ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS СТУДЕНТІВ НЕПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА»

Автор(и)

  • Halyna Meshko Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3168-3954
  • Oleksandr Meshko Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4463-7073

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.267-271

Ключові слова:

формування soft skills; студенти; непедагогічні спеціальності; шляхи формування soft skills; заклад вищої освіти; курс «Педагогіка»; психолого-педагогічний тренінг.

Анотація

Мета статті полягає у виявленні шляхів формування soft skills майбутніх фахівців у закладі вищої освіти, у з’ясуванні ролі авторського курсу «Педагогіка» для студентів непедагогічних спеціальностей в означеному аспекті. Методи дослідження: теоретичні – аналіз наукових джерел, психологічної і педагогічної літератури та навчально-методичної літератури, порівняння, систематизація, узагальнення, моделювання; емпіричні – спостереження, аналіз освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів непедагогічних спеціальностей, узагальнення педагогічного досвіду. У статті проаналізовано стан розробленості означеної проблеми у психолого-педагогічній науці і практиці діяльності закладів вищої освіти. З’ясовано сутність поняття «soft skills» майбутніх фахівців, види «м’яких навичок», шляхи їх формування у закладі вищої освіти. Представлено розроблену авторську програму курсу «Педагогіка» для підготовки студентів непедагогічних спеціальностей, зокрема, 242 Туризм 101 Екологія 103 Науки про Землю, 106 Географія, які навчаються на географічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Програма спрямована на: формування навичок продуктивної міжособистісної взаємодії та конструктивного вирішення конфліктів; розвиток емоційного інтелекту; засвоєння моделей успішної діяльності; формування творчого і критичного мислення; оволодіння технологією особистісно-професійного самовиховання і саморозвитку; підвищення рівня професійної стресостійкості; сприяння в гармонізації особистості майбутнього фахівця. Схарактеризовано методи і форми роботи на практичних заняттях з курсу «Педагогіка», що сприяють формуванню soft skills студентів непедагогічних спеціальностей. Визначено перспективи подальших наукових розвідок, що полягають в обгрунтуванні та розробленні системи формування «м’яких навичок» майбутніх фахівців засобами формальної і неформальної освіти у соціокультурному середовищі закладу вищої освіти з використанням цифрових технологій.

Біографії авторів

Halyna Meshko , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Oleksandr Meshko , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат психологічних наук, доцент

кафедра психології

Посилання

Список використаної літератури

Коваль К.О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 2. С. 162–167.

Rana K. Persuasion, trust, and personal credibility. Diplo. URL: https://www.diplomacy.edu/resources/general/persuasion-trust-and-personal-credibility (дата звернення 10.04.2021)

Paajanen G. The EI Measures the Personality Characteristics behind Productive Job Behaviour. Employment Inventory Reports, Technology Based Solutions. Personnel Decisions, Inc. New Jersey, 1992. 95 р.

Robles M. Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly. 2012. № 75 (4). P. 453–465.

Ясна І. Soft skills: універсальні навички європейського рівня. URL: https://studway.com.ua/soft-skills (дата звернення 10.04.2021)

Длугунович Н.А. Soft skills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців. Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. 2014. № 6. С. 239-242.

Europe needs better jobs for better-matched skills – Cedefop survey. URL: https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop (дата звернення 10.04.2021)

Захарчук М. Soft skills: 7 важных навыков для любой профессии. URL: https://thepoint.rabota.ua/soft-skills-7-vazhnyh-navykov-dlya-lyuboy-professyy/ (дата звернення 10.04.2021)

Дроздова Ю.В., Дубініна О.В. Концептуальні підходи до визначення «soft skills» у сучасних освітніх і професійних моделях. «Soft skills – невід’ємні аспекти формування конкурентоспроможності студентів у XXI столітті»: збірник тез доповідей міжвузівського науково-методичного семінару (Київ, 21 лютого 2020 р.). К.: КНТЕУ, 2020. С. 31–34.

Мачуліна І.І., Сорокіна Л.М., Ковальова Д.В. Неформальна педагогіка як ресурс формування «м’яких» навичок у здобувачів ЗВО. Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning: proceedings International scientific and practical conference (Wloclawek, Republic of Poland, 2021, February 26-27). Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2021. Р. 64–67.

Мешко Г.М. Педагогіка: програма навчального курсу для підготовки бакалаврів спеціальностей 242 Туризм, 101 Екологія, 103 Науки про Землю, 106 Географія. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. 36 с.

Центр педагогічного консалтингу. Факультет педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. URL: http://fpp.tnpu.edu.ua/pidrozdili/centr-pedagogichnogo-konsaltingu (дата звернення 10.04.2021)

References

Koval, K.O. (2015). Rozvytok «soft skills» u studentiv – odyn z vazhlyvykh chynnykiv pratsevlashtuvannia [Development of «soft skills» for students is one of important factors of employment]. Visnyk of Vinnytsia Polytechnical Institute, 2, 162–167. [in Ukrainian].

Rana, K. (2012). Persuasion, trust, and personal credibility. Diplo. https://www.diplomacy.edu/resources/general/persuasion-trust-and-personal-credibility

Paajanen, G. (1992). The EI Measures the Personality Characteristics behind Productive Job Behaviour. Employment Inventory Reports, Technology Based Solutions. Personnel Decisions, Inc. New Jersey.

Robles, M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75(4), 453–465.

Yasna, I. (2015, April 03). Soft skills: universalni navychky yevropeiskoho rivnia [Soft skills: universal skills of the European level]. https://studway.com.ua/soft-skills [in Ukrainian].

Dlugunovych, N.A. (2014). Soft skills yak neobkhidna skladova pidhotovky IT-fakhivtsiv [Soft skills training as a necessary component of it professionals]. Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences, 6, 239–242. [in Ukrainian].

Europe needs better jobs for better-matched skills – Cedefop survey. (5 October 2015). The European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/press-and-media/press-releases/europe-needs-better-jobs-better-matched-skills-cedefop

Zaharchuk, M. (2017, Oct. 27). Soft skills: 7 vazhnyh navykov dlya lyuboj professii [Soft skills: 7 essential skills for any profession]. https://thepoint.rabota.ua/soft-skills-7-vazhnyh-navykov-dlya-lyuboy-professyy/ [in Russian].

Drozdova, Yu.V., & Dubinina, O.V. (2020). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia «soft skills» u suchasnykh osvitnikh i profesiinykh modeliakh. In Soft skills – an inadequate aspect of the formulation of competitive industrial students in the XXI century: Proceedings of the interuniversity scientific-methodical seminar (pp. 31–34). Kyiv National University of Trade and Economics. [in Ukrainian].

Machulina, I.I., Sorokina, L.M., & Kovalova, D.V. (2021). Neformalna pedahohika yak resurs formuvannia «miakykh» navychok u zdobuvachiv ZVO [Informal pedagogy as a resource for the formation of «soft» navigators in the applicants ZVO]. In Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning: proceedings International scientific and practical conference in Wloclawek, Republic of Poland (pp. 64–67). «Baltija Publishing. [in Ukrainian].

Meshko, H.M. (2018). Pedahohika: prohrama navchalnoho kursu dlia pidhotovky bakalavriv spetsialnostei 242 Turyzm, 101 Ekolohiia, 103 Nauky pro Zemliu, 106 Heohrafiia [Pedagogy: The program curriculum for Bachelor specialties Tourism 242 101 Ecology 103 Earth Sciences, Geography 106]. Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University [in Ukrainian].

Tsentr pedahohichnoho konsaltynhu. Fakultet pedahohiky i psykholohi Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. V. Hnatiuka (Center of Pedagogical Consulting. Faculty of Pedagogy and Psychology, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University). http://fpp.tnpu.edu.ua/pidrozdili/centr-pedagogichnogo-konsaltingu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті