ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Автор(и)

  • Oksana Bartkiv Волинський національний університет імені Лесі Українки,, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1301-2169
  • Oksana Smalko Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1145-1897

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.24-28

Ключові слова:

педагогічна майстерність; професійно-значимі якості; майбутні педагоги; особистісна та діяльнісна складові педагогічної майстерності; професійні ролі вчителя Нової української школи; педагогіка емпауерменту; ціннісний профіль особистості.

Анотація

Актуальність проблеми формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів обумовлена вимогами Концепції нової української школи, оскільки сучасна школа потребує успішного учителя, здатного вирішувати різні професійні завдання щодо якості викладання, використання інтерактивних технологій в освітньому процесі, налагодження взаємодії між суб’єктами освітнього процесу на засадах паритетності та співробітництва. Мета статті полягає у визначенні сутності та компонентів педагогічної майстерності вчителя відповідно до вимог Нової української школи. Для реалізації визначеної мети важливим є розв’язання таких завдань: 1) розкрити сутність педагогічної майстерності, її структуру; 2) проаналізувати специфіку формування основ педагогічної майстерності в студентів у процесі вивчення педагогіки. У процесі наукового пошуку використано методи аналізу, синтезу для з’ясування сутності та складових професійної компетентності майбутніх педагогів, визначення інтерактивних методів та прийомів ефективного їх формування в студентів; методи узагальнення та систематизації для формулювання власних поглядів на трактування сутності поняття «педагогічна майстерність учителя». Педагогічну майстерність педагога визначено як його готовність високопрофесійно виконувати педагогічну діяльність, інтегруючи педагогічну творчість, креативність, професійно-значимі якості з любов’ю до дітей. Визначено особистісну та діяльнісну складові педагогічної майстерності, які наскрізно взаємопов’язані та відповідають одна одній на кожному рівні підготовки та вдосконалення педагога. У статті запропоновано види вправ та завдань, спрямованих на формування в майбутніх фахівців особистісної та діяльнісної складових педагогічної майстерності. Наголошено на важливості використання педагогічному емпауерменту як одного зі способів формування здатності майбутніх педагогів виявляти педагогічну майстерність, упевнено та чітко реалізовувати професійну діяльність.

Біографії авторів

Oksana Bartkiv , Волинський національний університет імені Лесі Українки,

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

 

Oksana Smalko , Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради»

кандидат педагогічних наук, старший викладач

кафедра педагогіки, психології та окремих методик

Посилання

Список використаної літератури

Бартків О.С., Дурманенко Є.А. Педагогіка (Методика виховної роботи) : навч.-метод. рекоменд. для студентів спеціальності 014 Середня освіта; 231 Соціальна робота. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. 57 с.

Гершон Д. Эмпауэрмент. Искусство творить такую жизнь, какую вы хотите. М.: Сов.-амер. гуманит. инициатива, 1992. 102 с.

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. К.: МАУП, 2000. 312 с.

Кузьмина Н.В. Акмесинергетический подход в образовании. Акмеология развития: сб. статей / под общ. ред. В.Н.Гладковой, СПб., 2006. С.7–22.

Леонтьев Д.А. Структурная организация смысловой сферы личности: автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Обющая психология. История психологии». М., 1988. 23 с.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20 (дата звернення: 03.02.2021)

Педагогика: Большая современная энциклопедия / сост. Е.С.Рапацевич. Минск: Современное слово, 2005. 720 с.

Теличко Н.В. Теорія і методика формування основ педагогічної майстерності майбутнього учителя початкових класів: монографія. Київ: Кондор, 2014. 522с.

Тьютори, коучи, і едвайзери – хто вони? Освіта.ua. URL: http://osvita.ua/school/reform/55183/ (дата звернення: 22.02.2021)

References

Bartkiv, O.S., & Durmanenko, Ye.A. (2020). Pedahohika (Metodyka vykhovnoyi roboty) [Pedagogy (Methods of educational work)]. Lesia Ukrainka East European National University. [in Ukrainian].

Gershon, D. (1992). Jempaujerment. Iskusstvo tvorit' takuju zhizn', kakuju vy hotite [Empowerment. The art of making the life you want]. Golubka. [in Russian].

Zyazyun, I.A. (2000). Pedahohika dobra: idealy i realiyi [Pedagogy of good: ideals and realities]. MAUP. [in Ukrainian].

Kuz'mina, N.V., & Pozharskij, S.D., (2006). Akmesinergeticheskij podhod v obrazovanii [Acmesynergetic approach in education]. Piter. [in Russian].

Leont'ev, D.A. (1988). Strukturnaja organizacija smyslovoj sfery lichnosti [Structural organization of the semantic sphere of personality] Extended abstract of candidate’s thesis. M.Lomonosov Moscow state University. [in Russian].

Nova ukrayins'ka shkola. Kontseptual'ni zasady reformuvannya seredn'oyi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual Framework for Secondary School Reform]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna %20.

Rapacevich, E.S. (Ed.). (2005). Pedagogika: Bol'shaja sovremennaja jenciklopedija [Pedagogy: Great modern encyclopedia]. Sovremennoe slovo. [in Russian].

Telychko, N.V. (2014). Teoriya i metodyka formuvannya osnov pedahohichnoyi maysternosti maybutn'oho uchytelya pochatkovykh klasiv [Theory and methods of forming the foundations of pedagogical skills of the future primary school teacher]. Kondor. [in Ukrainian].

T'yutory, kouchy, i edvayzery – khto vony? [Tutors, coaches, and advisors - who are they?]. Osvita.ua. URL http://osvita.ua/school/reform/55183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті