ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.254-258

Ключові слова:

педагогічна освіта; європейські країни; професійна підготовка.

Анотація

Актуальність  проблеми полягає в тому, що підготовка вчителя для національної системи освіти на сучасному етапі розвитку суспільства – особливий аспект, оскільки саме вчитель відповідає за формування вільної особистості, яка повинна не тільки володіти певним запасом знань і професійною компетентністю, а й об’єднувати в собі інтелектуальний потенціал з моральною свідомістю та громадянською відповідальністю. Мета статті: здійснити бібліографічний аналіз проблеми педагогічної підготовки вчителя в скандинавських країнах. Для виявлення напрямів наукових досліджень проблеми педагогічної підготовки вчителя в скандинавських країнах нами використано аналіз, синтез і абстрагування, порівняльно-педагогічний аналіз – для з’ясування особливостей педагогічної підготовки і європейських країнах; прогностичний – для виявлення перспектив дослідження. В статті здійснено аналіз наукових праць і документальних джерел щодо проблеми педагогічної підготовки вчителя в скандинавських країнах. Виокремлено напрями вивчення проблеми педагогічної підготовки вчителя в скандинавських країнах: педагогічна освіта в європейському вимірі, концептуальні підходи до розвитку педагогічної освіти,актуалізація проблем професійної підготовки, зокрема і педагогічної. Визначено, що в основі розвитку педагогічної освіти в європейських країнах лежать ціннісні орієнтири суспільства, що розвивається стрімкими темпами до полікультурної спільності. Вони грунтуються на традиційних, а також нових цінностях західної демократії: визнання прав людини, автономії особистості і її свободи, відповідальності, солідарності, толерантності.

Біографія автора

Oksana Martуn , Мукачівський державний університет

аспірант спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Список використаної літератури

Крюкова К. Особливості освіти у Швеції, що варто запозичити українцям. URL: http://bhfoundation.com.ua/image/data/file/doc/939x4.doc (дата звернення: 02.03.2021 р.)

Лебедик Л. Європейський досвід реформування системи підготовки викладачів вищої школи. Педагогічні науки. 2015. № 64. С.81−87.

Мовчан Л. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Лариса Григорівна Мовчан, Відкритий Міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». К. : Б.в., 2012. 20 с.

Огнівко Л.В. Європейський досвід забезпечення якості вищої педагогічної освіти. Матеріали регіонального науково-практичного семінару «Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції» (20–21 травня 2008 р., м.Тернопіль). Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. 235 с. С.227–231.

Луговская И.Р., Орлова Л.В., Печинкина О.В., Старостина Е.Н.. Педагогическое образование в североевропейских странах. Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014. 96 с.

Плаксина Н.В. Высшее педагогическое образование в странах Западной Европы в контексте глобализации (последние десятилетия ХХ). Научные ведомости. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 21 (270), выпуск 35. С.166−180.

Пуховська Л.П. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах. Шлях освіти. 2001. №1. С.20−26.

Роляк А. Професійна підготовка вчителя народної школи в Данії: теоретичні засади. Камянець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. 48 с.

Шевченко Л. Формування професійної мобільності як умова підготовки майбутніх вчителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності. Молодь і ринок. 2020. № 3/182. С.47–51.

Pedagogical Constitution of Europe. URL: http://www.arpue.org/ index.php/uk/chasopysyevropeiski-pedahohichni-studii/pedahohichna-konstytutsiia-yevropy. (дата звернення: 09.03.2021 р.)

Christensen J.C., McDonnell J.H. The career lattice: a structure for planning professional development. In L.Kremer-Haydon [et al.] (Ed.). Teacher professional development: a multiple perspective approach. Amsterdam: Berwyn, 2005. Р.295–315.

Welsh Government adviser Professor John Furlong says teacher training provision must be strengthened. URL: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/teacher-training-wales--falling-8796767 (дата звернення: 09.03.2021 р.)

References

Kriukova, K. Osoblyvosti osvity u Shvetsii, shcho varto zapozychyty ukraintsiam. [Features of education in Sweden that should be borrowed from Ukrainians]. http://bhfoundation.com.ua/image/data/file/doc/939x4.doc [in Ukrainian].

Lebedyk, L. (2015). Yevropeiskyi dosvid reformuvannia systemy pidhotovky vykladachiv vyshchoi shkoly [European experience in reforming the system of higher education teacher training]. Pedagogical sciences, 64, 81–87. [in Ukrainian].

Movchan, L. (2012). Rozvytok zmistu shkilnoi inshomovnoi osvity v Korolivstvi Shvetsiia [Development of the content of school foreign language education in the Kingdom of Sweden] [Extended abstract of unpublished Candidate dissertation]. Ukraine Open International University of Human Development. [in Ukrainian].

Ohnivko, L.V. (2008). Yevropeiskyi dosvid zabezpechennia yakosti vyshchoi pedahohichnoi osvity [European experience in ensuring the quality of higher pedagogical education]. Proceedings of the regional scientific-practical seminar − Ways of modernization of higher education in the context of European integration (May 20-21, 2008, Ternopil) (pp.227−231). V.Hnatyuka TNPU Publishing House. [in Ukrainian].

Lugovskaya, I.R., Orlova, L.V., Pechinkina, O.V., & Starostin, E.N. (2014). Pedagogicheskoe obrazovanie v severoevropejskikh stranakh [Pedagogical education in the northern European countries] Northern (Arctic) Federal University. [in Russian].

Plaksina, N.V. (2017). Vy`sshee pedagogicheskoe obrazovanie v stranakh Zapadnoj Evropy` v kontekste globalizaczii (poslednie desyatiletiya XX) [Higher pedagogical education in Western European countries in the context of globalization (last decades of the XX)]. Scientific statements. Series: Humanities, 21 (35), 166-180. [in Russian].

Pukhovska, L.P. (2001). Suchasni pidkhody do profesionalizmu vchytelia v riznykh osvitnikh systemakh [Modern approaches to teacher professionalism in different educational systems]. The path of education, 1, 20−26. [in Ukrainian].

Roliak, A. (2010). Profesiina pidhotovka vchytelia narodnoi shkoly v Danii: teoretychni zasady [Professional training of the teacher of the national school in Dania: theoretical basis]. FOP Sysyn O.V. [in Ukrainian].

Shevchenko, L. (2020). Formuvannia profesiinoi mobilnosti yak umova pidhotovky maibutnikh vchyteliv tekhnolohii do innovatsiinoi pedahohichnoi diialnosti[Formation of professional mobility as a mindset of preparation of future technology users to innovative pedagogical performance]. Youth and the market, 3 (182), 47–51. [in Ukrainian].

Pedagogical Constitution of Europe. http://www.arpue.org/ index.php/uk/ chasopysyevropeiski-pedahohichni-studii/pedahohichna-konstytutsiia-yevropy

Christensen, J.C., & McDonnell, J.H. (2005). The career lattice: a structure for planning professional development. In L.Kremer-Haydon [et al.] (Ed.). Teacher professional development: a multiple perspective approach (pp.295−315). Berwyn.

Welsh Government adviser Professor John Furlong says teacher training provision must be strengthened. http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/teacher-training-wales--falling-8796767.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті