ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.127-132

Ключові слова:

інноваційні технології; дистанційне навчання; іноземна мова; проектні технології навчання, ЗВО.

Анотація

У статті розглянуто використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО. На основі вивчення педагогічної, психологічної та методичної літератури, програмно-методичної документації ЗВО та досвіду практичної роботи, виявлено, що питання використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО не є достатньо дослідженим. Зазначено, що технологія проектного навчання уможливлює створення педагогічних умов для подальшого розвитку креативних здібностей та якостей особистості студента, необхідних для творчої професійної діяльності в майбутньому, що і зумовлює актуальність дослідження. Мета статті полягає у висвітленні теоретичних основ та особливостей використання проектних технологій у процесі дистанційного навчання іноземної мови в ЗВО. Для вирішення питання, що постало в науковій розвідці, були застосовані теоретичні (аналіз наукових джерел, педагогічної, психологічної літератури та навчально-методичних матеріалів, порівняння) та емпіричні (анкетування, бесіди, тестування, узагальнення педагогічного досвіду, інтерв’ювання, спостереження) методи дослідження з метою розуміння проблеми та виявлення труднощів, пов’язаних з використанням інноваційних технологій, а саме, проектних технологій, у процесі дистанційного навчання іноземної мови. Виявлено, що існує проблема, пов’язана із недостатнім професіоналізмом у використанні інноваційних технологій в умовах дистанційного навчання з боку викладачів, що негативно впливає на ефективність, продуктивність та рівень викладання, та недостатнім вмінням, з боку студентів, спілкуватися в інформаційному середовищі. Обґрунтовано, що проектна технологія дозволяє навчити студентів здобувати знання самостійно, активізувати їх, вміти використовувати отриману інформацію для вирішення нових пізнавальних та практичних завдань.

Біографії авторів

Veronika Drozdova , Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов

Oxana Rogulska , Хмельницький національний університет

доктор педагогічних наук, доцент

доцент кафедри іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

 

 

 

 

 

Kateryna Rudnitska, Хмельницький національний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Список використаної літератури

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу» від 26.04.2012р. № 522. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0522736-12 (дата звернення: 10.03.2021).

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf (дата звернення: 11.03.2021).

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства України на 2007- 2015 роки» від 9.01.2007 р. № 537-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16#Text (дата звернення: 15.03.2021).

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.

Єгорова В.В. Розвиток ключових компетентностей науково-педагогічних працівників у системі методичної роботи вищого навчального закладу: дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 288 c.

Пальчевський С. С. Педагогіка: навч. посіб. Київ: Каравела, 2007. 576 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / гол. ред В.Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Современные технологии в высшем профессиональном образовании : учебно-метод. пособие / Э.Н.Беломестнова и др.; Томск: изд-во Томского политех. ун-та, 2011. 129 с.

Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. Барнаул: изд-во Алтайского гос. ун-та, 2002. 146 с.

Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Київ: Слово, 2004. 616 с.

Яременко В., Сліпушко О. Новий тлумачний словник української мови. 42000 слів: У 4-х томах. Київ: Б.в., 1998. Т.3. С. 912.

Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія навчання. URL: https://osvita.ua/school/method/technol/1415/ (дата звернення: 11.03.2021).

Ковальчук Л. О. Міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2002. 20 с.

Селевко Г.К. Современныео бразовательные технологии. Москва: Народное образование, 1998. 256 с.

Боровкова М.В. Проектная методика как форма инновационного обучения иностранным язикам. Инновационные технологии в методике преподавания иностранного языка: социокультурная компетенция учителя : материалы IV Всероссийского семинара (9 ноября 2009 г.). Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2010. С.36–41.

Дудкевич Н. Н. Использование инновационных форм и методов обучения в ВУЗе (на примере иностранного языка). Интерактивные инновационные методы обучения студентов иностранным языкам: материалы междунар. науч.-практ. конф., проводимой в рамках программы Темпус IV (6‒8 октября 2010 г.). Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2010. С.145–148.

Рудніцька К.В. Формування професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах: дис. …канд. пед.наук: 13.00.04. Хмельницький, 2015. 315 c.

References

Nakaz Ministerstva osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrayiny «Pro zatverdzhennya metodychnykh rekomendatsiy shchodo rozroblennya Derzhavnykh standartiv profesiyno-tekhnichnoyi osvity z konkretnykh profesiy na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu» vid 26.04.2012r. № 522 [Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine «On approval of guidelines for the development of State standards of vocational education in specific professions on the basis of the competence approach» from 26.04.2012. № 522.]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0522736-12 [in Ukrainian].

Natsionalʹna stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na 2012 – 2021 [National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012 – 2021]. http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf [n Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro osnovni zasady rozvytku informatsiynoho suspilʹstva Ukrayiny na 2007- 2015 roky» vid 9.01.2007 r. № 537-V [Law of Ukraine «On the basic principles of development of the information society of Ukraine for 2007-2015» of January 9, 2007 № 537-V.]. https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16#Text [n Ukrainian].

Dychkivsʹka, I.M. (2004). Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi [Innovative pedagogical technologies]. Akademvydav. [in Ukrainian].

Yehorova, V.V. (2011). Rozvytok klyuchovykh kompetentnostey naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv u systemi metodychnoyi roboty vyshchoho navchalʹnoho zakladu [Development of key competencies of scientific and pedagogical workers in the system of methodical work of higher educational institution] [Unpublished Candidate dissertation]. Kyiv. [in Ukrainian].

Palʹchevsʹkyy, S.S. (2007). Pedahohika [Pedagogy]. Karavela. [n Ukrainian].

Kremenʹ, V. (Ed.). (2008). Entsyklopediya osvity [Encyclopedia of Education]. Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Belomestnova, Ye.N. (2011). Sovremennye tekhnolohyy v vysshem professyonalʹnom obrazovanyy [Modern technologies in higher professional education]. Izd-vo Tomskoho polytekh. un-ta. [in Russian].

Lavrentʹev, H.V., & Lavrentʹeva, N.B. (2004). Innovatsyonnye obuchayushchye tekhnologii v professionalʹnoy podgotovke spetsyalistov [Innovative learning technologies in professional training]. Altay State university. [in Russian].

Pidlasyy, I.P. (2004). Praktychna pedahohika abo try tekhnolohiyi [Practical pedagogy or three technologies]. Slovo. [in Ukrainian].

Yaremenko, V., & Slipushko, O. (1998). Novyy tlumachnyy slovnyk ukrayinsʹkoyi movy. 42000 sliv: U 4-kh tomakh. Tom 3 [New explanatory dictionary of the Ukrainian language. 42,000 words: In 4 volumes. Volume 3]. B.v. [in Ukrainian].

Isayeva, H. Metod proektiv – efektyvna tekhnolohiya navchannya [Project method − effective learning technology]. https://osvita.ua/school/method/technol/1415/ [in Ukrainian].

Kovalʹchuk L.O. (2002). Mizhpredmetni zvyazky u vyvchenni khimiko-tekhnolohichnykh dystsyplin v ekonomichnomu biznes-koledzhi [Interdisciplinary links in the study of chemical and technological disciplines in economic business college] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Volodymyr Hnatyuk Ternopil State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Selevko, H.K. (1998). Sovremennyeo brazovatelʹnye tekhnolohyy [Modern educational technologies]. Narodnoe obrazovanye. [in Russian].

Borovkova, M.V. (2010, November 9). Proektnaya metodika kak forma innovatsyonnoho obucheniya inostrannym yazykam [Project methodology as a form of innovative teaching of foreign languages]. Proceedings of the All-Russian seminar − Innovatsyonnye tekhnolohyy v metodyke prepodavanyya ynostrannoho yazyka: sotsyokulʹturnaya kompetentsyya uchytelya [Innovative technologies in the methodology of foreign language teaching: socio-cultural competence of teachers] (pp.36−41). Ural State Pedagogical University. [in Russian].

Dudkevych, N.N. (2010). Ispolʹzovanye innovatsionnykh form i metodov obucheniya v VUZe (na prymere inostrannoho yazyka) [The use of innovative forms and methods of teaching in higher education (on the example of a foreign language)]. Proceedings of International Scientific-Practical Conference − Interaktivnye innovatsyonnye metody obuchenyya studentov inostrannym yazykam [Interactive innovative methods of teaching students foreign languages] (145−148). VHU im.P.M.Masherova. [in Russian].

Rudnitsʹka, K.V. (2015). Formuvannya profesiynoyi movnoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profilyu u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh [Formation of professional language competence of future specialists of economic profile in higher educational institutions] [Unpublished Candidate dissertation]. Khmelnytsky. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті