ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ОДНА З УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ

Автор(и)

  • Oksana Romanyshyna Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2887-5023
  • Artem Dundiuk Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4600-0164

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.361-364

Ключові слова:

дуальна освіта; дуальна форма навчання; компетентність; професійна компетентність; освітній процес; техніки-технологи.

Анотація

У статті проаналізовано розвиток дуальної освіти як однієї з умов формування професійної компетентності. На основі аналізу Закону України «Про освіту» встановлено, що у дуальній формі здобуття освіти передбачається поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору. Висвітлено розвиток дуальної освіти в Німеччині, яка є одним з лідерів за рівнем кваліфікації кадрів і зразком для всього Європейського союзу і для України також. Розкрито сутність і значення дуальної системи освіти для професійної підготовки молоді. Висвітлено низку переваг і проблем, які можуть виникати при застосуванні цієї форми навчання на практиці в Україні. Встановлено, що у сучасному освітньому процесі для здобувача освіти дуальна форма навчання має відчутні переваги. Автором зазначено, що дуальна форма здобуття освіти не повинна охоплювати всіх студентів, які навчаються. Тому метою дослідження є розкриття сутності та значення дуальної системи освіти для професійної підготовки техніків-технологів автомобільного транспорту та висвітлення її переваг у професійній освіті. Для дослідження умов формування професійної компетентності техніків-технологів були використані такі методи: теоретичні – синтез, аналіз, узагальнення; емпіричні − спостереження, бесіди, анкетування, тестування, інтерв’ювання, опитування. Упровадження елементів дуальної системи у професійну підготовку робітничих кадрів України уможливлює постійне оновлення змісту професійної освіти, орієнтацію на ринок праці, удосконалення професіоналізму педагогічних працівників.

Біографії авторів

Oksana Romanyshyna, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

доктор педагогічних наук

професор кафедри інформатики та методики її навчання

Artem Dundiuk , Рівненський автотранспортний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування

викладач спецдисциплін 

Посилання

Список використаної літератури

Амеліна С.М. Особливості дуальної системи вищої професійної освіти у навчальних закладах Німеччини. Зб. наук. праць «Проблеми трудової і професійної підготовки». 2010. Вип. 15. С.107–112.

Про освіту: Закон України. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38-39, Ст. 380. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 12.03.2021).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» № 660-р від 19 вересня 2018 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-pidgotovki-fahivciv-za-dualnoyu-formoyu-zdobuttya-osviti (дата звернення 12.03.2021).

Романовський О.Г. Самовдосконалення та самоосвіта як показники рівня професіоналізму. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. / ред. Л.Л.Товажнянський, О.Г.Романовський. Харків: НТУ «ХПІ», 2010. Вип. 26 (30). 5. С. 11–19.

Терещенкова Є.В. Дуальна система освіти як основа підготовки фахівців. URL: http://e-koncept.ru/2014/14087.htm. (дата звернення 12.03.2021).

References

Amelina, S.M. (2010). Osoblyvosti dualnoi systemy vyshchoi profesiinoi osvity u navchalnykh zakladakh Nimechchyny. [Features of the dual system of higher professional education in educational institutions in Germany]. Problemy trudovoi i profesiinoi pidhotovky, 15, 107–112. [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy [About education: Law of Ukraine]. (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady, 38-39, 380. [in Ukrainian].

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Kontseptsii pidhotovky fakhivtsiv za dualnoiu formoiu zdobuttia osvity» [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On approval of the Concept of training specialists in the dual form of education»]. № 660, 21.09.2018. [in Ukrainian].

Romanovskyi, O.H. (2010). Samovdoskonalennia ta samoosvita yak pokaznyky rivnia profesionalizmu [Self-improvement and self-education as indicators of the level of professionalism]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, 26 (30), 11–19. [in Ukrainian].

Tereshchenkova, Ye.V. Dualna systema osvity yak osnova pidhotovky fakhivtsiv [Dual education system as a basis for training]. http://e-koncept.ru/2014/14087.htm. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті