ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Автор(и)

  • Тetyana Sobchenko Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9213-5556

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.384-386

Ключові слова:

підвищення кваліфікації; змішане навчання; педагог; цифрові інструменти.

Анотація

Стаття присвячена проблемі використання цифрових інструментів та формуванню інформаційно-цифрової компетентності у післядипломній освіті педагогічних працівників. Метою статті є обґрунтування доцільності використання цифрових інструментів у післядипломній педагогічній освіті. Методами дослідження є теоретичні (аналіз наукових джерел, освітніх онлайн-платформ, сайтів та узагальнення результатів); емпіричні (представлення та узагальнення педагогічного досвіду). У статті проаналізовано напрями організаційної та методичної допомоги з боку Міністерства освіти і науки України, громадських організацій, для вчителів щодо організації змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти: сайти, освітні платформи, посібники, рекомендації, вказівки. З’ясовано, що використовуючи сучасні цифрові інструменти у післядипломній педагогічній освіті, слід акцентувати увагу на організації процесу взаємодії таким чином, щоб орієнтувати вчителів на реалізацією цих цифрових інструментів у своїй професійній діяльності. Розкрито зміст підвищення кваліфікації вчителів у контексті використання інформаційних, цифрових, мультимедійних технологій у навчальному процесі. Обґрунтовано доцільність вивчення та використання цифрових інструментів (Padlet, Classroom, Kahoot, Trello, Mentimeter, Zoom, Meet, Canva, Pinterest, Classtime, GoFormative, Wiser, Live Worksheets, Techer Made, Presentation Tube, Zoom, Telegram, We Chat, Google Forms, Viber, Messenger, Moodle, Flipgrid) у післядипломній педагогічній освіті. Окреслено перспективи подальших досліджень.

Біографія автора

Тetyana Sobchenko , Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Воротникова І.П. Умови формування цифрової компетентності вчителя у післядипломній освіті. Open educational e-environment of modern University. 2019. № 6. С.101−118.

Морзе Н.В., Кочарян А.Б. Модель стандарту ІКТ-компетентності викладачів університету в контексті підвищення якості освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т. 43, № 5. С.27–39.

Опис цифрової компетентності педагогічного працівника. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27905/. (дата звернення: 09.04.2021).

Mcgarr O., Mcdonagh A. Digital Competence in Teacher Education. URL: https://www.researchgate.net/publication/331487411_Digital_Competence_in_Teacher_Educati. (дата звернення:07.04.2021).

Міністерство освіти і науки України. Сайт «Вчимо і навчаємось на карантині: зміни в системі освіти». URL: https://mon-covid19.info/. (дата звернення: 09.04.2021).

EdEra – студія онлайн-освіти URL: https://www.ed-era.com/. (дата звернення: 08.04.2021).

Gios – інтерактивні курси математики онлайн. URL: https://gioschool.com/. (дата звернення: 09.04.2021)

Інформатика-Дистосвіта. URL: https://dystosvita.gnomio.com/. (дата звернення: 09.04.2021).

Лотоцька А., Пасічник О. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. 2020. URL: https://nus.org.ua/news/posibnyk-dlya-shkil-pro-organizatsiyu-dystantsijnogo-navchannya-otrymav-gryf-mon/ (дата звернення: 08.04.2021).

Гриневич Л., Ільїч Л., Морзе Н., Прошкін В., Шемелинець І., Линьов К., Рій Г. Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020. 76 с.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. /Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.

Дистанційне та змішане навчання у школі. Путівник / упоряд. Воротнікова І.П. К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1ZdbMMlyz8OTbmisaVmmqL23yqisRyTuC/view.

Вебінар «Андрагогічний підхід у педагогічних дослідженнях» (у рамках Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2021», 10 квітня 2021 року). URL: http://ipood.com.ua/kalendar-podiy/andragogichniy-pidhid-u-pedagogichnih-doslidjennyah/. (дата звернення: 10.04.2021).

Платформа для підвищення кваліфікації AtomsHub. URL: https://atoms.ua/#Platform. (дата звернення: 08.04.2021).

References

Vorotnikova, I.P. (2019). Umovy formuvannia tsyfrovoi kompetentnosti vchytelia u pisliadyplomnii osviti [Conditions for the formation of digital competence of teachers in postgraduate education]. Open educational e-environment of modern University, 6, 101−118. [in Ukrainian].

Morze, N.V., & Kocharian, A.B. (2014). Model standartu IKT-kompetentnosti vykladachiv universytetu v konteksti pidvyshchennia yakosti osvity [Model of the standard of ICT competence of university teachers in the context of improving the quality of education]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 43 (5), 27–39. [in Ukrainian].

Opys tsyfrovoyi kompetentnosti pedahohichnoho pratsivnyka [Description of digital competence of a pedagogical worker]. (2021). https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27905/. [in Ukrainian].

Mcgarr, O., & Mcdonagh, A. (2019). Digital Competence in Teacher Education. Available from: 2019. https://www.researchgate.net/publication/331487411_Digital_Competence_in_Teacher_Educati.

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Vchymo i navchaiemos na karantyni: zminy v systemi osvity [Ministry of education and Science of Ukraine. Learning and learning in quarantine: changes in the education system]. (2020). https://mon-covid19.info/. [in Ukrainian].

EdEra – studiia onlain-osvity [EdEra – online education studio]. https://www.ed-era.com/. [in Ukrainian].

Gios – interaktyvni kursy matematyky onlain [Gios – online math courses]. https://gioschool.com/. [in Ukrainian].

Informatyka-Dystosvita [Informatics-Dystosvit]. https://dystosvita.gnomio.com/. [in Ukrainian].

Lototska, A., & Pasichnyk, O. (2020). Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli: metodychni rekomandatsii [Organization of distance learning at school: methodical recommendations]. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/GRYF_Metodychni_rekomendatsii_dystantsiy-na_osvita_razvoroty.pdf. [in Ukrainian].

Hrynevych, L., Ilich, L., Morze, N., Proshkin, V., Shemelynets, I., Lynov, K., & Rii, H. (2020). Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v shkolakh Ukrainy v umovakh karantynu: analitychna zapyska [Organization of the educational process in Ukrainian schools under quarantine: an analytical note]. Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka. [in Ukrainian].

Vorotnykova, I.P,. & Chaikovska, N.V. (Eds.). (2020). Dystantsiine navchannia: vyklyky, rezultaty ta perspektyvy [Distance learning: challenges, results and prospects]. Kyiv. un-t im. B. Hrinchenka. [in Ukrainian].

Vorotnykova, I.P. (Ed.). (2020). Dystantsiine ta zmishane navchannia u shkoli. Putivnyk [Distance and blended learning at school. Guidebook]. Kyiv. un-t imeni Borysa Hrinchenka. [in Ukrainian].

Vebinar. «Andrahohichnyi pidkhid u pedahohichnykh doslidzhenniakh» (u ramkakh Mizhnarodnoi spetsializovanoi vystavky «Osvita ta kariera – 2021»). [Webinar “Andragogical approach in pedagogical research» within the framework of the International specialized exhibition «Education and career − 2021», april 10 2021). http://ipood.com.ua/kalendar-podiy/andragogichniy-pidhid-u-pedagogichnih-doslidjennyah/.[in Ukrainian].

Platforma dlia pidvyshchennia kvalifikatsii Atoms Hub [Platform for advanced training Atoms Hub]. https://atoms.ua/#Platform. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті