РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ ФОРМАЛЬНІ ТА НЕФОРМАЛЬНІ МЕРЕЖІ ПІДТРИМКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.122-126

Ключові слова:

люди похилого віку; старіння населення; потреби; формальна та неформальна мережі підтримки.

Анотація

Актуальність статті обумовлена процесом прогресивного старіння населення, тому вимагає від суспільства пошуку нових шляхів роботи з людьми похилого віку та реалізацію їх потреб. У статті  характеризується сучасний стан категорії людей похилого віку в українському суспільстві. Відзначено, що підтримка людей похилого віку здійснюється за допомогою різнопланових ресурсів, а саме – формальних та неформальних мереж підтримки, волонтерства, держави, сім’ї, громади і суспільства у цілому. Формальна мережа підтримки реалізується через соціальну політику держави, що зорієнтована на сприяння у забезпеченні прав людей похилого віку на їх соціальний захист конституційних прав і свобод. Метою статті є розкриття особливостей реалізації потреб людей похилого віку через формальні та неформальні мережі підтримки. Для досягнення поставленої мети нами використано наступні загально наукові методи дослідження: узагальнення застосовано для вивчення формальної мережі підтримки, що реалізується через соціальну політику держави і зорієнтована на дотримання конституційних прав щодо людей похилого віку та соціальний захист, аналіз, який полягає у поєднанні, відтворенні зв’язків окремих елементів, сторін, компонентів складного явища і тим самим у осяганні цілого в його єдності його компонентів. Напрями реформування системи соціальних послуг спрямовані на авторитетну законодавчу базу, де на відповідному рівні було б закріплено соціальний захист людям похилого віку. Вони, зокрема, передбачають: деінституціалізацію шляхом створення широкої мережі служб та закладів, які можуть надавати якісні послуги у громаді; залучення до надання соціальних послуг недержавних організацій; наближення соціальних послуг до місця проживання; децентралізацію процесів управління, фінансування, розташування послуг; розширення можливостей людей похилого віку щодо вибору послуг та участі у цьому процесі; підвищення результативності надання соціальних послуг через вивчення потреб на індивідуальному рівні та в межах окремих адміністративно-територіальних одиниць; впровадження технологій з покращення якості, серед яких моніторинг, оцінювання і контроль.

Біографії авторів

Volodymyr Dzhuhan , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат юридичних наук, доцент

кафедра конституційного права та порівняльного правознавства

Ruslana Dzhuhan , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

старший викладач кафедри соціології і соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Сопко Р.І. Послуги людям похилого віку в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. №27. С.188−191.

Сопко Р.І., Попович А.М. Потреби людей похилого віку та планування соціальних послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. №20. С.110−113.

Про соціальні послуги: закон від 19.06.2003 №966-IV. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20соціальні%20послуги (дата звернення: 18.12.2017).

Россошанський О.Ю., Шилобрид О.В. Стан та перспективи створення компактних місць поселення осіб похилого вік. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. № 17 (171). С.40−47.

Іляш О.І. Стратегічні орієнтири державної політики України в напрямі підвищення якості соціальних послуг. Журнал Європейської економіки. 2012. № 11 (2). Червень. С. 217-220.

Барселонская декларация об активном старении дома. URL: http://www.acceplan.com/DocsCKeditor/files/DeclaracionBCN/Barcelonskaya%20Declaratsiya%20o%20aktivnom%20starenii%20doma_V_2_0%202_7_2013.pdf/ (дата звернення: 14.04.2021).

Сопко Р.І., Афанасьєв Д.М. Вплив демографічного старіння на інститут сім’ї та солідарність між поколіннями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2018. Випуск 1 (42). С.15−19.

Лібанова Е.М., Аксьонова С.Ю, Бялковська В.Г. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. Київ: ТОВ «Основа-Принт», 2009. 248 с.

Older Workers Recommendation, 1980 (No. 162). Information System on International Labour Standards. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R162 (дата звернення: 30.05.2019).

Бевзенко Л. Уявлення українців про ознаки життєвого успіху. Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг/ за ред. В.Ворони, М.Шульги. Київ: Інститут соціології НАН України, 2013. С.325−337.

Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги: постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-п (дата звернення: 15.12.2017).

References

Sopko, R. (2013). Posluhy lyudyam pokhyloho viku v Ukrayini [Services for the elderly in Ukraine]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 27, 188−191. [in Ukrainian].

Sopko, R., & Popovich, A. (2011). Potreby lyudey pokhyloho viku ta planuvannya sotsialʹnykh posluh [The needs of the elderly and the planning of social services]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 20, 110−113. [in Ukrainian].

Pro sotsialʹni posluhy: zakon vid 19.06.2003 №966-IV. Verkhovna Rada Ukrayiny [About social services: the law of 19.06.2003 № 966-IV. Verkhovna Rada of Ukraine]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/about%20social%20services [in Ukrainian].

Rossoshansky, O., & Shilobrid, O. (2011). Stan ta perspektyvy stvorennya kompaktnykh mistsʹ poselennya osib pokhyloho vik [Status and prospects of creating compact settlements for the elderly]. Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 17 (171), 40-47 [in Ukrainian].

Ilyash, O. (2012). Stratehichni oriyentyry derzhavnoyi polityky Ukrayiny v napryami pidvyshchennya yakosti sotsialʹnykh posluh [Strategic guidelines of the state policy of Ukraine in the direction of improving the quality of social services]. Journal of the European Economy, 11 (2), 217−220. [in Ukrainian].

Barselonskaya deklaratsyya ob aktyvnom starenyy doma [Barcelona Declaration on Active Aging at Home]. URL: http://www.pencioner.ru/news/detail/prava_pensionera/barselonskaya-deklaratciya-ob-aktivnom-starenii-doma/ (access date: 14.04.2021). [in Russian].

Afanasyev, D., & Sopko, R. (2018). Vplyv demohrafichnoho starinnya na instytut simʺyi ta solidarnistʹ mizh pokolinnyamy [The impact of demographic aging on the institution of the family and intergenerational solidarity]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social Work, 1 (42), 15−19. [in Ukrainian].

Libanova, EM, Aksonova, S.Yu., & Byalkovskaya, V.G. (2009). Simʺya ta simeyni vidnosyny v Ukrayini: suchasnyy stan i tendentsiyi rozvytku [Family and family relations in Ukraine: current status and development trends]. Osnova-Print LLC. [in English].

Older Workers Recommendation, 1980 (No. 162). Information System on International Labour Standards. URL: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R162).

Bevzenko, L. (2013). Uyavlennya ukrayintsiv pro oznaky zhyttyevoho uspikhu. Ukrayinsʹke suspilʹstvo 1992-2013. Stan ta dynamika zmin [Representation of Ukrainians about the signs of success in life. Ukrainian society 1992-2013. Status and dynamics of changes. In V.Vorony, M.Shulʹhy (Eds.). Sotsiolohichnyy monitorynh [Sociological monitoring] (pp.325−337). Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Poryadku pryznachennya i vyplaty kompensatsiyi fizychnym osobam, yaki nadayutʹ sotsialʹni posluhy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 29.04.2004 №558. [About approval of the Procedure for appointment and payment of compensation to individuals who provide social services: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 29.04.2004 №558]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-p [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті