ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.79-84

Ключові слова:

науково-дослідницька діяльність, іноземні мови, майбутній учитель, університет, США

Анотація

Науково-дослідницька діяльність детермінує якість професійного становлення фахівців й інтелектуальної ресурсної бази освітньої сфери. У статті висвітлюються особливості організації науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Дослідження виконане із застосуванням методів аналізу, синтезу й узагальнення наукової і нормативної джерельної баз, а також практичного досвіду професійної підготовки фахівців галузі іншомовної освіти. З’ясовано, що науково-дослідницька діяльність інтегрує дидактичні підходи з елементами творчо-пошукової діяльності, індивідуальні розвідувальні проєкти, кваліфікаційну роботу, вивчення профільних дисциплін та науково-дослідницькі індивідуальні й групові проєкти, не включені до курикулуму освітніх програм. Основними навчально-організаційними формами останніх є дослідницькі симпозіуми, семінари, воркшопи, конференції, підготовка наукових публікацій. Важливими завданнями науково-дослідницької діяльності є підготовка висококваліфікованого, автономно-діючого фахівця, здатного до поглиблення й накопичення наукового знання, адекватного застосування знань у розв’язанні професійних завдань; озброєння методологією організації й проведення досліджень в галузі іншомовної освіти; формування мотивації до наукової діяльності й професійного розвитку, активізація навчальної діяльності; розвиток критичного і рефлексивного мислення, професійної самоідентифікації і самореалізації; стимулювання потреби у неперервній самоосвіті; реалізація індивідуалізованого й диференційованого підходів у професійній підготовці вчителів ІМ; поповнення когорти науково-педагогічних кадрів. Формування науково-дослідницької компетентності здійснюється із застосуванням різнорідних дидактичних форм і підходів; характеризується переважно елективністю на рівні бакалаврату і становить обов’язковий компонент курикулумів програм підготовки магістрів галузі іншомовної освіти.

Although research has been shown to expedite the professional growth and development of prospective specialists, less is known about the effective world practices in undergraduate and graduate research that could be applied in Ukrainian language teacher education. The present article explores the characteristics of student resear ch in US foreign language teacher education. The study focused on the analysis of academic literature, normative resources and the practical experience of language teacher preparation with the aim of extrapolating good practices into the Ukrainian system of language teacher education. It was shown that student research integrates didactic approaches with elements of creative activity, individual research projects, culminating projects, the study of specialised disciplines, individual and group scientific inquiry, not included in the curricula of educational programmes. The organisational forms of the latter are research symposia, seminars, workshops, conferences, preparation of scientific publications and some others. Among the central tasks of undergraduate and graduate research is the preparation of highly qualified, autonomous specialists, who are capable of accumulating and generating scientific knowledge, skillful application of professional knowledge in approaching the task of teaching; familiarising students with the methodology for organising and conducting research in the field of foreign language education; increasing motivation for scientific inquiry and professional development, intensification of learning; promotion of critical and reflective thinking, professional self-identification and self-realisation; stimulating the need for continuous self-development; implementation of individualisation and differentiation principles in language teacher education; replenishment of the cohort of scientific and pedagogical staff. The research competence is developed through diverse didactic forms and approaches; it is characterised mainly by electiveness at the undergraduate level and is a mandatory component of the graduate programmes’ curricula in foreign language teacher education.

Біографія автора

Marianna Levrints (Lőrincz)

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри філології, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, м. Берегове, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Артеменко О. Підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей до науково-дослідницької діяльності. (Дис ... канд. пед. наук). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. 327 с.

Іконнікова М. Професійна підготовка філологів в університетах США: теорія і практика. Хмельницький: Бідюк Є. І., 2018. 370 с.

Леврінц М. Розвиток методичної компетентності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США. Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4, № 1. С. 28−32.

Леврінц М. Організаційно-змістові підходи до підготовки вчителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологі». 2020. T. 11, № 1. С. 234−239.

Bauer K.W., Bennett J.S. Alumni perceptions used to assess undergraduate research experience. The Journal of Higher Education, 2003. № 74. P. 210−230.

Bhattacharyya P., Chan C., Waraczynski M. How novice researchers see themselves grow. IJ-SoTL. 2018. Vol. 12, № 2. P.1−7.

Brew A., Saunders C. Making sense of research-based learning in teacher education. Teaching and Teacher Education. 2020. № 87. Р.1−11.

Brew A. Understanding the scope of undergraduate research: a framework for curricular and pedagogical decision-making. Higher Education. 2013. Vol. 66, № 5. P.603−618.

Columbia University. Master of Arts in applied linguistics. URL: https://www.tc.columbia.edu/arts-and-humanities/applied-linguistics-tesol/degrees--requirements/ (дата звернення: 8.05.2020)

Craney C., McKay T., Mazzeo A., Morris J., Prigodich C., de Groot R. Cross-discipline perceptions of the undergraduate research experience. The Journal of Higher Education. 2011. № 82. P.92−113.

Davis S., Wagner S. Research motivations and undergraduate researchers’ disciplinary identity. SAGE Open. 2019. July, № 9. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244019861501 (дата звернення: 18.09.2021)

Gilmore J., Feldon D. Measuring graduate students’ teaching and research skills through self-report: Descriptive findings and validity evidence. Proceedings of Annual Meeting of the American Educational Research Association, Denver, CO. 2010. April 30-May 4, URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509407.pdf (дата звернення: 8.05.2020)

Healey M., Jenkins A. Developing undergraduate research and inquiry. York: Higher Education Academy, 2009. 152 р.

Johnson K. E. The sociocultural turn and its challenges for L2 teacher education. TESOL Quarterly. 2006. № 40. P.235–257.

Johnson K. E. Second language teacher education: A sociocultural perspective. New York, NY: Routledge, 2009. 160 р.

Johnston B., Irujo S. (Eds.). Research and practice in language teacher education: Voices from the field. Selected papers from the First International Conference on Language Teacher Education. Minneapolis: University of Minnesota, Center for Advanced Research on Language Acquisition, 2001. URL: www.carla.umn.edu/resources/working-papers/ (дата звернення: 8.05.2020)

Kilgo C.A., Ezell Sheets J.K., Pascarella E.T. The link between high-impact practices and student learning: Some longitudinal evidence. Higher Education. 2015. № 69. P. 509−525.

Kuh G.D. High-impact educational practices: What they are, who has access to them, and why they matter. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities, 2008. 44 р.

Lopatto D. Undergraduate research as a high-impact student experience. Peer Review. 2010. Vol.12, № 2. P.27–30.

Lopatto D. Undergraduate research experiences support science career decisions and active learning. CBE-Life Sciences Education. 2007. Vol. 6, № 4. P.297–306.

Northern Arizona University. Undergraduate research. URL: https://nau.edu/undergraduate-research/vision-mission-goals/ (дата звернення: 7.05.2020)

Northern Carolina State University. Foreign Language Education Concentration. Culminating Projects MA. URL: https://fll.chass.ncsu.edu/graduate/project.php (дата звернення: 7.05.2020)

Parker J. Undergraduate research, learning gain and equity: the impact of final year research projects. Higher Education Pedagogies. 2018. Vol. 3, № 1. P.145−157.

The Council on Undergraduate Research. Characteristics of excellence in undergraduate research. Washington, DC, 2012. URL: www.cur.org (дата звернення: 7.05.2020)

The University of Pittsburgh. Foreign language education. URL: https://catalog.upp.pitt.edu/preview_program.php?catoid=171&poid=51561&returnto=15393 (дата звернення: 11.05.2020)

Wilson A., Howitt S., Wilson K., Roberts P. Academics’ perceptions of the purpose of undergraduate research experiences in a research-intensive degree. Studies in Higher Education. 2012. № 37. P.513−526.

References

Artemenko, O. (2017). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv filolohichnykh spetsialnostei do naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Preparation of prospective philologist teachers to scientific inquiry] [Unpublished Candidate dissertation]. Zaporizhzhia National University. [in Ukrainian].

Ikonnikova, M. (2018). Profesiina pidhotovka filolohiv v universytetakh SShA: teoriia i praktyka [Professional training of philologists in US universities: theory and practice]. Bidiuk Ye.I. [in Ukrainian].

Levrints, M. (2020). Rozvytok metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv inozemnykh mov v universytetakh SShA [Development of methodological competence of prospective foreign language teachers in US universities]. Humanitarian Balkan Studies, 1 (7), 28−32. [in Ukrainian].

Levrints, M. (2020). Orhanizatsiino-zmistovi pidkhody do pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov v universytetakh SShA [Approaches to the development of curricula of foreign language teacher education in the us universities]. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series: Pedagogy and Psychology, 1 (11), 234−239. [in Ukrainian].

Bauer, K.W., & Bennett, J.S. (2003). Alumni perceptions used to assess undergraduate research experience. The Journal of Higher Education, 74, 210−230.

Bhattacharyya, P., Chan, C., & Waraczynski, M. (2018). How novice researchers see themselves grow. IJ-SoTL, 12 (2), 1−7.

Brew, A., & Saunders, C. (2020). Making sense of research-based learning in teacher education. Teaching and Teacher Education, 87, 1−11.

Brew, A. (2013). Understanding the scope of undergraduate research: a framework for curricular and pedagogical decision-making. Higher Education, 66 (5), 603−618.

Columbia University. Master of Arts in applied linguistics. (2020). https://www.tc.columbia.edu/arts-and-humanities/applied-linguistics-tesol/degrees--requirements/

Craney, C., McKay, T., Mazzeo, A., Morris, J., Prigodich, C., & de Groot, R. (2011). Cross-discipline perceptions of the undergraduate research experience. The Journal of Higher Education, 82, 92−113.

Davis, S., & Wagner, S. (2019). Research motivations and undergraduate researchers’ disciplinary identity. SAGE Open, July, 9. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244019861501

Gilmore, J., Feldon, D. (2010). Measuring graduate students’ teaching and research skills through self-report: Descriptive findings and validity evidence. Proceedings of Annual Meeting of the American Educational Research Association. April 30-May 4. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509407.pdf

Healey, M., & Jenkins, A. (2009). Developing undergraduate research and inquiry. Higher Education Academy.

Johnson, K. E. (2006). The sociocultural turn and its challenges for L2 teacher education. TESOL Quarterly, 40, 235–257.

Johnson, K. E. (2009). Second language teacher education: A sociocultural perspective. Routledge.

Johnston, B., Irujo, S. (Eds.). (2001). Research and practice in language teacher education: Voices from the field. Selected papers from the First International Conference on Language Teacher Education. Minneapolis: University of Minnesota, Center for Advanced Research on Language Acquisition. www.carla.umn.edu/resources/working-papers/

Kilgo, C.A., Ezell Sheets, J.K., & Pascarella, E.T. (2015). The link between high-impact practices and student learning: Some longitudinal evidence. Higher Education, 69, 509−525.

Kuh, G.D. (2008). High-impact educational practices: What they are, who has access to them, and why they matter. Association of American Colleges and Universities.

Lopatto, D. (2010). Undergraduate research as a high-impact student experience. Peer Review, 12 (2), 27–30.

Lopatto, D. (2007). Undergraduate research experiences support science career decisions and active learning. CBE-Life Sciences Education, 6 (4), 297–306.

Northern Arizona University. Undergraduate research. https://nau.edu/undergraduate-research/vision-mission-goals/

Northern Carolina State University. Foreign Language Education Concentration. Culminating Projects MA. https://fll.chass.ncsu.edu/graduate/project.php

Parker, J. (2018). Undergraduate research, learning gain and equity: the impact of final year research projects. Higher Education Pedagogies, 3 (1), 145−157.

The Council on Undergraduate Research. (2012). Characteristics of excellence in undergraduate research. www.cur.org

The University of Pittsburgh. Foreign language education. https://catalog.upp.pitt.edu/preview_program.php?catoid=171&poid=51561&returnto=15393

Wilson, A., Howitt, S., Wilson, K., & Roberts, P. (2012). Academics’ perceptions of the purpose of undergraduate research experiences in a research-intensive degree. Studies in Higher Education, 37, 513−526.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті