РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.133-136

Ключові слова:

взаємодія; педагогіка партнерства; партнерська взаємодія; Нова українська школа.

Анотація

У статті визначено місце та роль педагогіки партнерства в контексті Нової української школи. Метою статті є здійснення аналізу результатів досліджень, наукових розробок, які стали науковим підґрунтям для вивчення та дослідження педагогіки партнерства. У статті використані такі загальнонаукові методи, як: аналіз (психолого-педагогічної літератури, інформаційних джерел із проблеми дослідження), синтез, порівняння, систематизація наукових джерел (для виявлення стану розробленості проблеми), узагальнення (для визначення провідної категорії дослідження). Встановлено, що педагогіка партнерства у період з 2000 років до появи Нової української школи досліджувалась аспектно. Відзначено, що у даний період з’являються перші наукові праці, предметом дослідження яких стає партнерська взаємодія. Доведено, що представлений науковий доробок є науковим підґрунтям для сучасних досліджень феномену партнерства.

Біографія автора

Maryna Yepikhina, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра дошкільної та початкової освіти

Посилання

Список використаї літератури

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 12.04.2021).

Желанова В. В. Логіка формування навичок партнерства у майбутніх педагогів в освітньому середовищі ЗВО. Проблеми освіти. № 91. С.157−161.

Коханова О.П. Психологічні особливості формування здатності до партнерської взаємодії майбутніх учителів: дис. … канд. пед. наук : 19.00.07 / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2012. 238 с.

Молоченко В.В. Формування у майбутніх фахівців аграрної сфери готовності до партнерської взаємодії у професійній діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінниця, 2017. 265 с.

References

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly (2016). [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Zhelanova, V. V. (2019). Lohika formuvannia navychok partnerstva u maibutnikh pedahohiv v osvitnomu seredovyshchi ZVO [The logic of the formation of partnership skills in future teachers in the educational environment of higher education institutions]. Problems of education, 91, 157−161. [in Ukrainian].

Kokhanova, O. P. (2012). Psykholohichni osoblyvosti formuvannia zdatnosti do partnerskoi vzaiemodii maibutnikh uchyteliv [Psychological features of formation of ability to partner interaction of future teachers] [Unpublished Candidate dissertation]. Borys Hrinchenko University, Kyiv [in Ukrainian].

Molochenko, V. V. (2017). Formuvannia u maibutnikh fakhivtsiv ahrarnoi sfery hotovnosti do partnerskoi vzaiemodii u profesiinii diialnosti [Formation of future specialists of the agrarian sphere of readiness for partnership in professional activity] ] [Unpublished Candidate dissertation]. Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті