ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.333-337

Ключові слова:

професійна підготовка; фахівці сфери гостинності; дослідницький підхід; науково-дослідницька робота студентів.

Анотація

Організація науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців сфери гостинності є однією з актуальних проблем у теорії і методиці професійної освіти, оскільки сучасний професіонал повинен володіти основами дослідницької діяльності та способами виконання наукових досліджень. Методологічною основою зазначеної практики є дослідницький підхід, який визначає шляхи, форми і методи науково-дослідницької роботи студентів у вищій школі. Метою статті є дослідження особливостей науково-дослідницької роботи майбутніх фахівців сфери гостинності у процесі професійної підготовки. Методи дослідження: аналіз і синтез психолого-педагогічної літератури – застосовувалися для з’ясування специфіки науково-дослідницької підготовки фахівців сфери гостинності; узагальнення – для формулювання авторських висновків. Встановлено, що науково-дослідницька робота студентів – це особливий вид інтелектуально-творчої праці студентів, який виникає в результаті функціонування індивідуальних механізмів пошукової активності і передбачає самостійне дослідження, спрямоване на теоретичне й експериментальне вивчення явищ і процесів, обґрунтування фактів, виявлення закономірностей за допомогою методів наукового пізнання.

Біографії авторів

Oksana Povidaychyk , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри соціології та соціальної роботи

Mariana Popyk , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

кандидат економічних наук, доцент

кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Antonina Reblyan , ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

викладач

кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

Посилання

Список використаної літератури

Повідайчик О.С. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 580 с.

Попик М.М. Формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців готельно-ресторанного бізнесу. Сучасні методи організації освітнього процесу для студентів економічних спеціальностей в Україні та країнах ЄС (Стальова Воля, Польща, 31 липня-10 вересня 2020 р). Stalowa Wola: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. 2020. С.33–36.

Райхман Є. Науково-дослідна робота майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічний феномен. Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія. Педагогічні науки. 2015. №1(9). С.164–170.

Голуб Т.П. Інтеракція змісту науково-дослідницької роботи студентів і якості вищої технічної освіти. Наука і освіта. 2011. №6. С.51–54.

Прошкін В. Основні підходи до визначення поняття «науково-дослідна робота студентів». Наукова скарбниця освіти Донеччини. 2009. №2(5). С.114–117.

Ягенська Г.В. Співпраця вчителя і учнів у процесі науково-дослідницької роботи як шлях до саморозвитку особистості: матеріали наук.-метод. посіб. Орієнтація на особистість. 2006. С.342–343.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.

References

Povidaichyk, O.S. (2019). Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Theory and practice of training future social workers for research] [Unpublished Doctoral dissertation]. V.Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Popyk, M.M. (2020, July 31). Formuvannia doslidnytskykh umin maibutnikh fakhivtsiv hotelno-restorannoho biznesu [Formation of research skills of future specialists of hotel and restaurant business]. Proceeding of International conference − Modern methods of organizing the educational process for students of economic specialties in Ukraine and EU countries (р.33–36). Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli. [in Ukrainian].

Raikhman, Ye. (2015). Naukovo-doslidna robota maibutnikh mahistriv pedahohichnoi osvity yak pedahohichnyi fenomen [Research work of future masters of pedagogical education as a pedagogical phenomenon]. Bulletin of Dnipropetrovsk University A. Nobel. Series «Pedagogy and Psychology. Pedagogical sciences», 1(9), 164–170. [in Ukrainian].

Golub, T.P. (2011). Interaktsiia zmistu naukovo-doslidnytskoi roboty studentiv i yakosti vyshchoi tekhnichnoi osvity [Interaction of the content of scientific research work of students and the quality of higher technical education.]. Science and Education, 6, 51–54 [in Ukrainian].

Proshkin, V. (2009). Osnovni pidkhody do vyznachennia poniattia «naukovo-doslidna robota studentiv» [Basic approaches to the definition of the concept of «research work students»]. Naukova skarbnytsia osvity Donechchyny, 2(5), 114-117. [in Ukrainian].

Iahenska, H.V. (2006). Spivpratsia vchytelia i uchniv u protsesi naukovo-doslidnytskoi roboty yak shliakh do samorozvytku osobystosti [Cooperation of teachers and students in the process of research work as a way to personal self-development]. Мaterials of scientific-methodical manual «Orientation on the person» (pp.342−343). [in Ukrainian].

Zimnyaya, I.A. (2004). Klyuchevye kompetentnosti kak rezultativno-celevaya osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Key Competencies as an Effective and Target Basis of a Competence-based Approach in Education]. Moscow: Research Center of Problems of the Quality of Training [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті