ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.57-61

Ключові слова:

вчителі початкових класів, громадянська компетентність, заклад освіти, здобувачі освіти, освіта з прав людини

Анотація

Актуальність проблеми формування громадянської компетентності в умовах вищого закладу педагогічної освіти обумовлена вимогами Закону України «Про освіту», концепції «Нова українська школа», Професійного стандарту вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти. Мета даного дослідження – на основі нормативно-правових джерел та наукової літератури здійснити теоретичне обґрунтування змісту й шляхів формування у майбутніх учителів початкових класів громадянської компетентності засобами сучасної правової культури. Методи наукового пошуку, використані для досягнення мети дослідження: аналізування та синтезування для з’ясування сутності та складових громадянської компетентності в майбутніх педагогів, визначення активних методів ефективного її формування у здобувачів вищої освіти; методи узагальнення та систематизації для інтерпретації власних поглядів на трактування сутності змісту поняття «громадянська компетентність». Результатом дослідження стало подання авторського тлумачення поняття «громадянська компетентність майбутніх учителів початкових класів» як здатності, що формується в закладі освіти у процесі навчальних занять та через засоби правової культури в позааудиторний час. З’ясовано, що громадянську компетентність фахівця формують його громадянська зрілість, громадянська культура та громадянська позиція. Визначено інтерактивні форми та методи формування громадянських компетентностей у здобувачів освіти, майбутніх вчителів початкових класів, апробовані авторами у комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.

The urgency of the problem of civic competence forming in a higher education institution is due to the requirements of the Law of Ukraine «On Education», the concept of «New Ukrainian School», Professional Standard for Primary School Teachers. The purpose of the study is to carry out a theoretical justification of the content and ways of civic competence formation of future primary school teachers by means of modern legal culture on the basis of legal sources and scientific literature. Methods of scientific research applied to achieve the goal of research: analysis and synthesis to clarify the nature and components of civic competence of future teachers, to determine active methods of its effective formation in higher education; methods of generalization and systematization for the interpretation of their own views on the explanation of the essence of the content of the concept of «civic competence». The result of the study: the authors have provided the interpretation of the concept of «civic competence of future primary school teachers» as an ability that is formed in the educational institution during lessons and through the means of legal culture in extracurricular activities. It has been found that the civic competence of a specialist is formed by his civic maturity, civic culture and civic position. Interactive forms and methods of civic competencies formation of students, future primary school teachers, tested by the authors in the municipal institution of higher education «Lutsk Pedagogical College» of Volyn Regional Council.

Біографії авторів

Iryna Kovalchuk

кандидат філософських наук, доцент; кафедра природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м.Луцьк, Україна

Serhii Marchuk

кандидат педагогічних наук, кафедра педагогіки та психології, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м.Луцьк, Україна

Iryna Chemerys

старший викладач, викладач педагогіки, циклова комісії шкільної, дошкільної педагогіки та психології, Луцький педагогічний фаховий коледж, м.Луцьк, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Власненко О.М. Зміст та структура громадянської компетентності випускника закладу середньої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2019. № 62. Т. 1. С.94–98.

Гладун В. Партисипація учнівської молоді як складова формування громадянської компетентності. Нова педагогічна думка. 2019. №4. С.145–149.

Асламова Т. та ін. Громадянська освіта: теорія і методика навчання. Київ: Етна, 2008. 174 с.

Державний стандарт базової середньої освіти. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200898.html (дата звернення: 10.08.2021).

Керівні принципи освіти в галузі прав людини для системи середньої школи. Київ: ВАІТЕ, 2016. 52 с.

Компетентності для культури демократії. Живемо разом як рівноправні громадяни в культурно багатоманітному демократичному суспільстві. Рада Європи, 2016. URL: https://cutt.ly/QzHSdX4 (дата звернення: 02.09.2021).

Кравчинська Т.С. Формування громадянської компетентності педагога Нової української школи. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. 2018. Вип. 8 (37). С.74–88.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. URL: https://cutt.ly/TzHSyLV (дата звернення: 10.09.2021).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 12.09.2021).

Ремех Т. О. Сутність і структура громадянської компетентності учня нової української школи. Український педагогічний журнал. 2018. №2. С.34–41.

Стратегія розвитку громадянської освіти. URL: http://surl.li/abyxb (дата звернення: 11.09.2021).

У Луцьку з’явився кіноклуб правового кіно. URL: http://slovovolyni.com/ukr/volyn/28579 (дата звернення: 11.09.2021).

Шевчук Т. Є. Громадянська компетентність як елемент формування особистості майбутніх фахівців. Молодий вчений. 2018. № 4.1(56.1). С.85–88.

Що українці знають та думають про права людини: оцінка змін (2016-2020). URL: https://cutt.ly/yQ5Wbq7 (дата звернення: 14.09.2021).

References

Vlasnenko, O.M. (2019). Zmist ta struktura hromadianskoi kompetentnosti vypusknyka zakladu serednoi osvity [The content and structure of civic competence of a graduate of a secondary education institution]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 62 (1), 94–98. [in Ukrainian].

Hladun, V. (2019). Partysypatsiia uchnivskoi molodi yak skladova formuvannia hromadianskoi kompetentnosti [Participation of students’ youth as a component of the formation of civic competence]. Nova pedahohichna dumka, 4, 145−149. [in Ukrainian].

Aslanova, T. et al. (2008). Hromadianska osvita: teoriia i metodyka navchannia [Civic education: theory and methods of teaching]. Etna. [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi seredno i osvity [State standard of basic secondary education]. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP200898.html. [in Ukrainian].

Kerivni pryntsypy osvity v haluzi prav liudyny dlia systemy serednoi shkoly [Education guidelines of human rights for the secondary school system]. (2016). VAITE. [in Ukrainian].

Kompetentnosti dlia kultu ry demokratii. Zhyvemo razom yak rivnopravni hromadiany v kulturno bahatomanitnomu demokratychnomu suspilstvi. Rada Yevropy [Competences for the culture of democracy. We live together as equal citizens in a culturally diverse democratic society. Council of Europe]. https://cutt.ly/QzHSdX4. [in Ukrainian].

Kravchynska, T.S. (2018). Formuvannia hromadianskoi kompetentnosti pedahoha Novoi ukrainskoi shkoly [Formation of civic competence of the New Ukrainian school teacher]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity.Pedahohichni nauky, 8 (37), 74–88. [in Ukrainian].

Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school. Conceptual principles of secondary school reform]. https://cutt.ly/TzHSyLV. [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrainy [Law of Ukraine «On Education»]vid 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua. [in Ukrainian].

Remekh, T. (2018). Sutnist i struktura hromadianskoi kompetentnosti uchnia novoi ukrainskoi shkoly [The essence and structure of civic competence of a student of the new Ukrainian school]. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 2, 34−41. [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku hromadianskoi osvity [Civic education development strategy]. http://surl.li/abyxb. [in Ukrainian].

U Lutsku ziavyvsia kinoklub pravovoho kino [A legal cinema film club has appeared in Lutsk]. http://slovovolyni.com/ukr/volyn/28579. [in Ukrainian].

Shevchuk, T.Ye. (2018). Hromadianska kompetentnist yak element formuvannia osobystosti maibutnikh fakhivtsiv [Civic competence as an element of personality formation of future specialists]. Young Scientist, 4.1 (56.1), 85–88. [in Ukrainian].

Shcho ukraintsi znaiut ta dumaiut pro prava liudyny: otsinka zmin (2016-2020) [What Ukrainians know and think about human rights: an assessment of change]. https://cutt.ly/yQ5Wbq7. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті