ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.343-349

Ключові слова:

соціально-психологічна готовність; професійне самовизначення старшокласників; соціально-професійне самовизначення; особистість; вибір професії; професійне навчання.

Анотація

Сьогодні вкрай необхідна модернізація системи професійної орієнтації населення в Україні відповідно до вимог ринкової економіки змісту, форм і методів профорієнтаційної діяльності, запитів суспільства та досягнень видатних науковців у вивченні професійного становлення й особистісного розвитку особистостей. Формується потреба критичного переосмислення минулого, удосконалення його здобутків і збагачення найкращими зразками світової науки та практики. Саме це дасть змогу виявити ознаки дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці, визначити перспективи розвитку теорії та методики професійної орієнтації дітей, молоді та дорослих людей в Україні. Перед випускниками шкіл стоїть проблема вибору шляху підготовки до майбутньої професії. Часто професійне навчання в закладі обирається випадково. Половина випускників шкіл одразу влаштовуються на роботу, не маючи при цьому спеціальної підготовки і через це професійних перспектив кар’єрного зросту. Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукової проблеми соціально-психологічної готовності старшокласників до вступу до закладів вищої освіти, розкритті проблеми професійного самовизначення особистості в умовах ринкових процесів. Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури; порівняльно-історичний метод зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо вивчення соціально-психологічної готовності як соціально-психологічного феномену.

Біографія автора

Olena Polishchuk , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Абульханова-Славська К. А. Стратегия жизни. М. : Мысль, 1991. 299 с.

Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография. Красноярск : КГПУ, 1998. 310 с.

Ананьина Е. В. Готовность старшеклассников к профессиональному самоопределению. Человек. Спорт. Медицина. 2006. № 8 С.62–67.

Блинов В. И., Сергеев И. С., Синюшина И. В. Компетентностный подход в профессиональном образовании. М.: Издательство ООО «МЭЙЛЕР», 2010. 228 с.

Варава І. П. Аналіз дефініції «готовність» у контексті професійної підготовки майбутніх техніків-програмістів : Вісник Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2018. Вип. 7. С.104–109.

Гершкович Т. Б. Формирование готовности к педагогической деятельности и ее связь с индивидуальными стратегиями адаптации (на примере молодых преподавателей высшей школы) : дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Екатеринбург, 2002. 218 с.

Громкова М. Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: учеб пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 415 с.

Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08. М., 1983. 24 с.

Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психология высшей школы: учебное пособие для вузов. Минск : Изд-во БГУ, 1981. 383 с.

Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб., доп. М.: Академ. Проект; Екатеринбург – Деловая кн., 2003. 336 с.

Зимняя И. А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании. Ученые записки национального общества прикладной лингвистики. 2013. №4 (4). С.16–31.

Касаткина Н. Э. Теория и практика формирования профессионального самоопределения молодежи в условиях непрерывного образования : дис. …д-ра пед. наук: 13.00.01. М., 1995. 416 с.

Кашапов М. М. Психология профессионального педагогического мышления (методология, теория, практика). М.: Институт психологии РАН, 2003. 336 с.

Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для вузов. Ростов-н/Д: Феникс, 1996. 512 с.

Кон И. С. Социологическая психология. М.: Моск. Психол.-социал. Ин-т; Воронеж: МОДЭК, 1999. 560 с.

Кондрашова Л. В. Концепція «Взаємодії моральних і психологічних якостей у змісті педагогічного професіоналізму». Професійне становлення майбутнього вчителя : моногр. Кривий Ріг : КДПУ, 2006. С.6–34.

Конопкин О. А. Осознанная саморегуляция как критерий субьектности. Вопросы психологии. 2008. № 3. С.22–34.

Конопкин О. А., Прыгин Г. С. Связь учебной успеваемости студентов с индивидуально-типологическими особенностями их саморегуляции. Вопросы психологии. 1984. № 3. С.42–52.

Левитов Н. Д. О психологическом состоянии человека. М.: Просвещение, 1946. 344 с.

Леонтьев Д. А., Пилипко Н. В. Выбор как деятельность : личностные детерминанты и возможности формирования. Вопросы психологии. 1995. № 1. С.97–110.

Мижериков В. А. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. Ростов-н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. 544 с.

Павлова С. М. Формирование готовности к профессиональному самоопределению сельских старшеклассников: автореф… дис. канд. пед. наук: 13.00.01. М., 2006. 24 с.

Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. М.: Горбунок, 1996. 224 с.

Поваренков Ю. П. Психология становления профессионала. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2000. 98 с.

Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение. М.: Просвещение, 1996. 107 с.

Ревина И. А. Исследование готовности школьников к осознанному профессиональному выбору. Пед. обозрение. 2007. № 3. С.100–106.

Сластенин В. А. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 2003. 288 с.

Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений. М.: Школа-Пресс, 1997. 512 с.

Словник української мови: в 11 т.; за ред. І. К. Білодід К.: Наукова думка. 1970-1980. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh. (дата звернення: 15.03.2021).

Чистякова С. Н. Проблема самоопределения старшеклассников при выборе профиля обучения. Педагогика. 2005. № 1. С.19–26.

Шалаев И. К. Повышение качества образовательного сервиса на основе мотивационного программно-целевого управления: монография. Барнаул: Изд-во АлтГПА, 2010. 203 с.

References

Abulhanova-Slavska, K.A. (1991). Strategiya zhizni [Life strategy]. Mysl'. [in Russian].

Adolf, V.A. (1998). Professionalnaya kompetentnost sovremennogo uchitelya [Professional competence of a modern teacher]. KGPU. [in Russian].

Ananina, E.V. (2006). Gotovnost starsheklassnikov k professionalnomu samoopredeleniyu [Readiness of high school students for professional self-determination]. Chelovek. Sport. Meditsina, 8, 62–67. [in Russian].

Blinov, V.I., & Sergeev I.S., & Sinyushina I.V. (2010). Kompetentnostnyiy podhod v professionalnom obrazovanii [Competence approach in vocational education]. MEYLER. [in Russian].

Varava, I.P. (2018). Analiz definitsii «hotovnist» u konteksti profesiinoi pidhotovky maibutnikh tekhnikiv-prohramistiv [Analysis of the definition of «readiness» in the context of professional training of future technicians]. Visnyk Hlukhivskoho pedahohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka, 7, 104–109. [in Ukrainian].

Gershkovich, T.B. (2002). Formirovanie gotovnosti k pedagogicheskoy deyatelnosti i ee svyaz s individualnyimi strategiyami adaptatsii (na primere molodyih prepodavateley vyisshey shkolyi) [Formation of readiness for pedagogical activity and its connection with individual adaptation strategies (on the example of young teachers of higher education) (Unpublished doctoral dissertation). Russian State Vocational Pedagogical University. [in Russian].

Gromkova, M.T. (2003). Psihologiya i pedagogika professionalnoy deyatelnosti: ucheb posobie dlya vuzov [Psychology and pedagogy of professional activity: textbook for universities]. YUNITI-DANA. [in Russian].

Duray-Novakova, K.M. (1983). Formirovanie professionalnoy gotovnosti studentov k pedagogiskoy deyatelnosti [Formation of students' professional readiness for pedagogical activity] (Extended abstract of candidate dissertation). Blagoveshchensk State Pedagogical University. [in Russian].

Dyachenko, M.I., & Kandyibovich, L.A. (1981). Psihologiya vyisshey shkolyi: uchebnoe posobie dlya vuzov [Psychology of higher education: a textbook for universities]. Izd-vo BGU. [in Russian].

Zeer, E.F. (2003). Psihologiya professiy: ucheb. posobie dlya studentov vuzov [Psychology of professions: manual for university students]. Akadem. Proekt. [in Russian].

Zimnyaya, I.A. (2013). Kompetentsiya i kompetentnost v kontekste kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Competence and competence in the context of the competence-based approach in education]. Uchenyie zapiski natsionalnogo obschestva prikladnoy lingvistiki,4 (4), 16–31. [in Russian].

Kasatkina, N.E. (1995). Teoriya i praktika formirovaniya professionalnogo samoopredeleniya molodezhi v usloviyah nepreryivnogo obrazovaniya [Theory and practice of the formation of professional self-determination of youth in the context of continuous education] (Extended abstract of doctor dissertation). Kemerevo State University. [in Russian].

Kashapov, M.M. (2003). Psihologiya professionalnogo pedagogicheskogo myishleniya (metodologiya, teoriya, praktika) [Psychology of professional pedagogical thinking (methodology, theory, practice)]. Institut psihologii RAN. [in Russian].

Klimov, E.A. (1996). Psihologiya professionalnogo samoopredeleniy [Psychology of professional self-determination]. Feniks. [in Russian].

Kon, I.S. (1999). Sotsiologicheskaya psihologiya. [Sociological Psychology]. MODEK. [in Russian].

Kondrashova, L.V. (2006). Kontseptsiia «Vzaiemodii moralnykh i psykholohichnykh yakostei u zmisti pedahohichnoho profesionalizmu» [The concept of «Interaction of moral and psychological qualities in the content of pedagogical professionalism»]. In L. Kondrashova (Ed.). Profesiine stanovlennia maibutnoho vchytelia (pp.6−34). KDPU. [in Ukrainian].

Konopkin, O.A. (2008). Osoznannaya samoregulyatsiya kak kriteriy subektnosti [Conscious self-regulation as a criterion of subjectivity]. Questions of psychology, 3, 22. [in Russian].

Konopkin, O.A., & Pryigin, G.S. (1984). Svyaz uchebnoy uspevaemosti studentov s individualno-tipologicheskimi osobennostyami ih samoregulyatsii [Relationship between students' academic performance and individual typological characteristics of their self-regulation]. Questions of psychology, 3, 42−52. [in Russian].

Levitov, N.D. (1946). O psihologicheskom sostoyanii cheloveka [On the psychological state of a person]. Prosveschenie. [in Russian].

Leontev, D.A., & Pilipko, N.V. (1995). Vyibor kak deyatelnost: lichnostnyie determinantyi i vozmozhnosti formirovaniya [Choice as an Activity: Personal Determinants and Formation Opportunities]. Questions of psychology, 1, 97−110.. [in Russian].

Mizherikov, V.A. (1998). Psihologo-pedagogicheskiy slovar dlya uchiteley i rukovoditeley obscheobrazovatelnyih uchrezhdeni [Psychological and pedagogical dictionary for teachers and heads of educational institutions]. Feniks. [in Russian].

Pavlova, S.M. (2006). Formirovanie gotovnosti k professionalnomu samoopredeleniyu selskih starsheklassnikov [Formation of readiness for professional self-determination of rural senior pupils] (Extended abstract of candidate dissertation). Moscow State University of Culture and Arts. [in Russian].

Petrovskiy, V.A. (1996). Psihologiya neadaptivnoy aktivnosti [The psychology of maladaptive activity]. Gorbunok. [in Russian].

Povarenkov, Yu.P. (2000). Psihologiya stanovleniya professionala [The psychology of becoming a professional]. YAGPU. [in Russian].

Pryazhnikov, N.S. (1996). Professionalnoe i lichnostnoe samoopredelenie [Professional and personal self-determination]. Prosveschenie. [in Russian].

Revina, I.A. (2007). Issledovanie gotovnosti shkolnikov k osoznannomu professionalnomu vyiboru [Study of the readiness of schoolchildren for an informed professional choice]. Ped. Obozrenie, 3, 100–106. [in Russian].

Slastenin, V.A. (2003). Obschaya pedagogika: ucheb. posobie dlya studentov vyissh. ucheb. Zavedeniy [General pedagogy: textbook. manual for students of higher. study. Establishments]. VLADOS. [in Russian].

Slastenin, V.A., Isaev, I.F., & Mischenko, A.I., & Shiyanov, E.N. (1997). Pedagogika: ucheb. posobie dlya studentov ped. ucheb. zavedeniy. [Pedagogy: manual for pedagogical students]. Shkola-Press. [in Russian].

Bilodid, IK. (1970-1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language in 11 vols.] Naukova dumka. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh [ in Ukrainian].

Chistyakova, S.N. (2005). Problema samoopredeleniya starsheklassnikov pri vIbore profilya obucheniya [The problem of self-determination of high school students when choosing a training profile]. Pedagogika, 1, 19–26. [in Russian].

Shalaev, I.K. (2010). Povyishenie kachestva obrazovatelnogo servisa na osnove motivatsionnogo programmno-tselevogo upravleniya [Improving the quality of educational service based on motivational program-targeted management]. YAGPU. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті