ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ КУРСУ «ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ» В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.189-193

Ключові слова:

професійна спрямованість; комп’ютерна графіка; система.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена соціальним замовленням суспільства, потребами ринку праці та економікою, що швидко розвивається в інформаційному середовищі. Застосування нових сфер комп’ютерної графіки формують фахові компетентності все більшої кількості педагогів професійного навчання, які повинні вміти на високому рівні організовувати та здійснювати професійну діяльність. Метою статті є обґрунтування підходів до формування змісту курсу «Основи комп’ютерної графіки». Методи, використанні в дослідженні: теоретичні (вивчення науково-педагогічної літератури, загальних і спеціальних праць з педагогіки, аналіз підручників та методичних посібників), емпіричні (спостереження, вивчення та узагальнення творчого досвіду). Проаналізовано сучасний стан та проблеми вивчення комп’ютерної графіки в процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Запропоновано практичні рекомендації щодо реорганізації традиційних форм навчальної роботи при викладанні дисципліни. Обґрунтовано необхідність постійного зв’язку графічних та спеціальних фахових дисциплін.

Біографія автора

Petro Korostel , Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

аспірант

кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

 

Посилання

Список використаної літератури

Башкір О. І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі. Педагогіка та психологія. Вип. 60. 2018. C.33−34.

Сисоєва С. О. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя. Педагогіка і психологія. № 4 (49). 2005. C.60-66.

Хоменко С. В. Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. № 38-39. 2013. С.367-372.

Бистрова Ю.В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство. №1 (4). 2015. С.27–28.

References

Bashkir, O. I. (2018). Aktyvni y interaktyvni metody navchannia u vyshchii shkoli [Active and interactive learning methods in high school]. Pedagogika ta psychologija, 60, 33−34. [in Ukrainian].

Sysoieva, S. O. (2005). Suchasni aspekty profesiinoi pidhotovky vchytelia [Modern aspects of professional teacher training]. Pedagogika i psychologija, 4 (49), 60−66. [in Ukrainian].

Khomenko, S. V. (2013). Samostiina robota u protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Independent work in the process of professional training of future educators]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 38-39, 367−372. [in Ukrainian].

Bystrova, Yu. V. (2015). Innovatsiini metody navchannia u vyshchii shkoli Ukrainy [Innovative teaching methods in the high school of Ukraine]. Pravo ta innovatsiine suspilstvo, 1 (4), 27−28. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті