КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Автор(и)

  • Oksana Pryshlyak Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3108-502X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.355-360

Ключові слова:

фахівці соціономічних професій; міжкультурна компетентність; теорії міжкультурної компетентності; моделі міжкультурної компетентності; концептуалізація моделі міжкультурної компетентності.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена тим, що міжкультурна компетентність має бути притаманною практично кожному фахівцю, особливо це стосується представників соціономічних професій. У даній статті здійснено характеристику необхідних передумов концептуалізації моделі міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Мета даної статті – вийти на основі здійсненого узагальнення на концептуалізацію моделі міжкультурної компетентності фахівців соціономічних професій з врахуванням викликів і вимог сучасного суспільства. У дослідженні використано теоретичні методи, а саме аналіз, абстрагування, узагальнення, пояснення та класифікація. Автором проаналізовано найбільш типові та вживані визначення досліджуваного феномену, що зустрічаються у наукових доробках дослідників та основних понять, що лежать в основі їх трактувань. На основі аналізу наукової літератури з означеної проблеми нами здійснено спробу виокремити та схарактеризувати провідні структурні компоненти міжкультурної компетентності фахівців соціономічних професій, до них відносимо: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, комунікативний, конативний. На основі здійсненого узагальнення теорій та моделей міжкультурної взаємодії й міжкультурної компетентності вітчизняних та зарубіжних дослідників здійснено спробу визначення концептуалізації моделі міжкультурної компетентності фахівців соціономічних професій з врахуванням сучасних викликів суспільства. Розробка даної моделі забезпечить більш повне розуміння міжкультурної компетентності у контексті особливостей професійної діяльності фахівців соціономічних професій та осмислення підходів її формування.

Біографія автора

Oksana Pryshlyak, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра іноземних мов 

 

Посилання

Список використаної літератури

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Гуренко О.І. Теоретичні і методичні засади полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Бердянськ. 2015. 586 с.

Данишенко О.С. Сутність та особливості формування міжкультурної компетентності. Економіка та держава. 2012. № 12. С. 141-144.

Корнещук В.В. Теорія і практика формування професійної надійності майбутніх спеціалістів соцономічної сфери діяльності: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Корнещук Вікторія Вікторівна. Одеса, 2010. 44 с.

Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: учеб. пособие. М.: Гнозис, 2007. 366 с.

Мацумото Д. Психология и культура. 12е изд. URL: http://krotov.info/lib_sec/13_m/maz/umoto_0.htm (дата 11.02.2021)

Новикова О.С. Межкультурная компетентность в глобализирующемся мире. Философия и космология, 2009. №1 (7). С.205-213.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. М.: Когито Центр. 2002. 396 с.

Савчин М. Здатності особистості: монографія. К.: ВЦ «Академія», 2016. 288 с.

Садохин А.П. Межкультурная компетентность: понятие, структура, пути формирования. Социальные коммуникации. Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Том Х. №1. URL: http://www.twirpx.com/file/678095/ (дата звернення 15.02.2021)

Уорд К. Азбука аккультурации /Под ред. Д.Мацумото. Психология и культура. СПб.: Питер. 2003. С.656-709.

Фурман А. Методологічне обґрунтування багаторівневості парадигмальних досліджень у соціальній психології. Психологія і суспільство. 2012. №4 (50). С.98−101.

Deardorf D.K. Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of Studies in Intercultural Education. 2006. № 10. РР.241−266.

Rogers E.M., Steinfatt Th.M. Intercultural Communication. Illinois: Waveland Press, Inc. Prospect Heights, 1999. 292 p.

Gudykunst W.B., Kim, Y. Communicating with strangers: An approach to intercultural communication. New York: McGraw Hill, 2003. Р. 468.

Hamilton H., Richardson M., Shuford B. Promoting multicultural education: A holistic approach. College Student Affairs Journal. 1998. № 18. РР. 5−17.

Hunter B., White G., Godbey G. What does it mean to be globally competent? Journal of Studies in Intercultural Education. 2006. № 10. РР. 267-285.

Kim Y. The identity factor in intercultural competence. In D.K.Deardorff (Ed.). The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, CA: SAGE. 2009. РР.53−65.

Koester J., Wiseman R.L., Sanders J.A. Multiple perspectives of intercultural communication competence. In R.LWiseman, J.Koester (Eds.). Intercultural communication competence. Thousand Oaks, CA: SAGE. 1993. РР.3−15.

Spitzberg B.H. A model of intercultural communication competence. In L.Samovar, R.Porter (Eds.). Intercultural communication: A reader. Belmont, CA: Wadsworth. 2000. РР. 375−387.

Spitzberg B.H., Chagnon G. Conceptualizing intercultural competence. In D.K.Deardorff (Ed.). The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, CA: SAGE. 2009. РР.2–52.

Ting-Toomey S., Kugori A. Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. International Journal of Intercultural Relations. № 22. 1998. РР.187−225.

References

Busel, V.T. (Ed.). (2005). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinsʹkoyi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Perun. [in Ukrainian].

Hurenko, O.I. (2015). Teoretychni i metodychni zasady polikulʹturnoyi osvity maybutnikh sotsialʹnykh pedahohiv [Theoretical and methodical bases of multicultural education of future social pedagogues] [Unpublished doctoral dissertation]. M.Dragomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Danyshenko, O.S. (2012). Sutnistʹ ta osoblyvosti formuvannya mizhkulʹturnoyi kompetentnosti [The essence and features of the formation of intercultural competence]. Economy and State, 12, 141-144. [in Ukrainian].

Korneshchuk, V.V. (2010). Teoriya i praktyka formuvannya profesiynoyi nadiynosti maybutnikh spetsialistiv sotsonomichnoyi sfery diyalʹnosti [Theory and practice of formation of professional reliability of future specialists of the socionomic sphere of activity] [Abstract of Unpublished doctoral dissertation]. K.D.Ushynskyi South-Ukrainian Pedagogical University. [in Ukrainian].

Leontovich, O.A. (2007). Vvedenye v mezhkulʹturnuyu kommunykatsyyu [Introduction to intercultural communication]. Gnosis. [in Ukrainian].

Matsumoto, D. (2003). Psykholohyya y kulʹtura [Psychology and culture]. http://krotov.info/lib_sec/13_m/maz/umoto_0.htm. [in Ukrainian].

Novikova, O.S. (2009). Mezhkulʹturnaya kompetentnostʹ v hlobalyzyruyushchemsya myre [Intercultural competence in a globalizing world]. Philosophy and Cosmology, 1 (7), 205-213. [in Ukrainian].

Raven, J. (2002). Kompetentnostʹ v sovremennom obshchestve: vyyavlenye, razvytye y realyzatsyya [Competence in modern society: identification, development and implementation]. Kogito Zentr. [in Ukrainian].

Savchyn, M. (2016). Zdatnosti osobystosti [Abilities of personality]. Akademiya. [in Ukrainian].

Sadokhin A.P. (2007). Mezhkulʹturnaya kompetentnostʹ: ponyatye, struktura, puty formyrovanyya. Sotsyalʹnye kommunykatsyy [Intercultural competence: concept, structure, ways of formation. Social communications]. Journal of Sociology and Social Anthropology, 10 (1). http://www.twirpx.com/file/678095/. [in Ukrainian].

Ward, K. (2003). Azbuka akkulʹturatsyy [Alphabet of acculturation]. In D.Matsumoto (Ed.). Psychology and culture (pp.656-709). Piter. [in Ukrainian].

Furman, A. (2012). Metodolohichne obgruntuvannya bahatorivnevosti paradyhmalʹnykh doslidzhenʹ u sotsialʹniy psykholohiyi [Methodological substantiation of multilevel paradigmatic research in social psychology]. Psychology and Society, 4 (50), 98-101. [in Ukrainian].

Deardorf, D.K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of Studies in Intercultural Education, 10, 241-266.

Rogers, E.M., & Steinfatt Th.M. (1999). Intercultural Communication. Waveland Press, Inc. Prospect Heights.

Gudykunst, W.B., & Kim, Y. (2003). Communicating with strangers: An approach to intercultural communication. New York: McGraw Hill.

Hamilton, H., Richardson, M., & Shuford, B. (1998). Promoting multicultural education: A holistic approach. College Student Affairs Journal, 18, 5-17.

Hunter, B., White, G., & Godbey, G. (2006). What does it mean to be globally competent? Journal of Studies in Intercultural Education, 10, 267-285.

Kim, Y. (2009). The identity factor in intercultural competence. In D.K.Deardorff (Ed.). The SAGE Handbook of Intercultural Competence (pp.53-65). SAGE.

Koester, J., Wiseman, R.L., & Sanders, J.A. (1993). Multiple perspectives of intercultural communication competence. In R.LWiseman, J.Koester (Eds.). Intercultural communication competence (pp.3-15). SAGE.

Spitzberg, B.H. (2000). A model of intercultural communication competence. In L.Samovar, R.Porter (Eds.). Intercultural communication: A reader (pp.375-387). Wadsworth

Spitzberg, B.H., & Chagnon, G. (2009). Conceptualizing intercultural competence. In D.K.Deardorff (Ed.). The SAGE Handbook of Intercultural Competence (pp.2–52). SAGE.

Ting-Toomey, S., & Kugori, A. (1998). Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. International Journal of Intercultural Relations, 22, 187-225.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті