ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Nadiia Shyian Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8139-996X
  • Alina Kryvoruchko Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8177-0378
  • Svitlana Stryzhak Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7903-702X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.450-454

Ключові слова:

хмарні сервіси; електронні навчальні матеріали; професійна підготовка; майбутні вчителі хімії.

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена недостатністю робіт, в яких розкрито теоретичні, змістово-процесуальні особливості формування готовності майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності. Мета статті полягає в обґрунтуванні методики підготовки майбутніх учителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності. У процесі дослідження були використані наступні методи: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення та систематизація); діагностичні (спостереження, тестування, опитування, бесіди, інтерв’ювання, анкетування); емпіричні (вивчення навчально-методичних та нормативних документів, узагальнення та систематизація педагогічного досвіду викладачів та вчителів освітніх навчальних закладів); експериментальні (констатувальний, формувальний, узагальнюючий); статистичні (методи математичної статистики). У статті представлена методика підготовки майбутнього вчителя хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності, яка ґрунтується на систематичному використанні хмарних сервісів у навчанні студентів з можливістю створення власних електронних навчальних матеріалів з хімії (візуальних навчальних матеріалів, інтерактивних завдань, аркушів та плакатів, web-квестів, е-портфоліо тощо). Розроблена методика дозволяє не тільки генерувати у студентів знання про функції хмарних технологій, а й спрямована на підготовку майбутніх учителів хімії до нових умов професійної діяльності. Обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів хімії до застосування хмарних сервісів у професійній діяльності: використання Google Сlassroom для створення віртуальної взаємодії учасників навчального процесу; використання в процесі підготовки майбутніх учителів хімії хмарних сервісів для навчальної та дослідницької діяльності; забезпечення педагогічної підтримки створення студентами власних електронних навчальних матеріалів.

Біографії авторів

Nadiia Shyian , Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

доктор педагогічних наук, професор

завідувачка кафедри хімії та методики викладання хімії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Alina Kryvoruchko , Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри хімії та методики викладання хімії

Svitlana Stryzhak , Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри хімії та методики викладання хімі

Посилання

Список використаної літератури

Литвинова С. Г. Поняття й основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища середньої школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Т.40, вип. 2. С.26–41.

Голубева Е.А. Использование облачных сервисов в работе школьного учителя. 2016. URL: http://novainfo.ru/article/4449. (дата зверенення: 02.02.2021 р.)

Житєньова Н.В. Майстер-клас як ефективна форма підготовки майбутнього вчителя до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 1. С.55–61.

Бабенко О.М. Застосування сервісу LearningApps на уроках хімії під час вивчення теми «Вода». Актуальні питання природничо-математичної освіти: зб. наук. пр. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка ; редкол.: В.Г.Бевз, Н.В.Бровка, В.Ватсон та ін., голова редкол. О.С.Чашечникова. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. № 1 (11). С.175–182.

References

Lytvynova, S.H. (2014). Poniattia y osnovni kharakterystyky khmaro oriientovanoho navchalnoho seredovyshcha serednoi shkoly [Concepts and main characteristics of a cloud oriented high school learning environment]. Information Technology and Teaching Aids, 2, 26-41. [in Ukrainian].

Golubeva, E.A. (2016). Ispol'zovanie oblachnyh servisov v rabote shkol'nogo uchitelja [Use of cloud services in school teacher work]. http://novainfo.ru/article/4449. [in Russian].

Zhytienova, N.V. (2019). Maister-klas yak efektyvna forma pidhotovky maibutnoho vchytelia do zastosuvannia tekhnolohii vizualizatsii u predmetno-profesiinii diialnosti [The master class as an effective form of preparation of the future teacher for the use of visualisation technologies in the subject-professional activity]. Physico-Mathematical Education, 1, 55-61. [in Ukrainian].

Babenko, O.M. (2018). Zastosuvannia servisu LearningApps na urokakh khimii pid chas vyvchennia temy «Voda» [Application of the Service LearningApps on the Chemistry Lessons During Studying Theme «Water»]. Actual Nutrition of NaturalMathematical Education, 1 (11), 175−182. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті