СИНХРОНІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Oksana Yastrub комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4354-668X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.473-476

Ключові слова:

синхронізація; дошкільна освіта; початкова освіта; наступність; синхронізація цілей дошкільної та початкової освіти.

Анотація

Актуальність дослідження обумовлюється пріоритетністю принципів наступності та перспективності сучасної освіти, дотримання яких забезпечить цілісне формування особистості протягом усіх років навчання в закладах освіти. Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа убезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, здоров’я, здатність до творчого самовираження, критичного мислення та інше. Наголошено на необхідності синхронізації основних положень дошкільної й початкової освіти, як приведення у відповідність змісту, форм та методів формування компетентностей дошкільника з вимогами до особистості, які ставить реформа Нової української школи. Мета статті полягає у визначенні основних аспектів синхронізації дошкільної освіти з початковою задля цілісного формування компетентностей дитини. Синхронізовано компетентності, визначені Базовим компонентом дошкільної освіти та Державним стандартом початкової освіти, побудованим відповідно до вимог Концепції нової української школи. У процесі порівняльного аналізу відзначено, що кожній з компетентностей Базового компоненту дошкільної освіти визначено компетентність у Державному стандарті початкової школи, що характеризує наступність та перспективність дошкільної та початкової ланок освіти. Оскільки провідною діяльністю в дошкільному віці є гра, то Базовим компонентом передбачено формування ігрової компетентності, а в початковій ланці школи освітній процес побудовано через гру.

Біографія автора

Oksana Yastrub , комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»

кандидат педагогічних наук

учитель початкових класів

Посилання

Список використаної літератури

Богуш А. М. Дошкільна і початкова ланки освіти – сходинки наступності. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2017. Вип.28. С.23−27.

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти). Наказ Міністерства освіти і науки України № 33 від 12 січня 2021 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya. (дата звернення:30.03.2021)

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Державний стандарт початкової освіти: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. Урядовий кур’єр, 2018. № 38. 43 с.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В.Г.Кремінь. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Ліпчевська І., Половіна О. Наступність дошкільної освіти та Нової української школи: реалії та перспективи. Інноватика у вихованні, 2018. Вип. 7(1). С.203−214.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. К.: 2016. URL: https:// mon.gov.ua/ storage/app/ media/ zagalna %20. (дата звернення: 01.04.2021)

Нова українська школа: навчання через гру. LEGO-технологія в освітньому процесі : метод. посібн. / За ред.. С. І. Войтенко, З. В. Декунова, А. М. Лавська, І. Д. Ягупа. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2017. 112 с.

Одинадцять ключових компетентностей НУШ для початкової школи – чек-ліст для вчителя. URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2108-11-kompetentnostey-uchnya-pochatkovo-shkoli-chek-lst-dlya-vchitelya. (дата звернення:4.04.2021 )

.Словник іншомовних слів / Уклад.: С.Морозов, Л.Шкарапута. К.: Наук думка, 2000. 775 с.

Шадюк О. Інноваційні підходи до організації наступності дошкільної та початкової ланок освіти. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. / Упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол.: Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2020. 225с. С. 219−123.

References

Bohush, A.M. (2017). Doshkilna i pochatkova lanky osvity – skhodynky nastupnosti [Preschool and primary education − the steps of continuity]. Pedahohichna osvita: Teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika, 28, 23−27. [in Ukrainian].

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (Derzhavnyi standart doshkilnoi osvity) (2021). [Basic component of preschool education (State standard of preschool education)]. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 33 vid 12 sichnia. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti-derzhavnogo-standartu-doshkilnoyi-osviti-nova-redakciya [in Ukrainian].

Busel, B.T (ed.). (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Perun. [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. (2018). Kabinet Ministriv Ukrainy vid 21 liutoho 2018 r. № 87. Uriadovyi kur’ier, 38. [in Ukrainian].

Kreminy, V.G. (ed.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of education]. Yurinkom Inter. [in Ukrainian].

Lipchevska, I., & Polovina, O. (2018). Nastupnist doshkilnoi osvity ta Novoi ukrainskoi shkoly: realii ta perspektyvy [Continuity of preschool education and the New Ukrainian school: realities and prospects]. Innovatyka u vykhovanni, 7 (1), 203−214. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola [Conceptual principles of secondary school reform. «New Ukrainian school»] (2016, October 27). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf. [in Ukrainian].

Voitenko, S.I., et al. (Eds.). (2017). Nova ukrainska shkola: navchannia cherez hru. LEGO-tekhnolohiia v osvitnomu protsesi [New Ukrainian school: learning through play]. SOIPPO. [in Ukrainian].

Odynadtsiat kliuchovykh kompetentnostei NUSh dlia pochatkovoi shkoly – chek-list dlia vchytelia [Eleven key competencies of NUS for primary school - a checklist for teachers]. (2016). URL: https://www.pedrada.com.ua/article/2108-11-kompetentnostey-uchnya-pochatkovo-shkoli-chek-lst-dlya-vchitelya. [in Ukrainian].

Morozov, S., & Shkaraputa, L. (Eds.). (2000). Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. Naukova dumka. [in Ukrainian].

Shadiuk, O. (2020). Innovatsiini pidkhody do orhanizatsii nastupnosti doshkilnoi ta pochatkovoi lanok osvity [Innovative approaches to the organization of continuity of preschool and primary education]. Innovatyka u vykhovanni, 11. 219−123 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті