ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТАРТ-АП-ТЕХНОЛОГІЇ» МАЙБУТНІМ ОФІЦЕРАМ-ПРИКОРДОННИКАМ

Автор(и)

  • Klavdiia Tushko Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7684-5622
  • Serhiy Sovva Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3903-9108

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.419-422

Ключові слова:

прикордонна служба; методика викладання; майбутні офіцери-прикордонники; старт-ап-технології; професійна діяльність.

Анотація

Метою статті є аналіз змісту методики викладання навчальної дисципліни «Старт-ап-технології» майбутнім офіцерам-прикордонникам. Застосовані методи дослідження: пошуково-бібліографічний (для систематизації та впорядкування джерельної основи; системний та предметний аналіз (для уточнення змісту науково-педагогічних понять та категорій відповідно до проблеми дослідження); аналіз наукової та методичної літератури, словниково-довідникової літератури. У статті висвітлено специфіку методики викладання навчальної дисципліни «Старт-ап-технології» майбутнім офіцерам-прикордонникам. Автори торкнулись проблем якості вищої освіти в Україні, і зокрема вищої військової освіти. Проаналізовано низку наукових праць з проблеми дослідження: і публікації, і монографії, і дисертації. Сутність методики викладання «Стар-ап-технологій» автори розкрили на прикладі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» у прикордонній академії. Методика викладання сучасної навчальної дисципліни «Старт-ап-технології» вимагає врахування специфіки організації освітнього процесу у навчальному закладі, змісту професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників та оптимального рівня підготовленості до її викладання науково-педагогічних працівників.

Біографії авторів

Klavdiia Tushko, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, доцент

доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Serhiy Sovva , Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Список використаної літератури

Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби ім.Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 227 с.

Богданюк О. Д. Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2007. 20 с.

Давидов П. Г. Вища освіта в Україні. Університетська освіта: навч. посіб. для студ. технічних спеціальностей. Донецьк: Світ книги; ДонІЗТ, 2012. 201 с.

Дем’янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2010. 20 с.

Діденко О. Сутність, зміст і структура поняття «професійна надійність фахівця». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 1. С. 90−101.

Мірошніченко В., Гафіяк А. Розробка складових комплексу забезпечення системи формування професійної компетентності фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2019. №4. С.86−101.

Про вищу освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145VIІI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19 (дата звернення: 12.01.21).

Ставицький О. М. Організація професійного виховання у Національній академії Держаної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні та психологічні науки. 2013. № 1. С.298–308.

References

Balahur, L. O. (2015). Pidhotovka maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do upravlinnya osnovnymy pidrozdilamy okhorony derzhavnoho kordonu [Preparation of future border guards to manage the main units of state border protection] [Unpublished Candidate dissertation]. National Academy State Border Services named after Bohdan Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Bohdaniuk, O. D. (2007). Formuvannya hotovnosti do profesiynoii diyalnosti u maybutnikh ofitseriv-kinolohiv Derzhavnoii prykordonnoii sluzhby [Formation of readiness for professional activity in future officers-cynologists of the State Border Guard Service]. [Unpublished Candidate dissertation]. National Academy of State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Davydov, P. H. (2012). Vyshcha osvita v Ukraini. Universytetska osvita [Higher education in Ukraine. University education]. Svit knyhy; DonIZT. [in Ukrainian].

Demianiuk, Y. A. (2010). Formuvannia viyskovo-orhanizatorskykh umin u maybutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Formation of military-organizational skills in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine] [Unpublished Candidate dissertation]. B.Khmelnytskyi National Academy of State Border Service of Ukraine. [in Ukrainian].

Didenko, O. (2015). Sutnist, zmist i struktura poniattia «profesiyna nadiynist fakhivtsia» [The essence, content and structure of the concept of «professional reliability of a specialist»]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Іciences, 1, 90−101. [in Ukrainian].

Miroshnichenko, V., & Gafiyak, A. (2019). Rozrobka skladovykh kompleksu zabezpechennya systemy formuvannya profesiynoyi kompetentnosti fakhivtsiv z informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy [Development of components of the complex of providing the system of formation of professional competence of specialists in information and communication technologies]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 4, 86–101. [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy [On Higher Education: Law of Ukraine] dated 05.09.2017 No 2145VІІI. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2145-19. [in Ukrainian].

Stavytsky, O. M. (2013). Orhanizatsiya profesiynoho vykhovannia u Natsionalniy akademii Derzhanoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Organization of professional education in the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine]. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical and Psychological Sciences, 1, 298–308. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті