ПОВТОРНЕ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ ТЕСТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ В MOODLE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.391-395

Ключові слова:

Moodle; комп’ютерно орієнтоване тестування; повторне тестування; студенти бакалаврату; студенти магістратури; аспіранти.

Анотація

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю пошуку нових можливостей комп’ютерно орієнтованого тестування (computer-based testing), особливо в теперішніх умовах пандемії COVID-19, коли більшість закладів вищої освіти працює в умовах дистанційного навчання. Метою статті є дослідження впливу повторного тестування на успішність студентів та аспірантів на прикладі вивчення деяких педагогічних дисциплін в умовах класичного університету. Методи дослідження: теоретичні – з метою висвітлення особливостей комп’ютерно орієнтованого тестування студентів у вищій школі, формулювання висновків проведеного дослідження тощо (порівняння, узагальнення та ін.); емпіричні – для розробки тестів і виявлення показників вихідного та повторного тестування (електронне опитування, педагогічне спостереження); математичні – для обробки отриманих результатів з використанням IBM SPSS Statistics 23. Результати дослідження: згідно онлайн опитування 1211 респондентів у 2020 р., більшість навчальних дисциплін у Moodle під час карантину вивчають майже 67% студентів бакалаврату, 70% магістрантів і 83% аспірантів університету. Коефіцієнти внутрішньої узгодженості (альфа Кронбаха) розроблених тестів дорівнюють 0,80-0,94. Повторне тестування сприяє покращенню успішності студентів та аспірантів, оскільки зростає середня оцінка порівняно з вихідним тестуванням в межах 2%-16% для різних навчальних дисциплін.

Біографія автора

Volodymyr Starosta, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор педагогічних наук, професор

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Посилання

Список використаної літератури

Кучаковська Г.А., Бодненко Д.М, Прошкін В.В. Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. № 5(73). С. 135-148.

Староста В.І. Тестування як предмет педагогічних досліджень. Міжнародний науковий вісник: збірник наукових праць. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2014. № 2 (9). С. 81-89.

Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. / Упорядники-автори Л. О. Кухар, В. П. Сергієнко. Луцьк, 2010. 182 с.

Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навч. посібник. Вінниця, ТОВ «Планер». 2011. 220 с.

Ebrahimi M.R., Toroujeni S.M.H., Shahbazi V. Score Equivalence, Gender Difference, and Testing Mode Preference in a Comparative Study between Computer-Based Testing and Paper-Based Testing. International journal of emerging technologies in learning. 2019. № 7 (17). РР. 128−143.

Сипайло С.В. Текущий контроль знаний студентов с помощью системы электронного тестирования MyTestX. Высшее техническое образование. 2014. № 8 (172). С. 145-146.

Bocij P., Greasley A. Can computer-based testing achieve quality and efficiency in assessment? International Journal of Educational Telecommunications. 1995. No 1 (1). https://www.learntechlib.org/primary/p/88018/. (дата звернення: 17.03.2021)

Levant B., Zückert W., Paolo A. Post-exam feedback with question rationales improves re-test performance of medical students on a multiple-choice exam. Adv in Health Sci. Educ. 2018. № 23, Julyю РР. 995-1003.

Royal K.D., Henderson A.G. & Hedgpeth M.W. Post-Exam Reviews: A Consideration of Costs and Unintended Consequences. Med. Sci. Educ. 2015. № 25. June. РР. 327−329. https://doi.org/10.1007/s40670-015-0140-8. (дата звернення: 17.03.2021)

Detroyer E., Dobbels F., Debonnaire D., Irving K., Teodorczuk A., Fick D.M., Joosten E., Milisen K. The effect of an interactive delirium e-learning tool on healthcare workers’ delirium recognition, knowledge and strain in caring for delirious patients: a pilot pre-test/post-test study. BMC Med. Educ. 2016. № 7 (16), January. https://doi.org/10.1186/s12909-016-0537-0 (дата звернення: 17.03.2021)

Butler A.C. Multiple-Choice Testing in Education: Are the Best Practices for Assessment Also Good for Learning? Journal of Applied Research in Memory and Cognition. 2018. № 3 (7). September. РР. 323-331. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.07.002.

Береза І.С. Впровадження технології комп’ютерного тестування для оцінювання знань студентів ВНЗ. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць. Кривий Ріг: ВЦ КДПУ; Айс Принт, 2017. № 1 (50). С. 3−12.

Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: навч. посіб. К.: Майстер-клас, 2006. 160 с.

Триус Ю.В., Герасименко І.В., Франчук В.М. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник. За ред. Ю. В. Триуса. Черкаси: ЧДТУ, 2012. 220 c.

Староста В.І. Використання комп’ютерно орієнтованих засобів дистанційного навчання у вищій школі (в умовах карантину 2020 р. в Україні). Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи: Матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 12-18.05.2020). Ел. збірник наук. праць Запорізького обл. ін-ту післядипломної пед. освіти. Запоріжжя, 2020. №3(40). https://drive.google.com/file/d/1DtVaVZ0aZIEBa8f9l8MV2-w0igAkGs_2/view (дата звернення: 17.03.2021)

References

Kuchakovska, H.A., Bodnenko, D.M, & Proshkin, V.V. (2019). Orhanizatsiia kontroliu ta analizu uspishnosti studentiv zakladiv vyshchoi osvity zasobamy sotsialnykh servisiv [Organization of control and analyzis of students’ achievements in higher educational institutions by means of social services]. Information technology and learning tools, 5 (73), 135−148 [in Ukrainian].

Starosta, V.I. (2014). Testuvannia yak predmet pedahohichnykh doslidzhen [Testing as a subject of pedagogical research]. International Scientific Bulletin: a collection of scientific papers, 2 (9), 81-89 [in Ukrainian].

Kukhar, L.O., & Sergiyenko, V.P. (2010). Konstruyuvannya testiv [Test design]. Lutsk.[in Ukrainian].

Kademiya, M.Yu., & Shaxina, I.Yu. (2011). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v navchalnomu protsesi [Information and communication technologies in the educational process]. Planer. [in Ukrainian].

Ebrahimi, M.R., Toroujeni, S.M.H., & Shahbazi, V. (2019). Score Equivalence, Gender Difference, and Testing Mode Preference in a Comparative Study between Computer-Based Testing and Paper-Based Testing. International journal of emerging technologies in learning, 7 (17), 128-143. https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/10175.

Sipaylo, S.V. (2014). Tekuschiy kontrol znaniy studentov s pomoschyu sistemyi elektronnogo testirovaniya [Current control of students’ knowledge with the help of the electronic testing system MyTestX]. Higher technical education, 8 (172). 145−146. [in Russian].

Bocij, P. & Greasley, A. (1995). Can computer-based testing achieve quality and efficiency in assessment? International Journal of Educational Telecommunications, 1 (1). https://www.learntechlib.org/primary/p/88018/.

Levant, B., Zückert, W. & Paolo, A. (2018). Post-exam feedback with question rationales improves re-test performance of medical students on a multiple-choice exam. Adv. in Health Sci. Educ., July, 23, 995−1003. https://doi.org/10.1007/s10459-018-9844-z.

Royal, K.D., Henderson, A.G. & Hedgpeth, M.W. (2015). Post-Exam Reviews: A Consideration of Costs and Unintended Consequences. Med. Sci. Educ., June, 25, 327−329. https://doi.org/10.1007/s40670-015-0140-8.

Detroyer, E., Dobbels, F., Debonnaire, D., Irving K., Teodorczuk A., Fick D.M., Joosten E. & Milisen K. (2016). The effect of an interactive delirium e-learning tool on healthcare workers’ delirium recognition, knowledge and strain in caring for delirious patients: a pilot pre-test/post-test study. BMC Med. Educ., January, 17 (16). https://doi.org/10.1186/s12909-016-0537-0.

Butler, A.C. (2018). Multiple-Choice Testing in Education: Are the Best Practices for Assessment Also Good for Learning? Journal of Applied Research in Memory and Cognition, September, 3 (7), 323−331. https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2018.07.002.

Berezaб I.S. (2017). Vprovadzhennia tekhnolohii kompiuternoho testuvannia dlia otsiniuvannia znan studentiv VNZ [Introduction of computer testing technology for assessing the knowledge of university students]. Pedagogy of higher and secondary school: a collection of scientific works, 1 (50). 3−12. [in Ukrainian].

Bulakh, I.Ye., & Mruha, M.R. (2006). Stvoriuiemo yakisnyi test [Create a qualitytest]. Majster-klas. [in Ukrainian].

Tryus, Yu.V., Herasymenko, I.V., & Franchuk, V.M. (2012). Systema elektronnoho navchannia VNZ na bazi MOODLE. [Electronic learning system based on MOODLE]. ChDTU, [in Ukrainian].

Starosta, V.I. (2020). Vykorystannia kompiuterno oriientovanykh zasobiv dystantsiinoho navchannia u vyshchii shkoli (v umovakh karantynu 2020 r. v Ukraini) [Use of computer-oriented distance learning tools in higher education (in the conditions of quarantine in 2020 in Ukraine)]. El. collection of scientific works of Zaporizhzhya Oblast Insitute of Postgraduate Education, 3 (40). https://drive.google.com/file/d/1DtVaVZ0aZIEBa8f9l8MV2-w0igAkGs_2/view [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті