ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ КОЛЕДЖУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.245-249

Ключові слова:

студентська спільнота; організаційна культура; коледж.

Анотація

Актуальність дослідження визначається тим, що розвиток і вдосконалення досвіду духовного буття і духовного дорослішання студентів особливо актуально в період їх професійно-особистісного становлення, коли вони готові акумулювати досвід людського буття і освоювати світ у вигляді знань, цінностей і смислів. Мета статті: обґрунтувати педагогічні умови розвитку організаційної культури студентської спільноти коледжу в полікультурному середовищі. Для реалізації поставлених завдань застосовано методи наукового дослідження: аналіз документальних і наукових джерел – з метою визначення компонентів організаційної культури студентської спільноти та виокремлення властивостей, які характеризують студентську спільноту як «колективний суб’єкт»; систематизацію і групування інформаційного матеріалу – для виявлення особливостей полікультурного освітнього середовища коледжу; узагальнення – для формулювання висновків. Визначено, що організаційна культура студентської спільноти визначається як субкультура організаційної культури коледжу в цілому, що є системою матеріальних і духовних цінностей, припущень, переконань, очікувань, норм і зразків поведінки, які поділяють і підтримують більшість студентів, а також визначають їх дії та взаємодії в межах та поза громадою, в повсякденній діяльності та майбутній кар’єрі. Наголошено, що особливим є формування організаційної культури студентської спільноти коледжу, який здійснює освітню діяльність в умовах полікультурності. Виявлено умови, які впливають на духовне збагачення студента та організаційну культуру студентської спільноти: психолого-педагогічні і полікультурні.

Біографія автора

Agneta Margitych, Мукачівський державний університет

Аспірант спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

 

Посилання

Список використаної літератури

Бровко К.А. Освітнє середовище університету як чинник формування корпоративної культури студентської молоді. Інженерні та освітні технології. 2017. № 3 (19). С.90−96

Вачков И.В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодействию. Вопросы психологии. 2007. №3. С.16–29.

Занковский А.Н. Организационная психология. Москва: Флинта; МПСИ, 2000. 246 с.

Кодекс корпоративної культури. Машинобудівний фаховий коледж СумДУ. URL: https://mk.sumdu.edu.ua/?page_id=397 (дата звернення: 11.03.2021 р.)

Колесников А.В. Корпоративная культура. Москва: Юрайт, 2019. 167 с.

Лучанінова О.П. Духовна культура студентів вищих навчальних закладів в умовах соціально-гуманітарної кризи. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. 2015. № 2. С.15–20.

Молл Е.Г. Менеджмент: организационное поведение. Москва: Финансы и статистика, 1999.160 с.

Педагогика профессионального образования: учебное пособие для студ.высш. учеб. заведений / под ред. В.А.Сластенина. 3-е изд., стер. Москва.: Издательский центр «Академия», 2007. 368 с.

Рябченко В. Особистість студента і заклад вищої освіти в суспільному та глобальному контекстах: концептуальні проблеми взаємодії та розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистість студента і соціокультурне середовище університету в суспільному контексті» (2 червня 2017 р., м. Київ). Київ: Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук, 2017. C.59−65.

Товканець Г.В. Корпоративна культура вищого навчального закладу та її роль у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів у Чехії. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. № 4. С.170 –174.

Філіпчук Г. Національно-культурний контекст освітньої політики. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 1. С.9–24.

Шейн Э.Х. Организационная культура и лидерство. Перев. с англ.; Под ред. В.А.Спивака. Спб.: Питер, 2002. 336 с.

Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Collage of Higher Education URL: https://kmf.uz.ua/uk/ (дата звернення: 11.03.2021 р.).

References

Brovko, K.A. (2017). Osvitnie seredovyshche universytetu yak chynnyk formuvannia korporatyvnoi kultury studentskoi molodi [The educational environment of the university as a factor in shaping the corporate culture of student youth]. Inzhenerni ta osvitni tekhnolohii, 3 (19), 90−96. [in Ukrainian].

Vachkov, I.V. (2007). Polisub’ektnyiy podhod k pedagogicheskomu vzaimodeystviyu [Polysubject approach to pedagogical interaction]. Psychological issues, 3, 16−29. [in Russian].

Zankovsky, A.N. (2000). Organizatsionnaya psihologiya [Organizational psychology]. MPSI. [in Russian].

Kodeks korporatyvnoi kultury. Mashynobudivnyi fakhovyi koledzh SumDU [Code of Corporate Culture. Mechanical Engineering College of SumDU]. URL: https://mk.sumdu.edu.ua/?page_id=397 [in Ukrainian].

Kolesnikov, A.V. (2019). Korporativnaya kultura [Corporate culture]. Yurayt. [in Russian].

Luchaninova, O.P. (2015). Dukhovna kultura studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh sotsialno-humanitarnoi kryzy [Spiritual culture of students of higher educational institutions in the conditions of social and humanitarian crisis]. Bulletin of Alfred Nobel University of Dnepropetrovsk. Series: Pedagogy and psychology, 2, 15–20. [in Ukrainian].

Mall, E.G. (1999). Menedzhment: organizatsionnoe povedenie [Management: organizational behavior]. Finance and Statistics. [in Russian].

Slastenin, V.A. (2007). Pedagogika professionalnogo obrazovaniya [Pedagogy of vocational education]. Akademiya. [in Russian].

Ryabchenko, V. (2017). Osobystist studenta i zaklad vyshchoi osvity v suspilnomu ta hlobalnomu kontekstakh: kontseptualni problemy vzaiemodii ta rozvytku [Student identity and institution of higher education in social and global contexts: conceptual problems of interaction and development] Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference − Student identity and socio-cultural environment of the university in a social context (pp.59−65). Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences. [in Ukrainian].

Tovkanets, G.V. (2011). Korporatyvna kultura vyshchoho navchalnoho zakladu ta yii rol u formuvanni profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv u Chekhii [Corporate culture of higher education and its role in the formation of professional competence of future economists in the Czech Republic]. Collection of scientific works of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the University «Ukraine», 4, 170 –174. [in Ukrainian].

Filipchuk, G. (2013). Natsionalno-kulturnyi kontekst osvitnoi polityky [National and cultural context of educational policy]. Pedagogy and psychology of vocational education, 1, 9–24. [in Ukrainian].

Shane, E.H. (2002). Organizatsionnaya kultura i liderstvo [Organizational culture and leadership]. Piter. [in Russian].

Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Collage of Higher Education URL: https://kmf.uz.ua/uk/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті