СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.235-238

Ключові слова:

майбутні вчителі початкової школи; інклюзія; інклюзивна освіта; специфіка підготовки; інноваційні методи.

Анотація

Реформування освіти в Україні є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих фахівців. Це стосується і інклюзивної освіти. Модернізація та оновлення освітньої системи України забезпечується шляхом впровадження новітніх технологій. Саме новітні технології сприяють якісній підготовці вчителів початкової школи. Особливе місце в такій підготовці займає підготовка вчителів, які спроможні працювати в інклюзивному середовищі. Проблема роботи з дітьми, які мають відхилення в фізіологічному і фізичному розвитку є актуальною. Її актуальність пояснюється тим, що в Україні народжується все більша кількість дітей з різними вадами. Цьому є багато причин, але вчителям потрібно готувати дітей до життя, до професійної реалізації. Але їх підготовка вимагає специфічних методів і засобів навчання і виховання. Тому метою дослідження є визначення ефективних шляхів якісної підготовки майбутніх учителів до роботи в інклюзивному середовищі. Для дослідження готовності майбутніх учителів до роботи в інклюзивному середовищі були використані теоретичні та емпіричні методи дослідження. Результатами дослідження є визначення специфіки підготовки вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі для розробки шляхів покращення такої підготовки.

Біографії авторів

Halyna Loik , Львівська філія Київського університету культури і мистецтв

кандидат педагогічних наук, доцент

заступник директора з навчально-виховної роботи

Vira Vyhrushch , Національний університет «Львівська політехніка»

доктор педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки та соціального управління

Інститут права та психології

Nadiya Bryzhak , Мукачівський державний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра теорії і методики початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1996. 414 с.

Новоселова С.Л. О ранних этапах в формировании мышления Дошкольное воспитание. 1967. № 4. С.65−71.

Суховієнко Н.А. Проблема професійної підготовки майбутніх вихователів до діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти як педагогічна проблема. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип.78(3). С.174−178.

Тигранова Л.И. Умственное развитие слабослышащих детей (младший школьный возраст). Москва: Педагогика, 1978. 96 с.

Фомічова Л.І. Розвиток інтелекту та проектування навчання (чуючі, глухі, слабочуючі дошкільники). К.: ТОВ «Міжнар. фін.агенція», 1997. 234 с.

Швачкин Н.Х. Экспериментальное изучение ранних обобщений ребенка. Известия АПН РСФСР. М.: Просвещение, 1994. 192 с.

Яновська Т. А. Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання: автореф. дис... канд. психол. наук. Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. К., 2008. 22 c.

References

Vygotskij, L.S. (1996). My`shlenie i rech [Thinking and speaking]. Labirint. [in Russian].

Novoselova, S.L. (1967). O rannikh etapakh v formirovanii myshleniya [About the early stages in the formation of thinking]. Doshkolnoe vospitanie, 4, 65−71. [in Russian].

Sukhoviienko, N.A. (2017). Problema profesiinoi pidhotovky maibutnikh vykhovateliv do diialnosti v umovakh inkliuzyvnoi doshkilnoi osvity yak pedahohichna problema [The problem of professional training of future educators to work in an inclusive preschool education as a pedagogical problem]. Zbirnyk naukovykh prats Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seria Pedahohichni Nauky, 78 (2). 174−178. [in Ukrainian].

Tigranova, L.I. (1978). Umstvennoe razvitie slabosly`shashhikh detej (mladshij shkol`ny`j vozrast) [Mental development of hearing impaired children (primary school age)]. Pedagogika. [in Russian].

Fomichova, L.I. (1997). Rozvytok intelektu ta proektuvannia navchannia (chuiuchi, hlukhi, slabochuiuchi doshkilnyky) [Intelligence development and learning design (hearing, deaf, hard of hearing preschoolers)]. Mizhnar.fin.ahentsiia». [in Ukrainian].

Shvachkin, N.Kh. (1994). Eksperimentalnoe izuchenie rannikh obobshhenij rebenka [Experimental study of early child generalizations]. Prosveshhenie. [in Russian].

Yanovska, T.A. (2008). Osoblyvosti rozvytku myslennia molodshykh shkoliariv v umovakh intehrovanoho navchannia [Features of development of thinking of junior schoolchildren in the conditions of integrated training] [Extended abstract of Unpublished Candidate dissertation]. Tsentr. in-t pisliadyplom. ped. osvity APN Ukrainy. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Loik , H., Vyhrushch , V., & Bryzhak , N. (2021). СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 235–238. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.235-238

Номер

Розділ

Статті