АНАЛІЗ СТАНУ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.239-244

Ключові слова:

офіцери НГУ; мовна компетентність; формування мовної компетентності; дистанційне навчання.

Анотація

Враховуючи входження України в європейський простір, курс інтеграції в НАТО та те, що офіцери НГУ постійно залучаються до заходів міжнародного співробітництва, у статті здійснено аналіз стану розвитку мовної компетентності офіцерів НГУ та систематизовано результати опитувань та анкетувань щодо стану та тенденцій розвитку мовної компетентності офіцерів НГУ, окреслено ключові характеристики сформованості мовної компетентності офіцерів, їх готовності до самоосвіти та формування мовної компетентності. З метою визначення сучасного стану сформованості мовної компетентності офіцерів НГУ та ставлення офіцерів до інноваційних технологій та технологій дистанційного навчання при формуванні мовної компетентності проведено моніторингове дослідження методом анкетування офіцерів НГУ. Актуальною проблемою підготовки офіцерів НГУ вважаємо створення різноманітних умов для її вивчення: організаційних, педагогічних, технічних, нормативних; врахування рівня знання мови офіцерами і диференціація навчання на цій основі; вдосконалення змісту і методик викладання іноземної мови відповідно до посадових обов’язків офіцерів з урахуванням специфіки діяльності військових частин НГУ; формування позитивної мотивації до вивчення мови у офіцерів; забезпечення іншомовної практики для офіцерів в щоденній діяльності та іншомовному середовищі; полікультурна підготовка офіцерів; підготовка офіцерів до ДН.

Біографія автора

Volodymyr Liutyi , Національна академія Національної гвардії України

викладач служби мовної підготовки мовного відділення

Посилання

Список використаної літератури

Положення про мовну підготовку особового складу ВВ МВС, затверджене наказом Командувача ВВ МВС від 31.01.2012 року № 39.

STANAG 6001 (5-е видання). NATO Standardization office, Brussels. 2014. 56 p.

Лютий В.М. Теоретичне обґрунтування сутності, значення і особливостей мовної компетентності офіцерів військових частин Національної гвардії України / Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) № 5 (336) листопад 2020. с. 35-51.

Лютий В.М. Стан розробленості проблеми дистанційного навчання військовослужбовців іноземним мовам у сучасних науково-педагогічних дослідженнях. POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 2(35), 2021) – Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2021. Part 2. pp.108-127.

Лагодинський О.С. Англомовна комунікативна компетентність як компонент змісту англомовної підготовки курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. Вип. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_15 (дата звернення 15.02.2021)

Вигранка Т.В. Дидактичні умови формування мовленнєвої компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому середовищі закладів вищої освіти [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Вигранка Тетяна Василівна. Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2019. 20 с.

Мельник Н.І. Особливості іншомовної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2019. №1. С.2−7.

Бегека Д.А. Підготовка майбутніх магістрів іноземної філології до формування фахової комунікативної компетентності студентів педагогічного університету [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бегека Дмитро Анатолійович. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2015. 18 с.

Лютий В.М. Стан розробленості проблеми формування мовної компетентності у офіцерів військових частин Національної гвардії України. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2000. № 3.

Крикун В.Д. Формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вікторія Дмитрівна Крикун. Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. Київ: [б.в.], 2018. 19 с.

Скибун Н.Д. Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю : автореферат дисертації ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.Д.Скибун; Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ, 2016. 20 с.

Гріднєва Л.М. Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх працівників правоохоронних органів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.М.Гріднєва. Луган. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Луганськ, 2010. 20 с.

Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців. Дисертація канд. пед. наук: 13.00.04, Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Старобільськ, 2015. 200 с.

References

Language training guidance. (2012). Interior troops of MIA Commander Directive No 39. [in Ukrainian].

STANAG 6001. (2014). NATO Standardization office, Brussels.

Lyutyi, V.M. (2020). Teoretychne obgruntuvannya sutnosti, znachennya i osoblyvostey movnoyi kompetentnosti ofitseriv viysʹkovykh chastyn Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny [Theoretical substantiation of the essence, meaning and features of language competence of officers of the National Guard of Ukraine units]. Visnyk of Taras Shevchenko Luhansk National University. Series: Pedagogy, 5 (336), 35−51. [in Ukrainian].

Lyutyi, V.M. (2021). Stan rozroblenosti problemy dystantsiynoho navchannya viysʹkovosluzhbovtsiv inozemnym movam u suchasnykh naukovo-pedahohichnykh doslidzhennyakh [The state of distance learning development of military personnel in foreign languages in modern scientific and pedagogical research]. Polish science journal, 2 (35), 108−127. [in Ukrainian].

Lahodynskyi, O.S. (2013). Anhlomovna komunikatyvna kompetentnist yak komponent zmistu anhlomovnoi pidhotovky kursantiv (slukhachiv) vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv [English language competence as a component of cadets’ English language training]. Visnyk of National Academy of State border service of Ukraine, 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_15

Vyhranka, Т.V. (2019). Dydaktychni umovy formuvannja movlennevoi kompetentnosti studentiv filologichnyh specialnostei v osvitniomu seredovyshchi zakladiv vyshchoi osvity [Didactic conditions for the formation of speech competence of students of philological specialties in the educational environment of higher education institutions] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogic University. [in Ukrainian].

Melʹnyk, N.I. (2019). Osoblyvosti inshomovnoyi pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv aviatsiynoyi haluzi [Features of foreign language training of future specialists in the aviation industry]. Current issues of pedagogy, psychology and vocational education, 1, 2-7. [in Ukrainian].

Beheka, D.A. (2015). Pidhotovka maybutnikh mahistriv inozemnoyi filolohiyi do formuvannya fakhovoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti studentiv pedahohichnoho universytetu [Training of future Masters in foreign philology for the formation of professional communicative competence of students of the Pedagogical University] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Mykhailo Draghomanov National Pedagogic University. [in Ukrainian].

Lyutyi, V.M. (2020). Stan rozroblenosti problemy formuvannya movnoyi kompetentnosti u ofitseriv viysʹkovykh chastyn Natsionalʹnoyi hvardiyi Ukrayiny [The state of development of the problem of formation of language competence in officers of National Guard of Ukraine units]. Visnyk of Zaporizhzhya National University. Pedagogy. 3. [in Ukrainian].

Krykun, V.D. (2018). Formuvannya inshomovnoyi profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh mahistriv viysʹkovoho upravlinnya [Foreign language professional competence development in would-be masters of military management] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Ivan Cherniakhovskyi National University of Defence of Ukraine. [in Ukrainian].

Skibun, N.D. (2016). Formuvannya profesiynoyi movlennyevoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv turystychnoho profilyu [Formation of professional speech competence of future specialists of a tourist profile] [Extended abstract of candidate dissertation]. Borys Hrinchenko University of Kyiv]. [in Ukrainian].

Hridnyeva, L.M. (2010). Formuvannya inshomovnoyi komunikatyvnoyi kompetentsiyi maybutnikh pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Formation of foreign language communicative competence of future law enforcement officers] [Extended abstract of candidate dissertation]. Taras Shevchenko Lughansk National University. [in Ukrainian].

Mamonova, O.I. (2015). Kontekstna modelʹ profesiyno spryamovanoyi movnoyi pidhotovky maybutnikh pravookhorontsiv. [Contextual model of professionally oriented language training of future law enforcement officers] [Unpublished Candidate dissertation]. Taras Shevchenko Lughansk National University]. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті