ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАСАДАХ САМООРГАНІЗАЦІЇ Й ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ НАУК, ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Olena Tryfonova Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6146-9844

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.410-413

Ключові слова:

освітнє середовище, інтеграція природничих наук, самоорганізація, цифрова трансформація, комп’ютерні технології.

Анотація

Сучасне суспільство характеризується швидкими темпами зміни переважної більшості сфер його існування. Ці тенденції визначають зміну вимог до процесу отримання, перетворення, зберігання, трансформації, передачі інформації у процесі навчання у закладах освіти. Так як освіта повинна носити випереджальний характер, то вдосконалення вимагає модель освітнього середовища. Метою статті є створення освітнього середовища, функціонал якого б базувався на засадах інтеграції природничих наук, цифрової трансформації та комп’ютерних технологій. Для досягнення поставленої мети були використані методи аналізу і синтезу наукової, методичної літератури; узагальнення передового педагогічного досвіду; моделювання структури синергетично орієнтованого освітнього середовища. У статті визначені необхідні умови самоорганізації, запропонована структура синергетично орієнтованого освітнього середовища та схема інтегрованого робочого тіла, як приклад інтеграції знань з природничих і технічних наук.

Біографія автора

Olena Tryfonova, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

доктор педагогічних наук, доцент

кафедра природничих наук та методик їхнього навчання

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Гельфер Я.М. История и методология термодинамики и статистической физики. Изд. 2-е. Москва: Высшая школа, 1981. 536 с.

Гранатов Г.Г. Концепции современного естествознания (система основных понятий): учебно-метод. пос. Изд. 3-е стер. М.: Флинта, 2013. 576 с.

Садовий М.І., Трифонова О.М. Теорія самоорганізації та синергетики у навчанні студентів педагогічних ВНЗ: посібник. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. 184 с.

Трифонова О.М. Методична система розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій у навчанні фізики і технічних дисциплін у закладах вищої освіти: монографія. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 508 с.

Трифонова О.М., Садовий М.І. Наукова картина світу ХХІ століття: інтегративність природничих і технічних наук: навч. посіб. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 332 с.

Філософія інтеграції: монографія / За заг. ред. В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука. Ужгород: ЗакДУ, 2011. 273 с.

Ярошенко О.Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: дидактико методичний аспект: монографія. К.: Станіца, 1999. 245 с.

DigComp. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework (дата звернення: 07.01.2019).

Digital Literacy: 21st Century Competences for Our Age. The Building Blocks of Digital Literacy. From Enhancement to Transformation. Department of eLearning. April 2015. 18 с.

EU. Key Competencies. A Developing concept in general compulsory education. Brussels: Eurydice, 2002. 182 p.

Ferrari A. Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. – Euaropean Commission Joint Research Center. European Union: Institute of Prospective Technologies Studies, 2012. 92 p.

Hutmacher Walo. Key competencies for Europe: Report of the Symposium Berne. 27-30 March, 1996, Switzerland. Council for Cultural Cooperation (CdCC) a Secondary Education for Europe. Strasburg, 1997. P. 11.

References

Gel'fer, YA.M. (1981). Istoriya i metodologiya termodinamiki i statisticheskoy fiziki [History and methodology of thermodynamics and statistical physics]. Vysshaya shkola. [in Russian]

Granatov, G.G. (2013). Kontseptsii sovremennogo yestestvoznaniya (sistema osnovnykh ponyatiy) [Concepts of modern natural science (system of basic concepts)]. Flinta. [in Russian]

Sadovyi, M.I., & Tryfonova, O.M. (2017). Teoriya samoorhanizatsiyi ta synerhetyky u navchanni studentiv pedahohichnykh VNZ [The theory of self-organization and synergetics in teaching students of pedagogical universities]. RVV KDPU im. V.Vynnychenka. [in Ukrainian]

Tryfonova, O.M. (2019). Metodychna systema rozvytku informatsiyno-tsyfrovoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv kompʺyuternykh tekhnolohiy u navchanni fizyky i tekhnichnykh dystsyplin u zakladakh vyshchoyi osvity [Methodical system of development of information and digital competence of future specialists of computer technologies in teaching physics and technical disciplines in higher education institutions]. Eksklyuzyv-System. [in Ukrainian]

Tryfonova, O.M., & Sadovyi, M.I. (2019). Naukova kartyna svitu XXI stolittya: intehratyvnistʹ pryrodnychykh i tekhnichnykh nauk [Scientific picture of the world of the XXI century: integrative natural and technical sciences]. Eksklyuzyv-System. [in Ukrainian]

Bondarenka, V.D., & Vashchuka, F.H. (Eds.). (2011) Philosophy of integration. ZakDU. [in Ukrainian]

Yaroshenko, O.H. (1999) Problemy hrupovoyi navchalʹnoyi diyalʹnosti shkolyariv: dydaktyko metodychnyy aspekt [Problems of group educational activity of schoolchildren: didactic-methodical aspect]. Stanica. [in Ukrainian]

DigComp (2019). URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.

Digital Literacy (April, 2015). 21st Century Competences for Our Age. The Building Blocks of Digital Literacy. From Enhancement to Transformation. Department of eLearning.

EU (2002). Key Competencies. A Developing concept in general compulsory education. Eurydice.

Ferrari, A. (2012). Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. – Euaropean Commission Joint Research Center. Institute of Prospective Tdechnologies Studies.

Hutmacher Walo (1997). Key competencies for Europe: Report of the Symposium Berne. 27-30 March, 1996, Switzerland. Council for Cultural Cooperation (CdCC) a Secondary Education for Europe. Strasburg.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті