СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.42-46

Ключові слова:

навчання протягом життя, освітнє середовище школи, підходи до розвитку освітнього середовища, технологічні та соціокультурні тенденції змін освіти

Анотація

Статтю присвячено проблемі створення сучасного освітнього середовища в українських школах, зокрема, обґрунтовано потребу визначення основних тенденцій змін освітнього середовища та ознайомлення з ними педагогічних працівників з метою підготовки їх до проєктування ефективного освітнього середовища. Мета статті – визначити та охарактеризувати ключові тенденції змін освітнього середовища закладу загальної середньої освіти в контексті сучасної освітньої реформи та світових трансформаційних процесів. У дослідженні застосовано теоретичні методи: аналіз науково-педагогічної літератури, нормативно-правових документів; узагальнення результатів досліджень ключових змін освітнього середовища шкіл в Україні та світі; синтез (визначення й характеристика основних тенденцій змін шкільного освітнього середовища). Емпіричні методи дослідження, спостереження та опитування, дали змогу виявити проблеми в освітніх середовищах експериментальних шкіл та розробити рекомендації для їх вирішення. В опитуванні взяли участь керівники шкіл (заступники керівників шкіл), учителі та учні (57 учасників). Результати дослідження: з’ясовано, що освітнє середовище українських шкіл змінюються під впливом багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників та процесів; серед основних тенденцій змін освітнього середовища школи визначено та охарактеризовано такі, як: технологічні, соціокультурні, зміни підходів до розвитку освітнього середовища та тенденції навчання протягом усього життя.

The article is devoted to the problem of creating a modern educational environment in Ukrainian schools, in particular, it is substantiated the need to identify and study the main trends in the school educational environment change in order to familiarize teachers and prepare them to design an effective educational environment. The purpose of the article is to identify and characterize the key trends in the educational environment change of general secondary education institution in the context of educational reform in Ukraine and global transformation processes. Theoretical methods were used in the research, such as: analysis of scientific and pedagogical literature, normative-legal documents and reporting documentation of experimental schools; generalization of the research results of changes in the educational environment of schools in Ukraine and the world; synthesis (definition and characterization of the main trends in the school educational environment change). Empirical research, observation and survey methods, have made it possible to identify problems in the educational environment organization of the experimental schools and develop recommendations for their solution. The survey was conducted among school principals, teachers and students of secondary and high school (a total of 57 participants). As a result of the study external and internal factors were identified which influence the changes in the educational environment of Ukrainian schools; the main trends in the school educational environment change were identified and characterized: 1) technological trends in the educational environment change; 2) socio-cultural trends in the school educational environment change; 3) trends in changing approaches to the development of the educational environment of the school; 4) trends in lifelong learning. We consider the perspectives for further research in studying the trends in education change in Ukraine and educational systems development of different countries to be promising in order to identify problems and prospects for creating an effective educational environment to ensure the quality of Ukrainian education.

Біографія автора

Kateryna Нorash

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 10.10.2021).

Ахновська І.О. Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань. Економіка і організація управління. 2018. № 3. С.26−34.

Водолазька Т.В. Освітнє середовище як «третій учитель». Імідж сучасного педагога. Полтава: ПОІППО, 2018. № 4. С. 10–12.

Гонтаровська Н. Освітнє середовище як фактор особистості дитини: монографія. Київ: «Дніпро – VAL», 2010. 623 с.

Трубачева С. Психолого-педагогічні особливості проектування освітнього середовища гімназії. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2019. Вип. 2 (45). С.205–208.

OECD. Environnements pédagogiques et pratiques novatrices. OECD Publishing, Paris, 2014. URL: https://doi.org/10.1787/9789264203587-3-fr

Шлейхер А. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття / Переклала з англ. Г.Лелів. Львів: Літопис, 2018. 296 с.

Bates Т. Teaching in a Digital Age. Subtitle:Guidelines for designing teaching and learning, 2019. URL: https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2. (дата звернення:: 10.10.2021).

Vock M., Gronostaj A. Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017. URL: https://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/13277.pdf (дата звернення:: 09.10.2021).

Шлейхер А. Інсайти від PISA про наявність та використання цифрових інструментів для навчання / Переклала з англ. О.Головіна. Нова українська школа. 2020. URL: https://nus.org.ua/articles/insajty-vid-pisa-pro-nayavnist-ta-vykorystannya-tsyfrovyh-instrumentiv-dlya-navchannya/ (дата звернення: 08.10.2021).

Про освіту: Закон України від 05 вер. 2017 р. № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page (дата звернення: 11.09.2021.

Про загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. Дата оновлення: 01.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 14.10.2020).

References

Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (2016). Nova ukrainska shkola: Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school: Conceptual foundations of secondary school reform]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. [in Ukrainian].

Akhnovska, I.O. (2018). Teoretychni zasady formuvannia osvitnoho seredovyshcha v konteksti ekonomiky znan [Theoretical foundations of the educational environment in the context of the knowledge economy]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia 3, 26−34. [in Ukrainian].

Vodolazka, T.V. (2018). Osvitnie seredovyshche yak «tretii uchytel». [Educational environment as a «third teacher»]. Imidzh suchasnoho pedahoha, 4, 10–12. [in Ukrainian].

Hontarovska, N. (2010). Osvitnie seredovyshche yak faktor osobystosti dytyny [Educational environment as a factor of the child's personality]. Dnipro – VAL». [in Ukrainian].

Trubacheva, S. (2019). Psykholoho-pedahohichni osoblyvosti proektuvannia osvitnoho seredovyshcha himnazii. [Psychological and pedagogical features of designing the educational environment of the gymnasium]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (45), 205–208. [in Ukrainian].

OECD. (2014). Environnements pédagogiques et pratiques novatrices. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264203587-3-fr

Shleikher, A. (2018). Naikrashchyi klas u sviti: yak stvoryty osvitniu systemu 21-ho stolittia [The best class in the world: how to create an educational system 21st century]. Litopys. [in Ukrainian].

Bates, Т. (2019). Teaching in a Digital Age. Subtitle:Guidelines for designing teaching and learning, https://pressbooks.bccampus.ca/teachinginadigitalagev2.

Vock, M., & Gronostaj, A. (2017). Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Shleikher, A. (2020). Insaity vid PISA pro naiavnist ta vykorystannia tsyfrovykh instrumentiv dlia navchannia [Insights from PISA on the availability and use of digital learning tools]. https://nus.org.ua/articles/insajty-vid-pisa-pro-nayavnist-ta-vykorystannya-tsyfrovyh-instrumentiv-dlya-navchannya. [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05 ver. 2017 р. № 2145-VIII. [On education: Law of Ukraine of September 5. 2017 № 2145-VIII]. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page. [in Ukrainian].

Pro zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 № 463-IX. Data onovlennia: 01.08.2020 [On general secondary education: Law of Ukraine of 16.01.2020 № 463-IX. Updated: 01.08.2020]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті