ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДИЗАЙНЕРІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.162-165

Ключові слова:

освітня програма; дизайн одягу; європейські вищі навчальні заклади; компоненти освітньої програми.

Анотація

В умовах постійного зростання інформаційних потоків, швидкого розвитку техніки і технологій, глобалізації та європейської інтеграції ключове місце займає освіта, яка гостро ставить питання про порівняння та взаємозв’язок освітніх систем, що розвиваються у різних країнах. Тому в даному дослідженні за мету поставлений аналіз освітніх програм вітчизняної, англійської та фінської шкіл в галузі дизайну одягу провідних європейських вищих навчальних закладів. Для проведення дослідження використано наступні методи наукового пізнання: теоретичний аналіз і синтез педагогічних явищ, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду, порівняльний аналіз, діяльнісний підхід. Визначено основні компоненти формування професійної освіченості випускника: професійна майстерність, професійна культура; творчий, колективний та гуманістичний характери професійної діяльності. Встановлено, що вітчизняний рівень професійної освіти в галузі дизайну одягу майже нічим не поступається вищим навчальним закладам розвинутих країн світу. Окреслено переваги та визначено питання, не висвітлені у вітчизняній освітній програмі.

Біографія автора

Daryna Ziablovska, Мукачівський державний університет

старший викладач

кафедра інженерії, технологій і професійної освіти

Посилання

Список використаної літератури

Дубасенюк О.А., Вознюк О.В. Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога. Житомир: ЖДУ ім.І.Франка, 2011. 114 с.

Внукова О.М. Методологічні засади професійної освіти: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ: КНУТД, 2015. 198 c.

Лук’янова Л.Б., Товканець Г.В., Сотська Г.І., Тринус О.В. Соціально-педагогічні аспекти діяльності віртуальних університетів у європейському освітньому просторі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Том 72. № 4. С.14-25.

Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. 125 с.

Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності 022 Дизайн. URL: https://knutd.edu.ua/ekts/opfd/opfd-bdo/ (дата звернення: 02.12.2020)

Фурса О. О. Тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: 13.00.01. Житомир, 2014. 43 с.

Into. For Aalto students. URL: https://into.aalto.fi/display/enbadesign/General+studies+2020-2022 (дата звернення: 10.11.2020 р.)

University of the Arts London, London College of Fashion. URL: https://www.arts.ac.uk/colleges/london-college-of-fashion (дата звернення: 31.03.2021)

References

Dubaseniuk, O.A., & Vozniuk, O.V. (2011). Kontseptualni pidkhody do profesiino-pedahohichnoi pidhotovky suchasnoho pedahoha [Conceptual approaches to professional-pedagogical training of a modern teacher]. ZhDU im.I.Franka. [in Ukrainian].

Vnukova, O.M. (2015). Metodolohichni zasady profesiinoi osvity (Tekhnolohiia vyrobiv lehkoi promyslovosti), 6.010104 Profesiina osvita (Dyzain). [Methodological principles of professional education (Technology of light industry products), 6.010104 Vocational education (Design)]. KNUTD. [in Ukrainian].

Lukianova, L.B., Tovkanets, H.V., Sotska, H.I., & Trynus, O.V. (2019). Sotsialno-pedahohichni aspekty diialnosti virtualnykh universytetiv u yevropeiskomu osvitnomu prostori [Socio-pedagogical aspects of virtual universities in the European educational утмшкщтьуте]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 72 (4), 14-25. [in Ukrainian].

Nychkalo, N.H. (2014). Rozvytok profesiinoi osvity v umovakh hlobalizatsiinykh ta intehratsiinykh protsesiv [Development of vocational education in globalization and integration processes context]. NPU im.M.P.Drahomanova. [in Ukrainian].

Profil osvitno-profesiinoi prohramy zi spetsialnosti 022 Dyzain. [Profile of the educational-professional program in the specialty 022 Design]. https://knutd.edu.ua/ekts/opfd/opfd-bdo. [in Ukrainian].

Fursa, O.O. (2014). Tendentsii rozvytku dyzain-osvity v Ukraini (druha polovyna XX – pochatok XXI stolittia) [Trends in the development of design education in Ukraine (second half of XX − beginning of XXI century)] [Extended abstract of Doctoral dissertation]. I.Franko Zhytomyr State University [in Ukrainian].

Into. For Aalto students. https://into.aalto.fi/display/enbadesign/ General+studies+2020-2022.

University of the Arts London, London College of Fashion. https://www.arts.ac.uk/colleges/london-college-of-fashion.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті