ІННОВАЦІЙНІСТЬ – CONDITIO SINE QUA NON РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ?

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.92-96

Ключові слова:

ґенеза феномену «інноваційність», сутнісні характеристики інноваційності, детермінанти інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти, елементи інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти, інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти в сучасному університеті, терміносистема педагогічної інноватики

Анотація

Представлене дослідження є спробою розібратися у природі феномену «інноваційність», окреслити його сутнісні ознаки. Актуальність порушеної проблеми зумовлена тим, що в умовах нових глобалізаційних викликів, парадигмальних змін та трансформаційних процесів концепт інновації набуває сенсу стратегічного імперативу освіти третього тисячоліття, а інноваційність розглядається як обов’язкова умова (conditio sine qua non) розвитку вищої освіти. Мета статті полягає у з’ясуванні сутності феномену «інноваційність», його ґенези у розвитку вітчизняної та зарубіжної вищої педагогічної освіти, окреслення та аналіз детермінант, що визначили інноваційність як обов’язкову умову розвитку вітчизняної вищої педагогічної освіти. Для реалізації окресленої мети використано теоретичні методи: аналіз та узагальнення наукових джерел для окреслення ґенези, сутності й атрибутивних характеристик феномену «інноваційність»; термінологічний аналіз для уточнення базових понять дослідження; аналіз нормативно-правових документів які регламентують розвиток вищої освіти в Україні для з’ясування правового забезпечення імперативу інноваційності у розвитку вищої педагогічної освіти; узагальнення та систематизація наявного досвіду з зазначеної проблеми для формулювання власних поглядів на інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти в сучасному університеті як наукову категорію.

The research is an attempt to understand the nature of «innovation» phenomenon of, to outline its essential features. The urgency of the problem is due to the fact that in the context of new globalization challenges, paradigm shifts and transformational processes, the concept of innovation acquires the meaning of the strategic imperative of education of the third millennium, and innovation is considered a prerequisite (conditio sine qua non) for higher education. The purpose of the article is to clarify the essence of the phenomenon of «innovation», its genesis in the development of domestic and foreign higher pedagogical education, outline and analyze the determinants that define innovation as a prerequisite for the development of domestic higher pedagogical education. To achieve this goal, theoretical methods were used: analysis and generalization of scientific sources to outline the genesis, essence and attributive characteristics of the phenomenon of «innovation»; terminological analysis to clarify the basic concepts of the study; analysis of normative-legal documents regulating the development of higher education in Ukraine to clarify the legal support of the imperative of innovation in the development of higher pedagogical education; generalization and systematization of existing experience on this problem to formulate their own views on the innovative development of higher pedagogical education in a modern university as a scientific category.The term «innovation» nowadays is perhaps the most used in the context of paradigm and legislative changes, standardization of higher education, transformation of the content and technology of training, changing approaches to the organization and conduct of training and more. Changes in education and science, their development and constant renewal are a necessary condition for the life of modern society, and innovation becomes its alter ego. Having come a long way in history, «innovation» is now often seen as a tool for transforming various areas of socio-cultural activity; as an innovation that is not yet widespread in social activities or production; as the end result of the introduction of scientific and technological progress for the sustainable development of society. This contradiction of interpretations of the phenomenon of «innovation», on the one hand, and declaring it as a key tool for building a society of sustainable development, highlighted the need to explore the nature of «innovation», understand its determinism and basic elements, outline conceptual approaches to modernization of higher education. principles.

Біографія автора

Inna Leontieva

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Кремень В. Інновація – alter ego глобалізації. Рідна школа. 2011. № 3. С.3–9.

Коновальчук І.І. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. Київ-Вінниця, 2011. Вип. 69. Частина 1. С.70−75.

Шарата Н.Г. Інноваційність в освіті – ознака сучасності. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Чернігів: ЧНПУ, 2012. Вип. 97. С.158–160.

Козак Л.В. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: автореф. дис. доктора пед. наук: 13.00.04. Київ, 2015. 42 с.

Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / за ред. І.В.Артьомова; [уклад.: І.В.Артьомов, А.В.Шершун, С.В.П’ясецька-Устич]. Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. 160 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». Вип.25).

Терещенко М.М. Концептуальні основи підготовки професіоналів з інноваційної діяльності: автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.10. Київ, 2017. 23 с.

Цвєткова Г. Інноваційність як принцип нового педагогічного мислення та шлях професійної самореалізації викладачів гуманітарних дисциплін. Вища освіта України. 2016. № 1. С.42−48.

Костюкевич С. В. Инновации: подход современных западных авторов. Социологический альманах. 2011. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-podhod-sovremennyh-zapadnyh-avtorov (дата звернення: 30.05.2021).

Смирнов В.А. Инновации: философские и методологические основания. Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: матеріали науково-практичної конференції, м.Суми, 4-5 березня 2014 р.). Суми: Вид-во СумДПУ, 2014. С. 31-34.

Кремень В.Г Освіта і наука в Україні − інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. К: Грамота, 2005. 448 с.

Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2019: Як покласти край втраченому десятиліттю зростання продуктивності URL: https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth (дата звернення 30.05.2021).

Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти: монографія / за заг. ред. проф. А.А.Сбруєвої. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. 521 с.

References

Kremen, V. (2011). Innovatsiia – alter ego hlobalizatsii [Innovation is the alter ego of globalization]. Ridna shkola, 3, 3–9. [in Ukrainian].

Konovalchuk, I. (2011). Terminosystema bazovykh poniat pedahohichnoi innovatyky [Terminological system of basic concepts of pedagogical innovation]. New educational technologies, 69 (1), 70−75. [in Ukrainian].

Sharata, N. (2012). Innovatsiinist v osviti – oznaka suchasnosti [Innovation in education is a sign of modernity]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni T.H.Shevchenka, 97, 158–160. [in Ukrainian].

Kozak, L. (2015). Teoretyko-metodolohichni zasady pidhotovky maibutnikh vykladachiv doshkilnoi pedahohiky i psykholohii do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti [Theoretical and methodological principles of preparation of future teachers of preschool pedagogy and psychology for innovative professional activity] [Extended abstract of Doctoral dissertation]. Borys Grinchenko Kyiv University. [in Ukrainian].

Artʹomov, I.V., Shershun, A.V., & Pʺyasetsʹka-Ustych, S.V. (Eds.). (2015). Innovatsii u vyshchii osviti: hlosarii terminiv i poniat [Innovations in higher education: a glossary of terms and concepts]. AUTDOR – ShARK. [in Ukrainian].

Tereshchenko, M. (2017) Kontseptualni osnovy pidhotovky profesionaliv z innovatsiinoi diialnosti [Conceptual bases of training of professionals in innovation activity] [Extended abstract of Doctoral dissertation]. M.P.Drahomanov National Pedagogical University. [in Ukrainian].

Tsvietkova, H. (2016). Innovatsiinist yak pryntsyp novoho pedahohichnoho myslennia ta shliakh profesiinoi samorealizatsii vykladachiv humanitarnykh dystsyplin [Innovation as a principle of new pedagogical thinking and a way of professional self-realization of teachers of humanities]. Vyshcha osvita Ukrainy, 1. 42-48. [in Ukrainian].

Kostiukevych, S. (2011). Ynnovatsyy: podkhod sovremennыkh zapadnыkh avtorov [Innovation: the approach of modern Western authors]. Sotsyolohycheskyi almanakh, 2. https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-podhod-sovremennyh-zapadnyh-avtorov [in Russian].

Smyrnov, V. (2014). Ynnovatsyy: fylosofskye y metodolohycheskye osnovanyia [Innovations: philosophical and methodological bases]. Innovatsiinyi rozvytok vyshchoi osvity: hlobalnyi ta natsionalnyi vymiry zmin [Innovative development of higher education: global and national dimensions of change] − Proceedings of scientific-practical conference (pp.31−34). Sumy State Pedagogical University. [in Russian].

Kremen, V. (2005). Osvita i nauka v Ukraini − innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty [Education and science in Ukraine - innovative aspects. Strategy. Realization. Results]. Hramota. [in Ukrainian].

Global Competitiveness Report 2019: How to end a lost decade of productivity growth. https://www.weforum.org/reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth

Sbruieva, A.A. (Ed.). (2015). Teorii ta tekhnolohii innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity: hlobalnyi i rehionalnyi konteksty [Theories and technologies of innovative development of higher education: global and regional contexts]. A.S.Makarenko Sumy State Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті