ВПЛИВ СТОСУНКІВ У ДИСТАНТНИХ СІМʼЯХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.211-215

Ключові слова:

дистантні сім’ї; «розірвані сім’ї»; трудові мігранти; стосунки в сім’ї; стиль виховання.

Анотація

Дистантні сім’ї це ‒ сім’ї, члени яких з різних причин змушені тривалий час проживати на відстані. У зв’язку з різноманітними несприятливими політичними, соціальними та економічними умовами в останні десятиліття цей тип сімей значно розширився за чисельністю. Особливо багато утворилося дистантних сімей трудових мігрантів через масовий виїзд населення на заробітки за кордон. Метою даної статті є опис результатів дослідження впливу стосунків у дистантних сім’ях трудових мігрантів на тип виховання дітей, що у них складається. Використані методи дослідження, зокрема такі: аналіз наукових публікацій з проблеми дослідження, порівняння та узагальнення результатів дослідження; спостереження, опитування батьків, опікунів, дітей та, бесіди з дітьми, батьками, опікунами, педагогами; методи математичної статистики. У статті описано результати опитування батьків та опікунів з дистантних сімей про стосунки, які складаються у їхній сім’ї загалом та стосунки з дітьми зокрема. Наводиться порівняльний аналіз оцінки дорослими і дітьми стосунків у дистантних сім’ях, що показує відмінності в оцінці стосунків дорослими і дітьми. Проаналізовано, які типи ставлень батьків та опікунів до виховання дітей переважають у дистантних сім’ях і відповідно, які стилі виховання у них побутують.

Біографії авторів

Nataliia Kuchumova , Чернівецький національнийуніверситет імені Юрія Федьковича

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки та соціальної роботи 

Nataliia Bilyk , Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат педагогічних наук, асистент

кафедра педагогіки та соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Гордієнко Н. В. Сучасна українська дистантна сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи. Науковий вісник Чернівецького Університету. Педагогіка та психологія. 2005. Вип. 263 С.57−61.

Кубʼяк Н. І. Запобігання педагогічної занедбаності дітей з дистантних сімей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. Київ, 2010. 20 с.

Ляльчук Г. Д. Соціально-психологічні чинники деструкції родинних зв’язків у сім’ях трудових мігрантів: автореф. дис. … канд. псих. наук: 19.00.05. Київ, 2015. 22 с.

Макаренко А. С. Книга для родителей: К 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко. Москва: Педагогика, 1988. 304 с.

Мустаева Ф. А. Социальная педагогика: Учебник для вузов Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 528 с.

Нестеренко М. О., Коваленко М. В. Проблеми соціалізації підлітків, які виховуються в дистантних сім’ях. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1. Т. 2. С.88−92.

Пенішкевич Д. І. Підготовка соціальних педагогів до попередження відхилень у поведінці у дітей із дистантних сімей. Науковий вісник Чернівецького Університету. Педагогіка та психологія. 2008. Вип. 392. С.119−127.

Рюль В. О. Соціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття. Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2013. 222 с.

Трубавіна І. М. Консультування сім’ї. Науково-методичні матеріали Київ: ДЦССМ, 2006.168 с.

References

Hordiienko, N. V. (2005). Suchasna ukrainska dystantna sim’ia yak ob’iekt sotsialno-pedahohichnoi roboty [Modern Ukrainian distant family as an object of social and pedagogical work]. Scientific Herald of Chernivtsy University. Pedagogy and psychology, 263, 57−61. [in Ukrainian].

Kubʼiak, N. I. (2010). Zapobihannia pedahohichnoi zanedbanosti ditei z dystantnykh simei [Prevention of pedagogical neglect of children from distant families] [Unpublished Candidate dissertation]. Institute of Problems of Education of National Academy of Educational Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Lialchuk, H. D. (2015). Sotsialno-psykholohichni chynnyky destruktsii rodynnykh zv’iazkiv u sim’iakh trudovykh mihrantiv [Socio-psychological factors of the destruction of family ties in the families of migrant worker] [Unpublished Candidate dissertation]. Institute of Social and Political Psychology of National Academy of Educational Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Makarenko, A. S. (1988). Kniga dlja roditelej: K 100-letiju so dnja rozhdenija A. S. Makarenko [A book for parents: To the 100th anniversary of the birth of AS Makarenko]. Pedagogika. [in Russian].

Mustaeva, F. A. (2003). Social'naya pedagogika [Social pedagogy]. Delovaja kniga. [in Russian].

Nesterenko, M. O., & Kovalenko, M. V. (2019). Problemy sotsializatsii pidlitkiv, yaki vykh ovuiutsia v dystantnykh sim’iakh [Problems of socialization of teenagers brought up in distant families]. Theory and practice of modern psychology. 2 (1), 88−92. [in Ukrainian].

Penishkevych, D. I. (2008). Pidhotovka sotsialnykh pedahohiv do poperedzhennia vidkhylen u povedintsi u ditei iz dystantnykh simei [Training of social educators to prevent behavioral disorders in children from distant families] Scientific Herald of Chernivtsy University. Series: Pedagogy and psychology, 392, 119−127. [in Ukrainian].

Riul, V. O. (2013). Sotsializatsiia ditei trudovykh mihrantiv Zakarpattia [Socialization of children of labor migrants of Transcarpathia]. Breza. [in Ukrainian].

Trubavina, I.M. (2006). Konsultuvannia sim’i [Family counseling]. DTsSSM. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті