ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.400-404

Ключові слова:

діагностика; комунікативна компетентність; майбутній вчитель початкової школи.

Анотація

Мета статті: здійснити обґрунтування методики діагностування рівня комунікативних і організаторських здібностей майбутніх педагогів. Для з’ясування поставленої мети використано різні методи наукового пошуку. Методичний інструментарій дослідження комунікативної компетентності студентів спрямований на визначення властивостей, які забезпечують успішність професійної діяльності майбутніх фахівців і можливість практичної реалізації отриманих знань і особистісних якостей. В статті обґрунтовано методичний інструментарій дослідження комунікативної компетентності студентів, що спрямований на визначення властивостей, які забезпечують успішність професійної діяльності майбутніх фахівців і можливість практичної реалізації отриманих знань і особистісних якостей. Представлено результати діагностування комунікативних і організаторських здібностей. Запропоновано введення спеціалізованих курсів, спрямованих на розвиток професійно значущих комунікативних і організаторських здібностей майбутніх педагогів на основі комунікативних практик, проектної діяльності, розвитку рефлексивних здібностей, розвитку навичок самоосвіти тощо як напрямів вирішення завдань удосконалення комунікативної компетентності. Зроблено висновок, що діагностика є в першу чергу процесом аналізу, який дозволяє виявити систему правил, керуючись якими люди організовують свою взаємодію, зрозуміти, які правила сприяють, а які перешкоджають успішній реалізації комунікативної взаємодії. Діагностика рівня сформованості комунікативних якостей майбутніх фахівців є невід’ємною складовою системи моніторингу якості освіти у ЗВО. 

Біографія автора

Hanna Tovkanets , Мукачівський державний університет

доктор педагогічних наук, професор

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти

 

Посилання

Список використаної літератури

Батаршев А.В. Диагностика способности к общению. СПб.: Питер, 2006. 176 с.

Гребень Н.Ф. Психологические тесты для профессионалов. Минск: Современная школа, 2007. 496 с.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 20 с.

Максимова О.О. Комунікативна компетентність вчителя початкової школи. Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич: Вид-во Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2016. № 5 (136). С.59–63.

Методика «КОС-2» (адаптовано Б.Федоришиним). URL: http://ininv.vntu.edu.ua/ ukr/ index php?option=com.content&view=article&id=736:test-otsinka-komunikabelnosti. (дата звернення 22.03.2021)

Определение понятия «компетенция». URL: http://www.hr-porta1.ru/artic1e/ oprede1 enie-ponyatiya-kompetentsiya (дата звернення 22.03.2021)

Товканець Г., Товканець О., Лендєл Л. Підготовка майбутніх учителів до реалізації педагогічної комунікації як умова ефективної професійної діяльності. In R.Bernátová, T.Nestorenko (ed.). Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Prešov: Prešov Univerzity, 2020. PP.258–264.

Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. Єйдос. 2002. № 2. С.58−64.

Шевенко А.М. Методичне забезпечення відбору учнівської молоді до вищих навчальних закладів педагогічного профілю. Методичні рекомендації. Київ: [б.в.], 2016. 157 с.

References

Batarshev, A.V. (2006), Diagnostika sposobnosti k obscheniyu [Diagnostics of the ability to communicate]. Piter. [in Russian].

Greben, N.F. (2007). Psihologicheskie testyi dlya professionalov. [Psychological tests for professionals]. Sovremennaya Shkola. [in Russian].

Zimnyaya, I.A. (2004). Klyuchevyie kompetentnosti kak rezultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podhoda v obrazovanii [Key competencies as an effective-target basis of a competence-based approach in education]. Research Center for the Problems of the Quality of Training of Specialists. [in Russian].

Maksimova, O.O. (2016). KomunIkativna kompetentnIst vchitelya pochatkovoyi shkoly [Communicative competence of primary school teachers]. Youth and the market: a monthly scientific and pedagogical journal, 5 (136), 59–63. [in Ukrainian].

Metodika «KOS-2» [Methodology «KOS-2»] (adapted by B. Fedorishin). http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com.content&view=article&id=736:test-otsinka. [in Ukrainian].

Opredelenie ponyatiya «kompetentsiya» [Definition of the term «competence»]. http://www.hr-porta1.ru/artic1e/oprede1enie-ponyatiya-kompetentsiya. [in Russian].

Tovkanets, G., Tovkanets, O., & Lendel, L. (2020). Pidgotovka maybutnIh uchitelIv do realIzatsiyi pedagogIchnoyi komunIkatsiyi yak umova efektivnoyi profesiynoyi diyalnosti [Preparation of future teachers for the implementation of pedagogical communication as a condition for effective professional activity]. In R.Bernátová, T.Nestorenko (ed.). Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník (pp.258−264). Prešovs Univerzity. [in Ukrainian].

Hutorskoy, A.V. Klyuchevyie kompetentsii i obrazovatelnyie standartyi [Key competencies and educational standards]. http://eidos.ru/journal/2002/0423.htm [in Russian].

Shevenko, A.M. (2016). Metodichne zabezpechennya vIdboru uchnivskoyi molodI do vischih navchalnih zakladIv pedagogIchnogo profIlyu [Methodical support for the selection of student youth to higher educational institutions of pedagogical profile]. B.v. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Tovkanets , H. (2021). ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 400–404. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.400-404

Номер

Розділ

Статті