ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ У ВИХОВАННІ ТА НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.83-87

Ключові слова:

педагогічні умови; діти дошкільного віку; мультиплікаційні фільми; принципи; критерії.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлюється важливістю періоду дошкільного дитинства у вихованні і навчанні дитини та створенні умов і передумов для гармонійного, повноцінного її розвитку. Безпосередній контакт дитини із електронними засобами інформації визначає вплив інформаційно-екранної культури на виховання та навчання дошкільника. Метою статті є аналіз впливу мультиплікаційних фільмів на розвиток особистості дитини та виокремлення педагогічних умов використання мультиплікаційних фільмів для виховання та навчання дітей дошкільного віку. Методи дослідження: теоретичні (аналіз літератури з проблем дослідження), емпіричні  (анкетування, бесіди, педагогічні спостереження, створення спеціальних діагностичних ситуацій). З’ясовано, що мультиплікаційні фільми виконують неабияку виховну, пізнавальну, розвивальну та навчальну функції. Визначено основні педагогічні умови використання мультиплікаційних фільмів у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку. Запропоновано систему тематичного планування перегляду мультиплікаційних фільмів для дітей дошкільного віку, яка передбачає три етапи роботи: підготовчий, переглядовий, рефлексивний.  Експериментально обґрунтовано доцільність використання мультиплікаційних фільмів як засобу виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Біографія автора

Svitlana Garbar, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладач кафедри дошкільної освіти

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Асенин С.В. Волшебник и экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации: учеб.пос. Москва: Искусство, 1974. 288 с.

Силко Р.М. Мульт-терапія як технологія виховання дітей. Активна мульт-терапія. Вісник ЧНПУ. Сер. Педагогічні науки. 2014. №120. С.188–190.

Колонтаєвська С.В. Особливості використання дитячої мультиплікації як засіб виховання основ культури поведінки старших дошкільників. Проблеми освіти: збірник наукових праць ВДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2019. Вип.91. С.241−245.

Абраменкова В, Богатырева А. Дети и телевизионный экран. Восп. шк. 2006. № 6. С.28−31.

Кушнір В.М. Моральне виховання старших дошкільників засобами мультфільмів. Проблеми освіти: збірник наукових праць ВДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2018. Вип. 88. С.7–8.

Слюсаренко Н., Мороз Н. Телебачення як засіб формування моральної особистості. Молодь і ринок. 2005. № 3. С.74−78.

References

Asenyn, S.V. (1974). Volshebnik i ekrana. Esteticheskiye problemy sovremennoy mul'tiplikatsii [Magician and screen. Aesthetic problems of modern animation]. Iskusstvo. [in Russian].

Sylko, R.M. (2014). Mult-terapiia yak tekhnolohiia vykhovannia ditei. Aktyvna mult-terapiia [Multi-therapy as a technology of raising children. Active multi-therapy]. Visnyk ChNPU. Seria: Pedahohichni nauky, 120, 188–190. [in Ukrainian].

Kolontaievska, S.V. (2019). Osoblyvosti vykorystannia dytiachoi multyplikatsii yak zasib vykhovannia osnov kultury povedinky starshykh doshkilnykiv [Features of the use of children's animation as a means of educating the basics of the culture of behavior of older preschoolers]. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh prats VDNU «Instytut modernizatsii zmistu osvity», 91, 241−245. [in Ukrainian].

Abramenkova, V., & Bogatyreva, A. (2006). Deti i televizionnyy ekran [Children and TV screen]. Vosp. shk., 6, 28−31. [in Russian].

Kushnir, V.M. (2018). Moralne vykhovannia starshykh doshkilnykiv zasobamy multfilmiv [Moral education of senior preschoolers by means of cartoons]. Problemy osvity: zbirnyk naukovykh prats VDNU «Instytut modernizatsii zmistu osvity», 88, 7–8. [in Ukrainian].

Sliusarenko, N., & Moroz, N. (2005). Telebachennia yak zasib formuvannia moralnoi osobystosti [Television as a means of forming a moral personality]. Molod i rynok, 3, 74−78. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті