ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.444-449

Ключові слова:

мобільне навчання; майбутні вчителі математики; математична підготовка; професійна підготовка; мобільні додатки.

Анотація

Актуальність проблеми. Використання сучасних розробок в сфері мобільних цифрових технологій дозволить активізувати й процес навчання фундаментальних математичних дисциплін в системі педагогічної освіти майбутніх учителів математики. Це спонукає, зокрема, до дослідження специфіки використання мобільних додатків у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики. Мета дослідження – розкриття можливостей упровадження мобільних додатків у процес навчання математичних дисциплін майбутніх учителів математики. Методи дослідження: теоретичні (аналіз, систематизація й узагальнення педагогічних та психологічних досліджень, навчальних планів підготовки майбутніх учителів математики) та емпіричні (педагогічне спостереження за освітнім процесом, анкетування) методи. Під мобільним навчанням будемо розуміти процес створення мобільного освітнього середовища із застосуванням мобільних технологій для доступу до освітніх ресурсів, реалізований в очній та дистанційній формах. Активне використання мобільних освітніх додатків призводить до зміни в змісті освіти, технології навчання і в стосунках між учасниками освітнього процесу, дозволяє індивідуалізувати навчання, зробити йогo більш адекватним здібностям студентів. Як показують отримані результати опитування, найменше уваги у процесі вивчення математичних дисциплін приділяється саме прикладним мобільним додаткам для виконання математичних розрахунків, проте спеціалізовані програми і додатки, встановлені на мобільні пристрої, роблять їх справжніми помічниками викладача математичних дисциплін та студента математичних спеціальностей педагогічного ЗВО. Проведене нами опитування показує, що серед студентів під час вивчення математичних дисциплін найбільшою популярністю користується мобільний додаток PhotoMath. Нами проаналізовано можливості використання мобільного додатку PhotoMath при вивченні математичного аналізу студентами педагогічних університетів.

Біографії авторів

Inna Shyshenko, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра математики

Yaroslav Chkana, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра математики

 

Olena Martynenko, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренко

кандидат фізико-математичних наук, доцент

кафедра математики

Посилання

Список використаної літератури

Коровайченко Ю.М. Дистанційне навчання – це сучасно. Освіта України. 2013. № 24. С.6–8.

Освіта у Східній Європі: як студенти використовують сучасні інформаційні технології. URL: http://proit.com.ua/news/soft/2011/10/11/132229.html (дата звернення: 11.02.2021)

Петрович С.Д. Можливості використання мобільних технологій передачі знань. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2009. № 5. С.17–20.

Самойленко О.М. Особливості використання мобільного навчання у підготовці бакалаврів математики. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2015. Вип.3 (81). С.19−23.

Семеріков С., Теплицький І., Шокалюк С. Мобільне навчання: історія, теорія, методика. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2008. № 6. С.72–82.

Скрипник Г.В. Використання мобільних додатків для проведення навчальних досліджень під час вивчення предметів природничо-математичного циклу. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2015. №3. C.28−31.

Cтандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 11 – Математика та статистика, спеціальність 111 – Математика Затверджено і введено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. № 577.

Стандарт вищої освіти України перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – «Освіта / Педагогіка», спеціальність 015 – «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 1460.

Santos I., Bocheco O. Exploring BYOD Usage in the Classroom and Policies. International Journal Of Information And Communication Technology Education. 2016. №4. С.51-61.

References

Korovaychenko, Yu.M. (2013). Dystantsiyne navchannya – tse suchasno [Distance Education is Modern]. Osvita Ukrayiny [Education in Ukraine], 24, 6–8. [in Ukrainian].

Osvita u Skhidnii Yevropi: yak studenty vykorystovuiut suchasni informatsiini tekhnolohii [Education in Eastern Europe: how students use modern information technologies]. http://proit.com.ua/news/soft/2011/10/11/132229.html. [in Ukrainian].

Petrovych, S.D. (2009). Mozhlyvosti vykorystannya mobil'nykh tekhnologiy peredachi znan' [Possibilities of Using Mobile Technologies for the Knowledge Transfer]. Kompyuter u shkoli ta simyi [Computer at School and in the Family], 5, 17–20. [in Ukrainian]

Samoilenko, O.M. (2015). Osoblyvosti vykorystannia mobilnoho navchannia u pidhotovtsi bakalavriv matematyky [Features of the use of mobile learning in the preparation of bachelors of mathematics]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu. Pedahohichni nauky [Bulletin of Zhytomyr State University. Pedagogical sciences], 3 (81), 19−23. [in Ukrainian].

Semerikov, S., Teplyts'kyy, I., & Shokalyuk, S. (2008). Mobil'ne navchannya: istoriya, teoriya, metodyka. Informatyka ta informatsiyni tekhnologiyi v navchal'nykh zakladakh [Informatics and Informational Technologies in Educational Establishments], 6, 72–82. [in Ukrainian].

Skrypnyk, H.V. (2015). Vykorystannia mobilnykh dodatkiv dlia provedennia navchalnykh doslidzhen pid chas vyvchennia predmetiv pryrodnycho-matematychnoho tsyklu [The use of mobile applications for educational research in the study of natural sciences and mathematics]. Kompiuter u shkoli ta simi [Computer at School and in the Family], 3, 28-31.

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 11 – Matematyka ta statystyka, spetsialnist 111 – Matematyka. (2020). [Standard of higher education of Ukraine: first (bachelor's) level, field of knowledge 11 - Mathematics and statistics, specialty 111 - Mathematics]. Zatverdzheno i vvedeno i vvedeno v diiu nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 30.04.2020 r. № 577.

Standart vyshchoi osvity Ukrainy pershyi (bakalavrskyi) riven, haluz znan 01 – «Osvita / Pedahohika», spetsialnist 015 – «Profesiina osvita (za spetsializatsiiamy)». (2019). [Standard of higher education of Ukraine first (bachelor's) level, field of knowledge 01 - «Education / Pedagogy», specialty 015 – «Professional education (by specializations)».]. Zatverdzheno i vvedeno v diiu nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 21.11.2019 r. № 1460.

Santos, I., & Bocheco, O. (2016). Exploring BYOD Usage in the Classroom and Policies. International Journal Of Information And Communication Technology Education, 4, 51-61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті