ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ РОБОТІ ІЗ СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ GIT

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.107-110

Ключові слова:

підготовка майбутніх учителів інформатики, система контролю версіями, Git, ресурс GitHub.com, GitHub Classroom

Анотація

Робота у команді вважається чи не найважливішою навичкою сучасного фахівця, а тим більше педагога. Безперечним є і той факт, що починати розвивати її необхідно ще у школі, зокрема і на уроках інформатики. Тому майбутній вчитель інформатики має знати СКВ та застосовувати їх для організації спільної роботи учнів як на заняттях так і у процесі підготовки учнівських робіт для МАН. У той же час ця тематика не є достатньо розробленою, а отже вибрана тема статті є актуальною, а її мета полягає в розкритті основних питань навчання роботи студентів із системами контролю версій. Під час дослідження використовувалися такі методи як: аналіз науково-методичних джерел; опис і порівняння результатів; узагальнення. Загалом у статті аналізується особливості навчання майбутніх учителів інформатики роботі з Git і наголошується на важливості засвоєння педагогами відповідного програмного забезпечення. Звертається увага на важливих моментах вивчення команд Git та терміналу Linux для коментування; зауважується на можливостях застосування такого онлайн сервісу як GitHub Classroom.

Teamwork is the most important soft skill of the modern specialist, not to mention a teacher. It is also undisputed that skills development is very important to start at school, in particular at computer science lessons. Accordingly, a future teacher of computer science has to know version control systems and use one of them to organize collective student's work like in class and in the process of preparing for science competitions of the Junior Academy of Sciences of Ukraine. This topic of the article is relevant because it doesn't fully describe in the scientific and methodological resources. The main goal of this article is to open the main features of teaching students to work with version control systems on the example of Git. The systematic approach was the methodological basis for the investigation discovery. But besides, the researcher analyzed, compared, and summarized the investigation and experience of the leading scientists. As the result of the article the author rise to the following conclusions that the knowledge of version control systems (in particular Git) is an important part of the preparation of computer science teachers; teaching students to work with such programs have to be combined with the study of programming; should be encouraged students to complete labs and case studies using Git; teachers have to demonstrate through examples the correct organization and culture of work with such programs. The writer is also considering using the GitHub Classroom service to organize the educational process subjects such as programming and page making of web pages.

Біографія автора

Oleksandr Mosiiuk

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Базурін В. М. Особливості навчання веб-програмування мовою JavaScript студентів-математиків. Вісник Житомирського державного університету, 2014. Вип. 1 (73). С.79–83.

Біляй Ю. П. Реактивне програмування. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, 2018. № 20 (27). С.124−130.

Вернигоренко С. А. Вивчення основ об’єктно орієнтованого програмування у класах фізико-математичного профілю. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2007. № 5 (12). С.63–74.

Ворожбит А.В., Рибак О.С. Огляд курсу за вибором «Основи верстки та веб-програмування». Фізико-математична освіта. 2018. Вип. 1 (15). С.20−27.

Гриценко В. Г., Подолян О. М. Використання системи управління версіями GIT для організації командної роботи над ІТ проектом. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Том 39, №1. С.250–263.

Дегтярьова Н. В. Методичні особливості навчання студентів розмітки блоків при вивченні таблиць каскадних стилів. Фізико-математична освіта. 2017. Випуск1 (11). С.32−36.

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19#top (дата звернення: 12.04.2021).

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#top (дата звернення: 12.04.2021).

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики / за ред. М.І.Жалдака. У 4 ч. Київ: Навчальна книга, 2004. Ч. 4. Методика навчання основ алгоритмізації та програмування. 368 с.

Стрюк А.М. Системне програмування у підготовці фахівців з програмної інженерії. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2011.Ч. 3. С.260−271.

Цыба О.В. Использование системы контроля версий Git в дистанционном обучении программированию. URL: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5589 (дата звернення: 12.04.2021).

Шевчук П.Г. Програмно-технологічні умови використання мови C# для навчання програмування в загальноосвітніх навчальних закладах. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 2010. № 10 (17). С.80−84.

Ящик О.Б. Машина Тюрінга як універсальний виконавець алгоритмів та її застосування в процесі поглибленого вивчення алгоритмізації і основ програмування старшокласниками. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Том 52, №2. С.10–17.

A short history of Git. URL: https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-A-Short-History-of-Git (дата звернення: 12.04.2021).

References

Bazurin, V. M. (2014). Osoblyvosti navchannia veb-prohramuvannia movoiu JavaScript studentiv-matematykiv [Features of learning web programming in JavaScript for math students]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu, 1 (73), 79−83. [in Ukrainian].

Biliai, Yu. P. (2018). Reaktyvne prohramuvannia [Reactive programming]. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P.Drahomanova. Seriia 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, 20 (27), 124−130. [in Ukrainian].

Vernyhorenko, S. A. (2007). Vyvchennia osnov obiektno oriientovanoho prohramuvannia u klasakh fizyko-matematychnoho profiliu [Learning the basics of object-oriented programming in physics and math lessons]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, 5 (12), 63−74. [in Ukrainian].

Vorozhbyt, A. V., & Rybak, O. S. (2018). Ohliad kursu za vyborom «Osnovy verstky ta veb-prohramuvannia» [Overview of elective courses «Basics of layout and web programming»]. Fizyko-matematychna osvita, 1 (15), 20−27. [in Ukrainian].

Hrytsenko, V. H., & Podolian, O. M. (2014). Vykorystannia systemy upravlinnia versiiamy GIT dlia orhanizatsii komandnoi roboty nad IT proektom [Using the GIT version control system to organize teamwork on an IT project]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 1 (39), 250−263. [in Ukrainian].

Dehtiarova, N. V. (2017). Metodychni osoblyvosti navchannia studentiv rozmitky blokiv pry vyvchenni tablyts kaskadnykh styliv [Methodical features of teaching students to mark blocks in the study of cascading style sheets]. Fizyko-matematychna osvita, 1 (11), 32−36. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#top. [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku pryrodnycho-matematychnoi osvity (STEM-osvity) [The concept of development of natural and mathematical education (STEM-education).]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#top [in Ukrainian].

Morze, N. V. (2004). Metodyka navchannia informatyky. Ch. 4. Metodyka navchannia osnov alhorytmizatsii ta prohramuvannia. [Methods of teaching computer science. Part 4. Teaching methodology the basics of algorithms and programming ]. Navchalna knyha. [in Ukrainian].

Striuk, A. M. (2011). Systemne prohramuvannia u pidhotovtsi fakhivtsiv z prohramnoi inzhenerii [System programming in the training of specialists in software engineering]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu, 3, 260−271. [in Ukrainian].

Tsyiba, O. V. Ispolzovanie sistemyi kontrolya versiy Git v distantsionnom obuchenii programmirovaniyu [Using the Git version control system in distance learning programming]. http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5589 [in Ukrainian].

Shevchuk, P. H. (2010). Prohramno-tekhnolohichni umovy vykorystannia movy C# dlia navchannia prohramuvannia v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Software and technological conditions for the use of the C # language for teaching programming in secondary schools.]. Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 2. Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia, 10 (17), 80−84. [in Ukrainian].

Yashchyk, O. B. (2016). Mashyna Tiurinha yak universalnyi vykonavets alhorytmiv ta yii zastosuvannia v protsesi pohlyblenoho vyvchennia alhorytmizatsii i osnov prohramuvannia starshoklasnykamy [Turing machine as a universal executor of algorithms and its application in the process of in-depth study of algorithmization and basics of programming by high school students]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2 (52), 10−17. [in Ukrainian].

A short history of Git. https://git-scm.com/book/en/v2/Getting-Started-A-Short-History-of-Git.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті