ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.48-52

Ключові слова:

емоційний інтелект; емоційний інтелект дітей старшого дошкільного віку; особливості розвитку емоційного інтелекту старших дошкільників; діти старшого дошкільного віку.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена вимогами суспільства щодо розвитку активної, успішної, гармонійно розвиненої, самодостатньої особистості, яка здатна до ефективної комунікації з оточуючими, що стає можливим завдяки високому рівню розвитку емоційного інтелекту. Метою статті є визначення провідних особливостей розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку. Під час дослідження було застосовано теоретичні методи: аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, класифікація тощо. Визначено сутність провідних категорій, зокрема: «емоційний інтелект», «емоційний інтелект дитини старшого дошкільного віку»; схарактеризовано провідні особливості його розвитку на даному віковому етапі. До таких зараховано: активний розвиток емоційної сфери дитини; розширення її соціальних контактів; розширення спектру зрозумілих емоцій, їх вербалізація; формування здатності до вольової регуляції власних емоційних проявів на фоні їх ситуативності; становлення емоційної децентрації, початкових рефлексивних конструктів та формування здатності до емоційного передбачення. Визначено перспективи подальших розвідок щодо розвитку емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку.

Біографії авторів

Karyna Borysenko, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

асистент

кафедра дошкільної та початкової освіти

Svіtlana Bader , ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра дошкільної та початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Goroshit M., Meirav H. Emotional Intelligence: A Stable Change? International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 2012. 24.1. PP.31‒42.

Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Базовий компонент дошкільної освіти. Київ: Видавництво. 2012. 26 с.

Mayer J.D., Salovey P. The Intelligence of emotional intelligence. Intelligence. 1993. V.17. No 4. PР.433–442.

Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник ЭмИн. Психологическая диагностика. 2006. № 4. С.3‒22.

Шпак М. Емоційний інтелект в контексті сучасних психологічних досліджень. Психологія особистості. 2011. № 1. С.282‒288.

Бреус Ю. Емоційний інтелект як чинник професійного становлення майбутніх фахівців соціономічних професій у вищих навчальних закладах: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ, 2015. 200 с.

Нгуен М.А. Диагностика уровня развития эмоционального интеллекта старшего дошкольника. Ребенок в детском саду. 2008. № 1. С.83−85.

Нгуен М.А. Психологические особенности формирования эмоционального интеллекта старших дошкольников: на примере российских и вьетнамских детей: дисс. к.психол.н., 19.00.07. Воронеж. 2008. 188 с.

Мельник Н.В. Емоційний розвиток особистості як основа формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018. №4. С.69‒74.

Лазаренко В.В. Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку у театралізованій діяльності. Young Scientist. 2019. № 12 (76). С.279‒282.

Ляпунова В.А. Психолого-педагогічні умови формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». 2016. Вип. 52. С.60‒69.

Шпак М.М. Становлення емоційного інтелекту в дошкільному віці як передумова його розвитку в молодшого школяра. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2016. Вип. 4. С.196‒205.

Щетинина А. М. Восприятие и понимание дошкольником эмоционального состояния человека. Вопросы психологии. 1984. № 3. С.61‒66.

Науменко О. С. Соціальний та емоційний інтелект як складові соціальної обдарованості. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т VI. Психологія обдарованості. 2012. Вип. 8. С.148‒155.

Бєлєнька Г., Васильєва С., Гавриш Н., Маршицька В., Нечай С., Острянська О., Полякова О., Рагозіна В., Рейпольська О., Шкляр Н. Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ: монографія. Харків: Друкарня Мадрид. 2015. 330 с.

Доцевич Т. І. Метагокнітивна саморегуляція як компонент метапізнання у дітей старшого дошкільного віку. Psychological journal. 2020. Vol. 6. Issue 2. PР.66‒74.

Трофаїла Н. Д. Підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку: дис. ... к. пед. н.: 13.00.08. Умань, 2019. 270 с.

References

Goroshit, M., & Meirav, H. (2012). Emotional Intelligence: A Stable Change? International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 24 (1), 31−42.

Bohush, A.M. Bielienka, H.V., & Bohinich, O.L. (2012). Bazovyi Komponent Doshkilnoi Osvity [The basic component of preschool education]. Vydavnytsvo. [in Ukrainian].

Mayer, J.D., & Salovey, P. (1993). The Intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17 (4), 433−442.

Lyusin, D.V. (2006). Novaya metodika dlya izmereniya emotsionalnogo intellekta [A new technique for measuring emotional intelligence]. Psychological Diagnostics, 4, 3−22. [in Russian].

Shpak, M.M. (2011). Emotsiynyy intelekt v konteksti suchasnyh psyhologichnyh doslidzhen [Emotional intelligence in the context of modern psychological research]. Individual psychology, 1, 282−288. [in Ukrainian].

Breus, U.V. (2015). Emotsiyniy intelekt yak chynnyk profesiynogo stanovlennya maybutnih fahivtsiv sotsionomichnih profesiy u vyschyh navchalnyh zakladah [Emotional intelligence as a factor in the professional formation of future specialists in socio-occupational professions in higher educational institutions] [Unpublished Candidate dissertation]. B.Hrinchenko Kyiv University. [in Ukrainian].

Nguen, M.A. (2008). Diagnostika urovnya razvitiya emotsionalnogo intellekta starshego doshkolnika [Diagnosis of the level of development of emotional intelligence of a senior preschooler]. Child in kindergarten, 1, 83−85. [in Russian].

Nguen, M.A. (2008). Psihologicheskie osobennosti formirovaniya emotsionalnogo intellekta starshih doshkolnikov: na primere rossiyskih i vetnamskih detey [Psychological features of the formation of emotional intelligence of older preschoolers: the example of Russian and Vietnamese children] [Unpublished Candidate dissertation]. [in Russian].

Melnik, N.V. (2018). Emotsiyniy rozvitok osobistosti yak osnova formuvannya emotsiynogo Intelektu ditey doshkilnogo viku [Emotional development of personality as a basis for the formation of emotional intelligence of preschool children]. Naukoviy visnik Mikolayivskogo natsionalnogo universitetu imeni V.O.Suhomlinskogo. Pedagogichni nauki, 4, 69−74. [in Ukrainian].

Lazarenko, V.V. (2019). Rozvitok emotsiynogo intelektu ditey doshkilnogo viku u teatralizovaniy diyalnosti [Development of emotional intelligence of preschool children in theatrical activities]. Young Scientis, 12 (76), 279−282. [in Ukrainian].

Lyapunova, V.A. (2016). Psihologo-pedagogichni umovi formuvannya tolerantnosti u ditey starshogo doshkilnogo viku [Psychological and pedagogical conditions for the formation of tolerance in older preschool children]. Zbirnik naukovih prats «Pedagogika ta psihologiya», 52, 60−69. [in Ukraine].

Shpak, M.M. (2016). Stanovlennya emotsiynogo intelektu v doshkilnomu vitsi yak peredumova yogo rozvitku v molodshogo shkolyara [Formation of emotional intelligence in preschool age as a prerequisite for its development in junior high school]. Naukovi zapiski natsionalnogo universitetu «Ostrozka akademiya», 4, 196−205. [in Ukrainian].

Schetinina, A.M. (1984). Vospriyatie i ponimanie doshkolnikom emotsionalnogo sostoyaniya cheloveka [Perception and understanding of the emotional state of a person by a preschooler]. Voprosyi psihologii, 3, 61−66. [in Russian].

Naumenko, O.S. (2012). Sotsialniy ta emotsiyniy intelekt yak skladovi sotsialnoyi obdarovanosti [Social and emotional intelligence as components of social talent]. Aktualni problemi psihologiyi: zbirnik naukovih prats institutu psihologiyi imeni G.S.Kostyuka NAPN Ukrayini. Series: VI. Psihologiya obdarovanosti, 8, 148−155. [in Ukrainian].

Belenka, G., Vasileva, S., Gavrish, N., Marshitska, V., Nechay, S., Ostryanska, O., Polyakova, O., Ragozina, V., Reypolska, O., & Shklyar, N. (2015). Formuvannya bazovih yakostey osobistosti ditey starshogo doshkilnogo viku v DNZ [Formation of basic personality qualities of older preschool children in schools]. Drukarnya madryd. [in Ukrainian].

Dotsevich, T.I. (2020). Metagoknitivna samoregulyatsiya yak komponent metapiznannya u ditey starshogo doshkilnogo viku [Metagognitive self-regulation as a component of metacognition in older preschool children]. Psychological Journal, 6 (2), 66−74. [in Ukraine].

Trofayila, N.D. (2019). Pidgotovka maybutnih vihovateliv do emotsiynogo rozvitku ditey doshkilnogo viku [Preparing future educators for the emotional development of preschool children] [Unpublished Candidate dissertation]. P.Tychyna Uman State Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті