ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ

Автор(и)

  • Victoria Poberetska Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9256-4270

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.325-328

Ключові слова:

готовність; критерій; показник; діагностика; експеримент; дослідження.

Анотація

У статті розкрито особливості організації і методики проведення дослідно-експериментальної роботи з підготовки вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Мета статті полягає в описі загальної методики проведення педагогічного експерименту та представленні узагальнених результатів дослідно-експериментальної роботи. Досягнення мети передбачало використання таких методів: емпіричних – спостереження, анкетування, тестування, бесіди, метод експертної оцінки для з’ясування стану готовності майбутніх вчителів початкової освіти до інтегрованого навчання учнів; педагогічний експеримент для перевірки ефективності реалізації педагогічних умов та моделі досліджуваного процесу. Діагностика готовності майбутніх вчителів початкової освіти до інтегрованого навчання учнів передбачала проведення дослідно-експериментального дослідження за кількома етапами: констатувального, формувального, контрольного. Застосування комплексу методів та методик діагностування дозволило з’ясувати вихідний рівень готовності майбутніх учителів початкової освіти до інтегрованого навчання учнів; підтвердити ефективність впровадження розробленої моделі та педагогічних умов підготовки вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів. Отримані результати педагогічного експерименту дали можливість розробити методичні рекомендації для викладачів педагогічних коледжів щодо впровадження педагогічних умов та моделі підготовки майбутніх учителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів.

Біографія автора

Victoria Poberetska , Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського

викладач, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського

аспірант, Інститут вищої освіти НАПН України

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv.

Підласий І. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. 616 с.

Важинський С., Щербак Т. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. 260 с.

Томчук М. Методологічні засади дослідження та формування психологічної готовності до діяльності. Психологія і суспільство. 2010. № 4. С. 41–46.

References

Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» [Professional standard for the professions «Primary school teacher of general secondary education», «General secondary school teacher», «Primary education teacher (with a diploma of a junior specialist)»]. https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv [in Ukrainian].

Podlasy, I. (2004). Praktychna pedahohika abo try tekhnolohii : interaktyvnyi pidruchnyk dlia pedahohiv rynkovoi systemy osvity [Practical pedagogy or three technologies: an interactive textbook for teachers of the market education system]. Slovo. [in Ukrainian].

Vazhynsky, S., & Shcherbak, T. (2016). Мetodyka ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen [Methods and organization of scientific]. A.S.Makarenko Sumy State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Tomchuk, M. (2010). Metodolohichni zasady doslidzhennia ta formuvannia psykholohichnoi hotovnosti do diialnosti [Methodological bases of research and formation of psychological readiness for activity] Psykholohiia i suspilstvo, 4, 41–46 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті