ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.455-459

Ключові слова:

комп’ютерна грамотність; інформаційна грамотність; комп’ютерна культура; інформаційно-комунікаційні технології; вчитель початкової школи; професійна підготовка.

Анотація

Актуальність проблеми формування комп’ютерної грамотності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки зумовлена суперечностями між зростаючими потребами суспільства в педагогах нової формації, здатних до впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), і недостатньою розробленістю теоретико-методичних засад їхньої підготовки в закладах вищої педагогічної освіти. Мета статті: визначення ролі і місця комп’ютерної грамотності у професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи; аналіз теоретико-методологічних засад комп’ютерної грамотності майбутніх учителів початкової школи. Для з’ясування поставленої мети використано різні методи наукового дослідження: аналіз наукової літератури – для визначення науково-теоретичного підґрунтя майбутнього вчителя початкової школи до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності; теоретичне узагальнення, систематизація досліджень – для обґрунтування концептуальних положень підготовки вчителя початкових класів в умовах інформатизації освіти, виділенні складових комп’ютерної грамотності педагога. Матеріали статті відображають актуальну проблему – формування комп’ютерної грамотності у майбутніх учителів початкової школи. У статті визначена роль комп’ютерної грамотності майбутніх вчителів початкової школи; наведено тлумачення поняття «комп’ютерна грамотність» та його змістове наповнення, аналізуються теоретико-методологічні засади комп’ютерної грамотності у світлі сучасних вимог.

Біографії авторів

Ihor Shkyrta, Мукачівський державний університет

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

кафедра інженерії, технологій та професійної освіти

Vasyl Lazar , Мукачівський державний університет

кандидат технічних наук, доцент

кафедра інженерії, технологій та професійної освіти

Nataliіa Bazar , Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

викладач І категорі

Посилання

Список використаної літератури

Зязюн І. А. Процеси модернізації сучасної педагогічної освіти в Україні. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Київ: AJD, 2006. Вип. VIII. С.105-115.

Ковальчук В.Ю. Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя: автореф. дис. … д-pa. пед. наук: 13.00.04. Київ. 2006. 34 с.

Гуревич Р.С., Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Формування інформаційної культури педагога в контексті неперервної освіти. Неперервна професійна освіта : теорія і практика. Збірник наук. праць. Частина 1. Київ, 2001. С.276–281.

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Частина 1. Загальна методика навчання інформатики. Навчальний посібник. Київ: Навчальна книга, 2003. 254 с.

Каджаспирова Г.М. Педагогический словарь. Москва: Изд. центр «Академия», 2001. 176 с.

Педагогічний словник. За ред. дійсного члена АПН України М.Д.Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 514 с.

Дрокіна А.С. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Харків. 2020. 20 с.

Белецкая Л. В. Дидактические основы использования компьютера в профессиональной подготовке учителей: автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Минск. 1993. 16 с.

Белецкая Л.В., Поснова М.Ф. К определению педагогических проблем компьютеризированного обучения. Материалы междунар. конференции «Технообраз-99: Технологии непрерывного образования и творческого саморазвития личности». Гродно: Изд-во ГрГУ. 1999. С.281−285.

Машбиць Ю.І., Смульсон М.Л., Коміссарова О.Ю. та ін. Основи нових інформаційних технологій навчання. Посібник для вчителів. Київ: ІЗМН, 1997. 264 с.

References

Ziaziun, I.A. (2006). Protsesy modernizatsii suchasnoi pedahohichnoi osvity v Ukraini [Processes of modernization of modern pedagogical education in Ukraine]. Profesiina osvita: pedahohika i psykholohiia, 8, 105−115. [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.Yu. (2006). Modernizatsiia profesiinoi ta svitohliadno-metodolohichnoi pidhotovky suchasnoho vchytelia [Modernization of professional and ideological-methodological training of a modern teacher] [Unpublished Doctoral dissertation]. M.Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Hurevych, R.S., Kolomiiets, A.M., & Kolomiiets, D.I. (2001). Formuvannia informatsiinoi kultury pedahoha v konteksti neperervnoi osvity. [Formation of information culture of a teacher in the context of continuing education]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka, 1, 276−281. [in Ukrainian].

Morze, N.V. (2003). Metodyka navchannia informatyky. Chast’ 1. Zahalna metodyka navchannia informatyky [Methods of teaching computer science. Part 1. General methods of teaching computer science]. Navchalna knyha. [in Ukrainian].

Kadzhaspyrova, H.M. (2001). Pedahohycheskyi slovar [Pedagogical dictionary]. Akademiya. [in Russian].

Yarmachenko, M.D. (Ed.). (2001). Pedahohycheskyi slovar [Pedagogical dictionary]. Pedagogichna Dumka. [in Ukrainian].

Drokina, A.S. (2020). Formuvannia informatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of information competence of future primary school teachers in the process of professional training] [Unpublished Candidate dissertation]. Ukrainian Engineering and Pedagogical Acadeny. [in Ukrainian].

Beleczkaya, L.V. (1993). Didakticheskie osnovy` ispol`zovaniya komp`yutera v professional`noj podgotovke uchitelej [Didactic Basics of Using a Computer in Teacher Training]. Belarus State Pedagogical Univeristy. [in Belarussian].

Beleczkaya, L.V., & Posnova, M.F. (1999, april 6-7). K opredelenyiu pedahohycheskykh problem kompiuteryzyrovannoho obuchenyia [Towards the definition of pedagogical problems of computerized learning]. Proceedings of International conference − Tekhnosti-99: Technologies of continuous education and creative self-development of the individual» (pp.281−285). Grodno State University. [in Belarussian].

Mashbyts, Yu.I., Smulson, M.L., & Komissarova, O.Yu. (1997). Osnovy novykh informatsiinykh tekhnolohii navchannia [Fundamentals of new information technologies of education]. IZMN. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Як цитувати

Shkyrta, . I., Lazar , V., & Bazar , N. (2021). ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(48), 455–459. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.455-459

Номер

Розділ

Статті