«ЕРА КОПЧИНЬСЬКОГО» АБО РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ У ПОЛЬЩІ ЗА МІЖВОЄННОЇ ДОБИ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Larysa Slyvka ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1865-6326

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.371-374

Ключові слова:

шкільна гігієна; здоров’язбережувальне виховання; Станіслав Копчиньський; учні загальноосвітніх шкіл; Польща; міжвоєнний період ХХ ст.

Анотація

Актуальність задекларованої у статті теми зумовлена увагою сучасної української педагогіки до проблем здоров’явиховання дітей і молоді, що, своєю чергою, передбачає вивчення творчості зокрема польських медиків і освітян міжвоєнного двадцятиріччя ХХ ст. Мета статті ‒ репрезентувати організаційну, практичну і літературну спадщину лікаря, гігієніста, громадського і державного діяча Станіслава Копчиньського (пол. Stanisław Kopczyński; 1873‒1933). У дослідженні було використано комплекс загальнонаукових та спеціальних методів, а саме: історико-педагогічний, аналіз, синтез, узагальнення, порівняння наукових джерел, конкретно-історичний, джерелознавчий аналіз, джерелознавчий синтез, біографічний, метод індукції. Стаття анонсує «доміжвоєнний» професійний і організаційний досвід Ст. Копчиньського у сфері шкільної гігієни, з яким вчений увійшов у «державний» етап своєї життєдіяльності, і характеризує організаційну діяльність гігієніста за міжвоєнної доби ХХ ст. Відтак, у статті звучено прізвища візитаторів шкільної гігієни і шкільних лікарів, які в 20‑х ‒ 30‑х рр. ХХ ст. здійснювали систематичну та цілеспрямовану роботу у сфері шкільної гігієни та фізичного виховання, увиразнено наукову і просвітницьку діяльність Ст. Копчиньського (деталізовано значення так званих «четвергів після п’ятнадцятого»; окреслено сутність систематичного і принагідного гігієнічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл; анонсовано збірку «Гігієнічні бесіди. Методичні проекти і вказівки»). Зроблено висновок про те, що Ст. Копчиньський репрезентував нову парадигму шкільної гігієни, яка передбачала пильну вагу до промоції здоров’я серед дітей і молоді засобами освіти і виховання та залучення вихованців до активної співпраці у плеканні їхнього здоров’я.

Біографія автора

Larysa Slyvka , ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра педагогіки початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Сливка Л. Концепція здоров’язбережувального виховання Станіслава Копчиньського. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченої 160-річчю від дня народження С.Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ, Україна) / за заг. ред. Т.К. Завгородньої. Івано-Франківськ, 2016. С.82‒88.

Demel M. Nauczyciel zdrowia. Życie i dzieło doktora Stanisława Kopczyńskiego. 1873 – 1933 – 1973. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1972. 140 s.

Higjena szkolna: podręcznik zbiorowy dla kierowników szkół, nauczycieli i lekarzy szkolnych / pod red. Stanisława Kopczyńskiego. Warszawa: M. Arct, 1921. 820 s.

Kopczyński St. Rola lekarza powiatowego w dozorze higjeniczno-lekarskim nad szkołami (podług wykładów dla kandydatów na lekarzy powiatowych, wygłoszonych w Warszawie w grudniu 1917 r.). Warszawa. 1919.

Rozporządzenia i okólniki w sprawach higieny szkolnej i wychowania fizycznego za lata 1918 ‒ 1928 / red. St. Kopczyński. Warszawa: Książnica-Atlas; Nakładem Min. WRiOP, 1928. 268 s.

Kopczyński St. Konkursy zdrowia w szkołach. Praca Szkolna. 1930. nr. 12.

Kopczyński St., Haberkantόwna W. Pogadanki Higieniczne. Projekty i wskazόwki metodyczne. Warszawa : Drukarnia Rolnicza; Skład głόwny w księgarni Arcta, 1924. 24 s. (Odbitka ze «Szkoły powszechnej»).

References

Slyvka, L. (2016). Koncepciya zdoroviyazberezhuvalnogo vychovannia Stanislava Kopchynskogo [The concept of health education of Stanislav Kopchynsky]. In T. K. Zavgorodnaya (Ed.). Pedagogical Personalism: Theory, History, Educational Practice, dedicated to the 160th anniversary of the birth of S.Rusova − Proceedings of the First All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference (February 25, 2016, Ivano-Frankivsk, Ukraine) (pp.82−88). Ivano-Frankivsk. [in Ukrainian].

Demel, M. (1972). Nauchychel zdrovia. Zhyche i dzhelo doktora Stanislava Kopchynskego. 1873 – 1933 – 1973 [Health teacher. Life and work of doctor Stanislav Kopchynskyi. 1873 – 1933 – 1973]. Our Bookstore. [in Polish].

Kopchynskyi, S. (Ed.). (1921). Higiena shkolna: podrenchnik zbiorovy dla kerovnikuv shkul, nauchycheli i lekazhy shkolnych [School hygiene: a textbook for principals, teachers and school doctors]. M. Arct. [in Polish].

Kopchynski, St. (1919). Rola lekazha poviatovego v dozozhe higyenichno-lekarskim nad shkolami (podlug vykladuv dla kandydatuv na lekazhy povyatovych, vygloshonych v Varshavye v grudniu 1917 r.) [The role of the county doktor in the hygienic and medical care of schools (based on lectures for candidates for county doktors delivered in Warsaw in December 1917)]. Warsaw. [in Polish].

Kopchynskyi, S. (Ed.). (1928). Rozpozhondzenia i okulniki v spravach higieny shkolnej i vychovania fizychnego za lata 1918 ‒ 1928 [Orders and decrees in matters of school hygiene and physical education for 1918 ‒ 1928]. Atlas Bookstore. [in Polish].

Kopchynski, St. (1930). Konkursy zdrovia v shkolach [School Health Competitions]. School Press. 12. [in Polish].

Kopchynski, St., & Haberkantuvna, W. (1924). Pogadanki Higyenichne. Proyekty i vskazuvki metodychne [Hygienic conversations. Projects and methodical instractions]. Agricultural Printing House; The main warehouse in the Arct bookstore. (Imprint from the «General School»). [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті