МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.69-72

Ключові слова:

професійне навчання; педагог професійного навчання; медіакультура; медіакомпетентність; медіаграмотність.

Анотація

Формування у громадян медіаінформаційної грамотності і медіакультури відповідно до їх вікових, індивідуальних та інших особливостей визначається як один з пріоритетних напрямів медіаосвіти в Україні. Саме тому в процесі інтеграції української освіти в європейський простір та забезпечення державою заходів щодо інформаційної безпеки країни питання медіаграмотності сучасного вчителя, в тому числі і педагога професійного навчання, набувають особливої гостроти й актуальності. Метою даної статті є визначення змісту поняття «медіаграмотність», аналіз законодавчої бази впровадження медіаосвіти в Україні та зарубіжного й вітчизняного досвіду формування медіаграмотності у майбутніх педагогів професійного навчання. У роботі використовувалися наступні методи дослідження: емпіричний метод збору та систематизації матеріалів, пов’язаних з вивченням питань формування медіаграмотності у майбутніх педагогів професійного навчання; термінологічний аналіз, в результаті якого було уточнено дефініції ряду термінів: медіаграмотність, медіакомпетентність, медіаосвіта, медіапедагогіка, професійне навчання, педагог професійного навчання. Представлений матеріал статті дозволив зробити наступні висновки: аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду формування медіаграмотності у майбутніх педагогів професійного навчання дав можливість визначити зміст поняття «медіаграмотність сучасного педагога професійного навчання». Проведений аналіз законодавчої бази впровадження медіаосвіти в Україні показав, що медіапедагог, що включений в систему медіаосвіти та володіє навиками медіаграмотності, є ключовою фігурою на всіх рівнях системи сучасної освіти: від дошкільної до вищої.

Біографії авторів

Dmytrii Verbivskyi , Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Yaroslava Sikora, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

 

 

 

Olena Usata , Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Посилання

Список використаної літератури

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція схвалена 21 квітня 2016 року): постанова Президії НАПН України від 21 квіт. 2016 р. № 1-2/7-110. URL: https://naps.gov.ua›uploads›files›sod›media-edu (дата звернення 05.04.2021).

Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін: Посібник для вчителя / за ред. В.Іванова, О.Волошенюк, О.Мокрогуза. Київ: Центр вільної преси, Академія української преси, 2016. 201 с.

Професійний стандарт «Педагог професійного навчання»: наказ Мінекономіки України від 20 червня 2020 р. № 1182. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFileю (дата звернення 05.04.2021).

Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ МОН України від 21 лист. 2019 р. № 1460. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf (дата звернення 05.04.2021).

Іванов В.В., Шкоба О.Я. Медіаосвіта та медіаграмотність: визначення термінів. Інформаційне суспільство. 2012. Вип. 16. Липень– грудень. С.41–52.

Шейбе С., Рогоу Ф. Медіаграмотність: Підручник для вчителів / пер. з англ. С.Дьома; за загал. ред. В.Ф.Іванова, О.В.Волошенюк. Київ: Центр Вільної Преси, Академія Української Преси, 2017. 319 с.

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В.Ф.Іванов, О.В.Волошенюк; наук. ред. В.В.Різун. Київ: Центр вільної преси, 2012. 352 с.

References

Kontseptsiya vprovadzhennya mediaosvity v Ukrayini (nova redaktsiya skhvalena 21 kvitnya 2016 roku): postanova Prezydiyi NAPN Ukrayiny vid 21 kvit. 2016 r. № 1-2/7-110 [The concept of introduction of media education in Ukraine (the new edition was approved on April 21, 2016): the resolution of the Presidium of the NAPS of Ukraine of April 21. 2016 № 1-2/7-110.]. https://naps.gov.ua›uploads›files›sod›media-edu [in Ukrainian].

Ivanova, V., Volosheniuk, O., & Mokrohuza, O. (Eds.). (2016). Mediahramotnistʹ na urokakh suspilʹnykh dystsyplin [Media literacy in the lessons of social sciences]. Tsentr vilnoi presy, Akademiia ukrainskoi presy. [in Ukrainian].

Profesiynyy standart «Pedahoh profesiynoho navchannya»: nakaz Minekonomiky Ukrayiny vid 20 chervnya 2020 r. № 1182 [Professional standard «Teacher of vocational training»: order of the Ministry of Economy of Ukraine dated June 20, 2020 № 1182. https://www.me.gov.ua/Files/GetFileyu. [in Ukrainian].

Standart vyshchoyi osvity Ukrayiny za spetsialʹnistyu 015 «Profesiyna osvita (za spetsializatsiyamy)» haluzi znanʹ 01 «Osvita/Pedahohika» dlya pershoho (bakalavrsʹkoho) rivnya vyshchoyi osvity: nakaz MON Ukrayiny vid 21 lyst. 2019 r. № 1460 [Standard of higher education of Ukraine in specialty 015 «Professional education (by specializations)» in the field of knowledge 01 «Education / Pedagogy» for the first (bachelor's) level of higher education: order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 21 November. 2019 № 1460. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/11/22/2019-11-22-015-B.pdf [in Ukrainian].

Ivanov, V.V., & Shkoba, O.Ya. (2012). Media education and media literacy: definition of terms. Information society, 16, 41–52 [in Ukrainian].

Sheibe, S., & Rohou, F. (2017). Mediaosvita ta mediahramotnistʹ: vyznachennya terminiv. Informatsiyne suspilʹstvo [Media literacy: A textbook for teachers]. Tsentr Vilnoi Presy, Akademiia Ukrainskoi Presy. [in Ukrainian].

Ivanov, V.F., Volosheniuk, O.V., & Rizun, V.V. (Eds.). (2012). Mediaosvita ta mediahramotnist [Media education and media literacy]. Tsentr vilnoi presy. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті