ЗАСАДНИЧІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Roksoliana Zozulyak-Sluchyk ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6066-590X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.153-156

Ключові слова:

професійно-етична компетентність; фахівець соціальної сфери; соціальний працівник; педагогічна система.

Анотація

Актуальність теми обумовлена потребою українського суспільства в фахівцях з високим професійно-етичним рівнем і відповідальності за виконання професійних обов’язків і вирішення складних життєвих проблем соціальної сфери, а також актуалізацією пошуку ефективної педагогічної системи формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. Метою статті виступає наукове обґрунтування та експериментальна перевірка результативності педагогічної системи формування професійно- етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери для підвищення якості їхньої професійної підготовки. У статті використано такі методи дослідження: логіко-структурний аналіз – для визначення суті та структури поняття: «професійно-етична компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери»; структурно-системний аналіз – для забезпечення комплексності обґрунтування концепції і структури педагогічної системи формування професійно-етичної компетентності; моделювання – для розроблення моделі формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери; опитувально-діагностувальні методи (анкетування, тестування, інтерв’ювання, діагностика) – для встановлення результативності педагогічної системи сформованості професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. У результаті нашого дослідження було розроблено педагогічну систему формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери та експериментально перевірено її результативність, яка забезпечується забезпечується засадами системного, гуманістичного, деонтологічного, аксіологічного, акмеологічного, особистісно-діяльнісного, суб’єкт-суб’єктного, компетентнісного, андрагогічного методологічних підходів, відповідними принципами, педагогічними умовами та чинниками. Її підґрунтям стала авторська концепція формування професійно-етичної компетентності  та спроектована модель,  що спрямована на формування морально-етичних цінностей, професійно-етичних знань, умінь та особистісно-моральних і професійно важливих якостей під час професійної підготовки. Отримані результати дозволяють стверджувати, що діагностика сформованості професійно-етичної компетентності проведена на констатувальному та формувальному етапах експерименту, дала можливість нам порівняти рівні сформованості професійно-етичної компетентності студентів досліджуваних груп та зробити висновки щодо результативності пропонованої авторської педагогічної системи.

Біографія автора

Roksoliana Zozulyak-Sluchyk, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

доктор педагогічних наук, доцент, професор

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Зайченко І. В. Етика соціальної роботи: навч. посіб. Чернігів : Вид-во ЧДІПСТП, 2008. 274 с.

Енциклопедії для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. Київ – Симферополь : Універсум, 2013. 536 с.

Про соціальні послуги: Закон України від 19 черв. 2003 р. № 966-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15#n3 (дата звернення: 06.04.2021).

Трубавіна І.М. Етика соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Київ: УДЦССМ, 2001. 72 с.

References

Zaichenko, I.V. (2008) Etyka sotsialnoi roboty [Ethics of social work] ChDIPSTP. [in Ukrainian].

Zvereva, I.D. (Ed.). (2013). Entsyklopedii dlia fakhivtsiv sotsialnoi sfery [Encyclopedias for specialists in the social sphere]. Universum. [in Ukrainian].

Pro sotsialni posluhy : Zakon Ukrainy (2003) [About social services: Law of Ukraine] URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15#n3 (access date: 06.04.2021). [in Ukrainian].

Trubavina, I.M. (2010). Etyka sotsialno-pedahohichnoi roboty z simieiu [Ethics of socio-pedagogical work with the family]. UDTsSSM. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті