РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.305-310

Ключові слова:

особистість; розвивальне навчання; творчий розвиток; прийоми розумової діяльності.

Анотація

Нова українська школа пропагує спрямування освіти на становлення і творчий розвиток учня як особистості. Формування компетентностей тих, хто навчається – пріоритетний напрямок освіти України. Відбувається процес модернізації системи освіти. Виникає необхідність застосовувати технології і методики навчання, які актуалізують суб’єктивний досвід того, хто навчається, враховують такі важливі компоненти учіння як мотивацію та емоційно-ціннісний компонент. Організація навчального процесу при якому головною метою є передача знань, умінь та навичок має гальмівну дію на розвиток творчої особистості, здатної приймати рішення і самостійно мислити. Постає проблема учіння, вибору оновленої педагогічної системи навчання, в якій в умовах Нової української школи акцентується увага на застосування компетентнісно-діяльнісного підходу. Розвивальне навчання є особистісно орієнтованою моделлю навчання, головним завдання якої є розвиток особистості, здатної здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність. Метою статті є висвітлення можливостей розвитку творчих здібностей особистості, яка вміє не тільки самостійно міркувати, але і знаходити, формулювати та доводити нові математичні твердження шляхом втілення у життя основних розвивальних цілей. Для досягнення поставленої мети використовуються методи дослідження: розгляд і аналіз наукової, психолого-педагогічної та спеціальної літератури, виокремлення, порівняння і узагальнення теоретичних положень з метою науково-методичного супроводу і забезпечення неперервного розвитку особистості, яка вивчає або викладає математику. Зроблено порівняльний аналіз результатів дослідження основних положень розвивального навчання з теоретичними засадами Нової української школи. Запропоновані дві авторські задачі з геометрії, на прикладі яких продемонстровано можливості розвивального навчання, спираючись на володіння прийомами розумової діяльності і вмінням їх застосовувати у змінених умовах.

Біографії авторів

Viktor Oros , Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат фізико-математичних наук

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Vasyl Petechuk, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

кандидат фізико-математичних наук, доцент

доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Yuliia Petechuk , Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

кандидат фізико-математичних наук

доцент кафедри математики та інформатики

Посилання

Список використаної літератури

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Бібік Н.М. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія / за наук. ред. О.І.Шапран. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2018. 344 с.

Буланже П.А. Будда, Конфуций: Жизнь и учение. М.: Искусство, 1995. 263 с.

Песталоцци И.Г. Избр. пед. произв. в 3-х т. Т.3. М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1965. 635 с.

Хрестоматія з української класичної педагогіки: К.Ушинський, С.Русова, А.Макаренко, Г.Ващенко, В.Сухомлинський: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. В.П.Кравець, О.І.Мешко. К.: Грамота, 2008. 768 с.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 468 с.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М.: Педагогика, 1986. 197 с.

Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Академия, 2007. 384 с.

Метод як засіб пізнання: Навчально-методичний посібник / І.І.Шманько, О.В.Химинець, В.В.Химинець, В.М.Петечук. Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. 244 с.

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. М.: Народное образование, 1998. 256 с.

References

Bibik, N.M. (Ed.). (2018). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: teacher’s guide. Litera LTD. [in Ukrainian].

Dombrovska, Ya.M. (2018). Reformuvannia i modernizatsiia osvitnikh system krain svitu XXI stolittia [Reforming and modernization of educational systems of the world of the 21st century]. Dombrovska. [in Ukrainian].

Bulanzhe, P.A. (1995). Budda, Konfutsyi: Zhyzn y uchenye [Buddha, Confucium: Life and Teaching. ]. Iskusstvo. [in Russian].

Pestalotstsy, Y.H. (1965). Yzbr. ped. proyzv. v 3-kh tt. Tom 3 [Pestalotstsie: selected works. In 3 vol. Volume 3]. Yzd-vo Akademyy ped. nauk RSFSR. [in Russian].

Kravets, V.P., & Meshko, O.I. (2008). Khrestomatiia z ukrainskoi klasychnoi pedahohiky: K.Ushynskyi, S.Rusova, A.Makarenko, H.Vashchenko, V.Sukhomlynskyi [Reader of Ukrainian classical pedagogy: K.Ushinsky, S.Rusova, A.Makarenko, G.Vashchenko, V.Sukhomlinsky]. Hramota. [in Ukrainian].

Vyhotskyi, L.S. (1991). Pedahohycheskaia psykholohyia [Pedagogical psychology]. Pedahohyka. [in Russian].

Davydov, V.V. (1986). Problemy razvyvaiushcheho obuchenyia [Problems of ruling learning]. Pedagogika. [in Russian].

Elkonyn, D.B. (2000). Detskaia psykholohyia [Child psychology]. Akademia. [in Russian].

Khymynets, O.V., Khymynets, V.V., Petechuk, V.M., & Shmanko, I.I. (2010). Metod yak zasib piznannia [Method as a means of cognition]. Informatsiino-vydavnychyi tsentr ZIPPO. [in Ukrainian].

Selevko, H.K. (1998). Sovremennye obrazovatelnye tekhnolohyy [Modern educational technologies]. Narodnoe obrazovanye. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Oros , V., Petechuk, . V., & Petechuk , Y. (2021). РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 305–310. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.305-310

Номер

Розділ

Статті