РІЗНОВИДИ ГРУП МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ У ПРОЦЕСІ ГРУПОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.48.481-483

Ключові слова:

група; груповий марафон; орієнтовані групи; групова робота.

Анотація

Ключовими цілями соціальної групової роботи  є створення групового клімату, завдяки якому члени групи почувають себе достатньо упевненими для обміну досвідом розв’язання проблем; підтримання ініціативи членів групи, розвиток навичок спілкування, усвідомлення власної цінності; відновлення самоповаги. Мета дослідження: актуалізація навичок психологічного захисту клієнтів, що допомагає розвинути їх за допомогою групи, віднайти різні варіанти функціонування, через діалог індивіда із середовищем. У дослідженні використано теоретичні методи, а саме аналіз, абстрагування, узагальнення, пояснення та класифікація. Групова соціальна робота визначається як метод психосоціальної роботи і як форма соціальної роботи, якщо за критерій береться кількість об'єктів соціально-психологічного впливу. У науковій літературі соціальна робота з групою традиційно визначається як метод соціальної роботи. Клієнти, які включаються у груповий процес, розглядаються як об'єкт соціальної роботи. Власне, розвиток психологічних підходів, прийомів, напрямків діяльності таких груп відбувається у рамках психотерапії і практичної психології. Груповий процес будується відповідно до психоаналізу, біхевіоризму, когнітивної психології, гуманістичної психології та інших психологічних теорій і напрямків. Клієнтами групової соціальної роботи є особи з проблемами соціальної адаптації та інтеграції, жертви несприятливих умов соціалізації, ті, хто має проблеми психологічного та емоційного стану як наслідки життєвих криз різного віку і соціального становища

Біографія автора

Fedir Shandor, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

доктор філософських наук, доцент

завідувач кафедри соціології та соціальної роботи

Посилання

Список використаної літератури

Безпалько О.В. Соціальна робота в громаді: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 176 с.

Бех В.П., Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціальна робота в сучасному суспільстві: монографія. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. 601 с.

Вдовиченко Л.Н. Глобальная социология перед новыми вызовами. СОЦИС. 2015. №7. С25−29.

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология. В 15 т. Т8. Социализация и образование. М.: ИНФРА-М, 2005. 520 с.

Лукашевич М.П. Соціологія сім’ї: теорія і практика: навч. посібник. К.: ІПК ДСЗУ, 2012. 186 с.

Лукашевич М.П., Семигіна Т.В. Соціологія соціальної роботи (курс лекцій): Навчальний посібник. К.: ІПК ДСЗУ, 2009. 210 с.

Семигіна Т.В. Робота в громаді: практика і політика. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. 180 с.

Cоціальна робота: в 3-х ч. Ч.2.: Теорії та методи соціальної роботи / А.М. Бойко, Н.Б.Бондаренко, О.С Брижовата та ін.; Ред: Т.Семигіна, І.Грига. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. 226 с.

Соціальна робота [Текст]: [Навчальний енциклопедичний словник-довідник] / За науковою ред. д.с.н., проф. В.М.Пічі. Вид. 4-те, виправлене, перероблене та доповнене. Львів: “Новий Світ - 2000”, 2020. 61 с.

Теорії та методи соціальної роботи / За ред. Т.В.Семигіної, І.І.Миговича. К. Академвидав, 2005. 328 с.

References

Bezpalʹko, O.V. (2005). Sotsialʹna robota v hromadi [Community social work]. Tsentr navchalʹnoyi literatury. [in Ukrainian].

Bekh, V.P., Lukashevych, M.P., & Tulenkov, M.V. (2016). Sotsialʹna robota v suchasnomu suspilʹstvi [Social work in modern society]. Vyd-vo NPU imeni M.P.Drahomanova. [in Ukrainian].

Vdovychenko, L.N. (2015). Hlobalʹnaya sotsyolohyya pered novymy vyzovamy [Global sociology facing new challenges]. SOTSYS, 7, 25−29. [in Ukrainian].

Dobrenʹkov, V.Y., & Kravchenko, A.Y. (2005). Fundamentalʹnaya sotsyolohyya. V 15 t. T 8. Sotsyalyzatsyya y obrazovanye [Fundamental sociology. In 15 v. V 8. Socialization and education]. INFRA-M. [in Russian].

Lukashevych, M.P. (2012). Sotsiolohiya simyi: teoriya i praktyka [Sociology of a family: theory and practice]. IPK DSZU. [in Russian].

Lukashevych, M.P., & Semyhina, T.V. (2009). Sotsiolohiya sotsialʹnoyi roboty [Sociology of social work]. IPK DSZU. [in Ukrainian].

Semyhina, T.V. (2004). Robota v hromadi: praktyka i polityka [Community work: practice and policy]. Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya». [in Ukrainian].

Semyhina, T., & Hryha, I. (Eds.). (2004). Cotsialʹna robota: v 3-kh ch. CH.2.: Teoriyi ta metody sotsialʹnoyi roboty [Social work: in 3 parts. Part 2: Theories and methods of social work]. Vyd. dim «Kyyevo-Mohylyansʹka akademiya». [in Ukrainian].

Picha, V.M. (Ed.). (2020). Sotsialʹna robota: Navchalʹnyy entsyklopedychnyy slovnyk-dovidnyk [Social work: Educational encyclopedic dictionary-reference book]. Novyy Svit – 2000. [in Ukrainian].

Semyhina, T.V., & Myhovych, I.I. (2005). Teoriyi ta metody sotsialʹnoyi roboty [Theories and methods of social work]. Akademvydav. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

Статті