ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РОЗВИВАЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.199-203

Ключові слова:

заклад загальної середньої освіти; розвиваюче освітнє середовище; професійний розвиток.

Анотація

В статті обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку формування розвиваючого середовища закладу загальної середньої освіти.  Мета статті: обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування розвиваючого середовища закладу загальної середньої освіти. Використано наступні методи наукового дослідження: аналіз наукових джерел – з метою з’ясування теоретичних засад розвитку освітнього середовища закладу загальної середньої освіти; абстрагування для виявлення властивостей, ознак, зв'язків компонентів освітнього середовища; систематизація і узагальнення – для формулювання висновків. Визначено, що організаційно-педагогічними умовами формування розвиваючого середовища школи виступає організація внутрішньошкільної системи професійного розвитку педагогічного персоналу; створення в школі організаційних структур, які передбачають партисипативне управління; перехід до матричної моделі управління школою спільне програмування майбутньої інноваційної діяльності через проведення організаційно-діяльнісних ігор та подібних до них заходів (семінарів, педради тощо); організація інноваційної роботи школи з реалізації національно-регіонального компоненту змісту освіти; забезпечення активної і різнобічної взаємодії внутрішнього середовища освітньої установи зі зовнішнім середовищем; використання в управлінні школою моніторингу її розвитку, орієнтованого на спеціально розроблену систему показників, що враховує специфіку освітнього середовища конкретної школи; підтримка управління розвитком школи засобами зовнішнього освітньо-управлінського консалтингу.

Біографія автора

Kateryna Kryshinets-Andyaloshiy, Мукачівський державний університет

aспірант спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Баніт О. Професійний розвиток персоналу в системі неперервної освіти дорослих. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2015. № 2. С.169−176.

Онаць О.М., Островерхова Н.М., Попович Л. М., Шевцов М. Г. Громадсько-активні школи: управління та механізми розвитку: практичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ. 2019. 96 с.

Закон України «Про професійний розвиток працівників». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-20#n35 (дата звернення: 05.03.2021 р.)

Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. Київ: ТОВ «Знання» України. 2010. 520 с.

Лозовецька В.Т. Концептуальні засади професійного саморозвитку сучасної особистості. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: збірник наукових праць. Вип. 1 (1). 2014. С.33–39.

Малінкіна В.Л. Педагогічні умови формування професійного саморозвитку майбутніх викладачів дизайну. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія. 2016. Вип.239. С.177–184.

Мільто Л.О. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач: навчальний посібник. Кіровоград: Імекс–ЛТД. 2013.156 с.

Петровичев В.М. Региональное образование: организация, управление развитием: авторефат диссертации доктора педагогических наук: 13.00.01; Московский госудрственный университет. Москва. 1994. 32 с.

Товканець О.С. Ергономічний підхід в організація діяльності сучасного освітнього закладу. Materiły XIV międzynarodowejnaukowi-praktycznej konferencji «Europejskanauka XXI powieką» (07-15 maja 2018 roku). Volume 5. Pedagogiczne nauki Psychologia i socjologia Muzyka i życie Przemyśl: Nauka i studia. 2018. С.46-50.

Фрицюк В.А. Професійний саморозвиток педагога: діагностичний інструментарій: методичні рекомендації.. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД». 2016. 92 с.

Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. Москва: Смысл. 2001. 365 с.

References

Banit, O. (2015). Profesiyniy rozvitok personalu v sistemi neperervnoyi osviti doroslih [Professional development of staff in the system of continuing adult education] Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, 2, 169−176. [in Ukrainian].

Onats, O.M., Ostroverhova, N.M., Popovich, L.M., & Shevtsov, M.G. (2019). Gromadsko-aktivni shkoli: upravlinnya ta mehanizmi rozvitku [Community active schools: management and mechanisms of development]. KONVI PRINT. [in Ukrainian].

Zakon Ukrayini «Pro profesIyniy rozvitok pratsivnikiv» [Law of Ukraine «On professional development of employees»]. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/341-20#n35 [in Ukrainian].

Kremen, V.G. (2010). Filosofiya lyudinotsentrizmu v osvitnomu prostorI [Philosophy of anthropocentrism in the educational environment]. Znannya. [in Ukrainian].

Lozovetska, V.T. (2014). Kontseptualni zasady profesiynogo samorozvytku suchasnoyi osobistosti [Conceptual principles of professional self-development of modern personality]. Scientific Bulletin of the Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Series: Professional Pedagogy, 1 (1), 33–39. [in Ukrainian].

Malinkina, V.L. (2016). Pedagogichni umovi formuvannya profesiynogo samorozvitku maybutnih vikladachiv dizaynu [Pedagogical conditions for the formation of professional self-development of future design teachers]. Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Pedagogy, Psychology, Philosophy, 239, 177–184. [in Ukrainian].

Milto, L.O. (2013). Teoriya i tehnologIya rozv’yazannya pedagogichnyh zadach [Theory and technology of solving pedagogical problems]. Imex LTD. [in Ukrainian].

Petrovichev, V.M. (1994). Regionalnoe obrazovanie: organizatsiya, upravlenie razvitiem.[Regional education: organization, management of development] [Extended abstract of unpublished Dorctoral dissertation] Moscow State University. [in Russian].

Tovkanets, O.S. (2018, May 7-15,). Ergonomichniy pidhid v organizatsiya diyalnosti suchasnogo osvitnogo zakladu [Ergonomic approach to the organization of a modern educational institution]. Materials for the 14th international science-practical conference «European science with the eye of the 21st». Volume 5. Pedagogical science. Psychology and sociology. Music and life (pp.46−50). Nauka i studia. [in Ukrainian].

Fritsyuk V. A.(2016) Profesiyniy samorozvitok pedagoga: diagnostichniy instrumentariy [Professional self-development of a teacher] diagnostic tools: methodical recommendations .. Vinnytsia: Nilan LTD. 92 s. [in Ukrainian].

Yasvin, V.A. (2001). Obrazovatelnaya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu [Educational environment: from modeling to design.]. Smysl. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті