ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.427-430

Ключові слова:

бакалавр харчових технологій; інноваційні технології; методи та форми навчання; фахові дисципліни.

Анотація

Актуальність проблеми дослідження обумовлена необхідністю підвищення якості підготовки майбутніх фахівців для закладів фахової передвищої освіти, а також потребами викладачів-практиків у розробці інструментарію, що допоможе ефективно використовувати інноваційні технології в освітньому процесі. У статті розкриваються особливості використання інноваційних технологій під час проведення практичних занять з фахових дисциплін, аналізуються їх переваги та недоліки, обґрунтовується доцільність їх використання на різних етапах проведення практичних робіт. Метою статті є дослідження особливостей використання інноваційних технологій, які сприятимуть підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців професійної (професійно-технічної) освіти, у процесі проведення практичних  занять з фахових дисциплін у  закладах вищої освіти. Методи дослідження: теоретичні (аналіз навчально-методичної літератури, узагальнення, прогнозування, моделювання), емпіричні (спостереження, порівняння), різновиди евристичних методів (мозковий штурм, метод проєктів та ін.). Результати дослідження. Використання викладачами різноманітних інноваційних методів та прийомів, зокрема, ділових ігор, проблемних виробничих ситуацій, сучасних комп’ютерних технологій тестового контролю, на різних етапах проведення практичних занять з фахових дисциплін сприятиме не тільки підвищенню інтересу студентів до навчання, а й покращить якість підготовки майбутніх фахівців для закладів фахової передвищої освіти.

Біографія автора

Iryna Filimonova , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

доктор філософії, старший викладач

кафедра професійної освіти та технологій за профілями

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Білик В. В. Сутність і структура професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Київ; Вінниця, 2010. Випуск 25. С. 219–225.

Gvozdetska Yu. V. Pedagogical conditions for formation of professional competence of future factors in the field of food technologies in professional preparation. The scientific method. Warszawa, 2018. № 15. Р. 37–42.

Загіка О. О. Оновлення змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників в сучасних умовах. Професійно-технічна освіта. 2012. № 4 (57). С. 25–29.

Недосєкова Н. С. Фахова підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2015. № 12. С. 62–68.

Ткачук С. І. Проблеми підготовки фахівців професійної освіти та шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Умань, 2013. Ч. 3. С. 312–319.

Андрієвський Б. М. Проектно-модульна діяльність студентів у системі формування їх професійно-дослідницьких компетентностей. Інформаційні технології в освіті. 2013. № 14. С. 7–10.

Дрозіч І. А. Проектна технологія як засіб формування професійної компетентності майбутніх кухарів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. Випуск 45. С. 62–65.

Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. С. 14–47.

Філімонова І. А. Мотиваційно-ціннісне середовище як педагогічна умова формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2018. Випуск 21. С.177–181.

Філімонова І. А. Інноваційні технології як обов’язкова умова формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій. Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення: Міжнародна науково-методична конференція до 50-річчя кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М. І. Беляєва, (Харків, 23–24 травня 2019 р.) Харків: ХДУХТ, 2019. С.249–251.

References

Bilyk, V.V. (2010). Sutnist i struktura profesiinoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [The essence and the structure of the future engineers-educators' professional competence]. Modern information technologies and innovative teaching methods in training specialists: methodology, theory, experience, problems, 25, 219–225. [in Ukrainian].

Gvozdetska, Yu.V. (2018). Pedagogical conditions for formation of professional competence of future factors in the field of food technologies in professional preparation. The scientific method, 15, 37–42.

Zahika, O.O. (2012). Onovlennia zmistu profesiinoi pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv v suchasnykh umovakh [Updating the content of professional training of skilled workers in modern conditions]. Vocational and technical education, 4 (57), 25–29. [in Ukrainian].

Nedosiekova, N.S. (2015).Fakhova pidhotovka maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kharchovoho profiliu [Professional training of future engineers-teachers of food profile]. Problems of modern teacher training, 12, 62–68. [in Ukrainian].

Tkachuk, S.I. (2013). Problemy pidhotovky fakhivtsiv profesiinoi osvity ta shliakhy yikh vyrishennia [Problems of training vocational education specialists and ways to solve them]. Collection of scientific works of Uman State Pedagogical University. named after Pavlo Tychyna, 3, 312–319. [in Ukrainian].

Andriievskyi, B.M. (2013). Proektno-modulna diialnist studentiv u systemi formuvannia yikh profesiino-doslidnytskykh kompetentnostei [Design and modular activities of students in the system of formation of their professional research competencies]. Information technology in education, 14, 7–10. [in Ukrainian].

Drozich, I.A. (2016). Proektna tekhnolohiia yak zasib formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh kukhariv [Project technology as a means of forming the professional competence of future chefs]. Modern information technologies and innovative teaching methods in training: methodology, theory, experience, problems, 45, 62–65. [in Ukrainian].

Dubaseniuk, O.A. (2009). Innovatsiini osvitni tekhnolohii ta metodyky v systemi profesiino-pedahohichnoi pidhotovky [Innovative educational technologies and methods in the system of professional and pedagogical training]. In O.A. Dubaseniuk (Ed.). Professional pedagogical education: innovative technologies and methods (pp.14-47). Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. [in Ukrainian].

Filimonova, I.A. (2018). Motyvatsiino-tsinnisne seredovyshche yak pedahohichna umova formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv kharchovykh tekhnolohii. [Motivational and value environment as a pedagogical condition for the formation of professional competence of future bachelors of food technology]. Current issues of the humanities: interuniversity collection of scientific works of young scientists of Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko, 21, 177–181. [in Ukrainian].

Filimonova, I.A. (2019, May 23–24). Innovatsiini tekhnolohii yak obov’iazkova umova formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv kharchovykh tekhnolohii. [Innovative technologies as a prerequisite for the formation of professional competence of future bachelors of food technology]. Proceeding of the International scientific-methodical conference dedicated to the 50th anniversary of the Department of Food and Hotel Industry Equipment named after M.I.Belyaev Engineering education in the food and hotel industry: today’s challenge (pp.249–251). KhDUHT. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті