MOOC: ПЛАТФОРМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.33-38

Ключові слова:

саморозвиток; професійна підготовка; майбутній учитель англійської мови початкової школи; електронна платформа; масові відкриті онлайн курси.

Анотація

Процеси цифрової трансформації усіх сфер життєдіяльності в сучасному суспільстві та запровадження екстреного дистанційного навчання в умовах розповсюдження пандемії Covid-19 спричинили появу нових викликів у професійній підготовці майбутніх учителів, одним із яких є формування вмінь навчатися впродовж усього життя та здійснювати професійний саморозвиток. Метою статті є теоретичний аналіз змісту та структури масових відкритих онлайн курсів, що можуть бути використані в професійній підготовці майбутніх учителів англійської мови початкової школи, пов’язаних з удосконаленням їхньої цифрової та методичної компетентності. Для досягнення поставленої мети залучений широкий спектр теоретичних методів дослідження (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення тощо). На основі аналізу MOOC платформ, наявних на вітчизняному і міжнародному інтернет ринку освітніх послуг, встановлено, що найбільш популярними серед педагогічних працівників є Coursera, Prometeus, EdEra. З’ясовано, що всі курси на платформах MOOC мають подібну структуру, до якої входять: інтерактивні відео лекції, навчальні ресурси, онлайн тести різних типів, форум для обговорення питань та організації дискусії.

Біографія автора

Olena Beskorsa , ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри теорії і практики початкової освіти

 

 

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про освіту». Відомості Верховної ради України. 2019. №2657-VIII. 2661 – VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 03.04.2021)

Кузьменко Г., Хорольський О. Масові відкриті онлайн курси у контексті трансформації вищої освіти України. Педагогічні науки. 2015. № 63. С. 56–61.

Лучкевич В. Інноваційні технології у професійному розвитку викладачів французької мови в Україні. Молодий вчений. 2020. № 3.2 (79.2). С. 53–56.

Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О. Створення сучасного електронного курсу в системі MOODLE: навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О. А., 2016. 232 с.

Панченко Л. Масові он-лайн відкриті курси для розвитку педагога Нової української школи. Тематичний випуск журналу «Методист». 2018. № 2 (74). С. 59–63.

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190800.html (дата звернення: 03.04.2021)

Результати онлайн опитування «Потреби учителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину»: аналітичні матеріали. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2020. 25 с.

Рябова З. В., Єльникова Г В. Професійне зростання педагогів в умовах цифрової освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Випуск 80 (6). С.369–385. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4202

Смолюк А. І. Професійний саморозвиток майбутніх учителів початкової школи в освітньому середовищі педагогічного коледжу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2018. 240 с.

Arnis S. Coursera Online Course: A Platform for English Teachers’ Meaningful and Vibrant Professional Development. Teflin Journal. 2015. Vol 26(2). Рр. 228–246. DOI: http://dx.doi.org/10.15639/teflinjournal.v26i2/228-246

Jonatan C.-M., Marco K., Karel K., Yves P. Who is taking MOOCs for teachers’ professional development on the use of ICT? A cross-sectional study from Spain, Technology, Pedagogy and Education. 2018. Volume 27 (5). Pp.607–624.

Marchenko O. Functional comparison of open edX and Moodle platforms. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2015. Вип.1. C.171–178.

McAuley A., Stewart B., Siemens G., Cormier D. Massive open online courses: Digital ways of knowing and learning. The MOOC model for digital practice, 2010. URL: http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf

References

Law of Ukraine «On Education», №2657-VIII, 2661 – VIII. (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. [in Ukrainian].

Kuzmenko, H. & Khorolskyi, O. (2015). Masovi vidkryti onlain kursy u konteksti transformatsii vyshchoi osvity Ukrainy [Massive online courses in the context of the higher education transformation in Ukraine]. Pedagogical Sciencies, 63, 56–61. [in Ukrainian].

Luchkevych, V. (2020). Innovatsiini tekhnolohii u profesiinomu rozvytku vykladachiv frantsuzkoi movy v Ukraini [Innovative technologies in the professional development of French language teachers in Ukraine]. Young scientist, 3.2(79.2), 53–56. [in Ukrainian].

Morze, N. V., Buinytska, O. P., & Varchenko-Trotsenko, L. O. (2016). Stvorennya suchasnoho elektronnoho kursu v systemi MOODLE: navchalnyi posibnyk [Creation of a modern electronic course in the MOODLE system: textbook]. Buynytskyy. [in Ukrainian].

Panchenko, L. (2018). Masovi on-lain vidkryti kursy dlia rozvytku pedahoha Novoi ukrainskoi shkoly [Mass online open courses for teacher development of the New Ukrainian School]. Thematic issue of the journal «Methodist», 2 (74), 59–63. [in Ukrainian].

Procedure for professional development of pedagogical and scientific-pedagogical workers: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 21, 2019 №800. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190800.html [in Ukrainian].

The results of the online survey «Teachers’ needs to improve the professional level of the use of digital tools and ICT in quarantine»: analytical materials. (2020). Institute of Information Technologies and Teaching Aids of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. URL: https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/download/50/79/ [in Ukrainian].

Riabova, Z. V., & Yelnikova, H. V. (2020). Profesiine zrostannia pedahohiv v umovakh tsyfrovoi osvity [Professional growth of teachers in the conditions of digital education]. Information technologies and learning tools, 80(6), 369–385. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.4202 [in Ukrainian].

Smoliuk, A. I. (2018). Profesiinyi samorozvytok maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v osvitnomu seredovyshchi pedahohichnoho koledzhu [Professional self-development of future primary school teachers in the educational environment of the pedagogical college) [Unpublished Candidate dissertation]. National Pedagogical Dragomanov University. [in Ukrainian].

Arnis, S. (2015). Coursera Online Course: A Platform for English Teachers’ Meaningful and Vibrant Professional Development. Teflin Journal, 26(2), 228–246. DOI: http://dx.doi.org/10.15639/teflinjournal.v26i2/228-246

Jonatan, C.-M., Marco, K., Karel, K., & Yves, P. (2018). Who is taking MOOCs for teachers’ professional development on the use of ICT? A cross-sectional study from Spain, Technology, Pedagogy and Education, 27(5), 607–624. DOI: 10.1080/1475939X.2018.1528997

Marchenko O. (2015). Functional comparison of open edX and Moodle platforms. Open educational e-environment of modern university, 1, 171–178.

McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. (2010). Massive open online courses: Digital ways of knowing and learning. The MOOC model for digital practice. URL: http://www.elearnspace.org/Articles/MOOC_Final.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті