БІЛІНГВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.29-32

Ключові слова:

міжкультурна взаємодія; багатонаціональне суспільство; білінгвальне міжкультурне навчання; полікультурна освіта; зарубіжний досвід.

Анотація

Міжкультурна комунікація − не зовсім нова сфера досліджень, але у глобалізованому світі її значення зростає. Навчальні заклади надають великого значення питанням міжкультурності в багатонаціональному суспільстві. Білінвальне міжкультурне навчання − це цілеспрямований процес залучення до світової культури за допомогою рідної та іноземних мов, коли іноземна мова виступає як засіб пізнання світу, набуття спеціальних знань, засвоєння культурного, історичного та соціального досвіду різних країн та народів. Американські вчені розглядають впровадження полікультурної освіти, зокрема двомовної міжкультурної освіти, як один із перспективних способів забезпечення ефективної міжкультурної взаємодії. Метою статті є аналіз та узагальнення ідей американського досвіду білінгвальної освіти як засобу забезпечення ефективної міжкультурної взаємодії в багатонаціональній державі. Використані методи дослідження: аналіз та систематизація педагогічних робіт, які дозволили виявити концептуальні міркування щодо двомовної міжкультурної освіти як важливої передумови ефективної міжкультурної взаємодії; спостереження та викладацький досвід автора. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні суттєвих характеристик двомовної міжкультурної освіти та її ролі у забезпеченні міжкультурної взаємодії в багатонаціональному суспільстві. Білінвальне міжкультурне навчання – цілеспрямований процес долучення до світової культури засобами рідної та іноземної мов, коли іноземна мова виступає як засіб пізнання світу, здобуття спеціальних знань, засвоєння культурно-історичного та соціального досвіду різних країн та народів. Для вітчизняної науки і практики доцільним є використання ідей зарубіжного досвіду білінгвального міжкультурного навчання. Ми розглядаємо двомовну міжкультурну освіту такою освітньою організацією, коли стає можливим використовувати більше однієї мови як мови викладання. Отже, друга мова є не лише об’єктом вивчення, а й засобом спілкування та мовою навчання. Основна відмінність між полікультурною освітою та традиційною освітою полягає в тому, що сама мова викладання є не лише інструментом викладання та навчання, але і її призначенням.

Біографія автора

Olena Bartosh , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра соціології та соціальної роботи

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Hall E.T. The silent language. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980. 217 p.

Hammer M.R, Bennett M.J., Wiseman R. Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations. 2003. No 27. PP.421−447.

Nesdale D, Robbé M. De V., Van Oudenhoven J.P. Intercultural Effectiveness, Authoritarianism, and Ethnic Prejudice. Journal of Applied Social Psychology. 2012. № 42 (5). PP.1173−1191.

Matveev A.V., Nelson P. E. Cross cultural communication competence and multicultural team performance: Perceptions of American and Russian Managers. International Journal of Cross Cultural Management. 2004. No4 (2). PP. 253−270.

Bartosh O. Intercultural competence as a part of professional qualities. Logos. 2020. No 104. PP. 148−155.

Baker C. Foundations of bilingual education and bilingualism (4th ed.). Clevedon, England: Multilingual Matters, 2006. 318 p.

Banks J.A. Cultural diversity and education: foundations, curriculum and teaching. London: Routledge, 2016. 366 p.

Gollnick D.M., Chinn Ph. C Multicultural Education in a Pluralistic Society (8th ed). New Jersey: Pearson, 2008. 464 p.

Parker W.С. Education for democracy: contexts, curricula, assessments. The Ohio State University: Information Age Publishing, 2002. 242 p.

Callahan R., Gandara P.C. The bilingual advantage: language, literacy and the US labor market. Bristol: Multilingual Matters, 2014. 320 p.

Snow C. The myths around bilingual education. NABE News. 1997. No 21 (2). PP. 29−35.

Díaz C.P. Multicultural education in the twenty-first century (1st ed.). New York: Allyn & Bacon, 2000. 256 p.

Сідун Л.Ю. Розвиток полікультурної освіти у вищій школі США: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2021. 192 с.

References

Hall, E.T. (1980). The silent language. Greenwood Press.

Hammer, M.R, Bennett, M.J., & Wiseman, R. (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory. International Journal of Intercultural Relations, 27, 421−447.

Nesdale, D, Robbé, M. De V., & Van Oudenhoven, J.P. (2012). Intercultural Effectiveness, Authoritarianism, and Ethnic Prejudice. Journal of Applied Social Psychology, 42 (5), 1173−1191.

Matveev, A.V., & Nelson, P.E. (2004). Cross cultural communication competence and multicultural team performance: Perceptions of American and Russian Managers. International Journal of Cross Cultural Management, 4 (2), 253−270.

Bartosh, O. (2020). Intercultural competence as a part of professional qualities. Logos, 104, 148−155.

Baker, C. (2006). Foundations of bilingual education and bilingualism (4th ed.). Multilingual Matters.

Banks, J.A. (2016). Cultural diversity and education: foundations, curriculum and teaching. Routledge.

Gollnick, D.M., & Chinn, Ph.C. (2008). Multicultural Education in a Pluralistic Society (8th ed). Pearson.

Parker, W.С. (Ed.). (2002). Education for democracy: contexts, curricula, assessments. Information Age Publishing.

Callahan, R., & Gandara, P.C. (Eds.). (2014). The bilingual advantage: language, literacy and the US labor market. Multilingual Matters.

Snow, C. (1997). The myths around bilingual education. NABE News, 21 (2), 29−35.

Díaz, C.P. (Ed.). (2000). Multicultural education in the twenty-first century (1st ed.). Allyn & Bacon.

Sidun, L.Yu. (2021). Rozvytok polikulʹturnoyi osvity u vyshchiy shkoli SSHA [Development of multicultural education in US higher education] [Unpublished Candidate dissertation]. V.Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27 — Оновлено 2021-05-27

Номер

Розділ

Статті