СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.116-119

Ключові слова:

смарт технології, викладання іноземної мови, платформа TED Talks, смарт освіта

Анотація

У статті розглянуто питання вивчення іноземної мови студентами вищих навчальних закладів освіти. Мета статті – дослідити навчальний потенціал TED Talks як потужного інструменту, який можна ефективно використовувати при підготовці майбутніх фахівців до спілкування в академічному, професійному та ситуативному середовищі. Особливу увагу зосереджено довкола демократичного, аполітичного та непередбачуваного характеру платформ TED Talks, а також підкреслено цінність цього проекту у розширенні світогляду учасників освітнього процесу під час вивчення іноземної мови. Основні методи, що використовуються у статті, поділяються на теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, моделювання, класифікація) та емпіричні (аналіз документів, опитування експертів). За допомогою вищеперерахованих методів обґрунтовано значущість та актуальність проекту TED Talks, а саме відповідність його відеоматеріалів сучасним вимогам щодо формування навичок, компетенцій та цінностей, серед яких ми виділили: творчість, креативність, критичне мислення, комунікативні вміння, медіаграмотність, гнучкість тощо. У статті окреслено переваги використання та терміновість впровадження презентацій TED Talks як навчального матеріалу на уроках іноземної мови; розкрито їхню корисність для соціокультурного розвитку студентів, розширення словникового запасу, вдосконалення аудіювання, читання, мовлення, а також уміння робити презентації та нотувати почуте. Аналіз численних відеороликів дозволив визначити основні критерії відбору відео. Ми дійшли висновку, що одним із ключових завдань сучасної освіти є створення стійкої мотивації студентів отримувати нові знання, що, у свою чергу, ставить перед освітянами нові виклики, а саме знайти нові форми та інструменти для оволодіння цими знаннями за допомогою творчих рішень. Використання технологій розумного навчання відкриває багато нових можливостей під час вивчення іноземної мови, які покращують концентрацію учнів, прискорюють засвоєння навчального матеріалу і, як наслідок, збільшують успіхи кожного учня.

The article considers the issue of teaching a foreign language to students of high-level institutions. The purpose of the article is to investigate the educational potential of TED Talks as a powerful tool that can be effectively used for preparing future professionals to communicate in an academic and professional environment. The democratic, apolitical and unpredictable nature of the TED Talks platforms was emphasized, as well as the value of this project in expanding the students’ worldview. The significance and relevance of the TED Talks project are substantiated. It is emphasized that the videos meet modern requirements for the formation of skills, competencies, and values, such as creativity, critical thinking, communicative visibility, media literacy, flexibility, etc. The main methods used in the article are divided into theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization, modeling, classification) and empirical (document analysis, expert survey). The advantages of using and the urgency of implementation TED Talks presentations as educational material in English classes are outlined; the usefulness for students' socio-cultural development, vocabulary expansion, improvement of listening, reading, speaking skills, as well as the ability to make presentations and note what is heard is revealed. The analysis of numerous videos allowed us to determine the main criteria for video selection. We concluded that one of the main tasks of modern education is to create a stable students’ motivation to acquire knowledge, the other is to find new forms and tools for mastering this knowledge through creative solutions. The use of Smart learning technologies opens up many new opportunities in learning, which improve students' concentration, speed up a mastering of learning material and as a result, increase the success of each student.

Біографія автора

Inna Nesterenko

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Воронжак П. В. Організаційно-економічний інструментарій стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств та смарт-підхід: монографія / за заг. наук. ред. П.В.Воронжак, С.В.Філиппова. Одеса: ОНПУ, ФОП Бондаренко М. О., 2015. 276 с.

Гуревич Р.C. Смарт-освіта – нова парадигма сучасної системи освіти. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2016. № 4. С.71–78.

Brian G. The next wave. 2018. URL: https://ted.blog.com (дата звернення: 10.10.2021).

Ellis R. Principles of instructed second language acquisition. Washington, DC: Center for Applied Linguistics. 2008. URL: http://www.cal.org/resources/digest/digest_pdfs. (дата звернення: 10.10.2021).

Kessler G. Video for ELT, Episode 1: TED Talks. 2018. URL: http://blog.tesol.org/video-for-elt-episode-1-ted-talks. (дата звернення: 10.10.2021).

Lowe A. TED Talks as Authentic Listening Materials: Turning Points and Near-Death Experiences. 2013. URL: http://blog.tesol.org/ted-talks-as-authentic-listening-materials-turning-points-and-near-death-experiences. (дата звернення: 10.10.2021).

Masson M. Benefits of TED Talks. 2014. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264800. (дата звернення: 10.10.2021).

1 TED: Ideas worth spreading. URL: https:// www.ted.com (дата звернення: 10.10.2021).

TED Talks for English language teaching. URL: http://blog.tesol.org/ted-talks-for-english-language-teaching. (дата звернення: 10.10.2021).

References

Voronzhak, P.V. (2015). Orhanizatsiino-ekonomichnyi instrumentarii stratehii innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv ta smart-pidkhid [Organizational and economic tools strategy of innovative development of industrial enterprises and smart approach]. ONPU, FOP Bondarenko M.O. [in Ukrainian].

Hurevych, R. C. (2016). Smart-osvita – nova paradyhma suchasnoi systemy osvity. [Smart education is a new paradigm of the modern educational system]. Theory and practice of management of social systems: philosophy, psychology, pedagogy, sociology, 4, 71–78. [in Ukrainian].

Brian, G. (2018). The next wave. URL: https://ted.blog.com.

Ellis, R. (2008). Principles of instructed second language acquisition. Washington, DC: Center for Applied Linguistics. http://www.cal.org/resources/digest/digest_pdfs/.

Kessler, G. (2018). Video for ELT, Episode 1: TED Talks. http://blog.tesol.org/video-for-elt-episode-1-ted-talks/.

Lowe, A. (2013). TED Talks as Authentic Listening Materials: Turning Points and Near-Death Experiences. http://blog.tesol.org/ted-talks-as-authentic-listening-materials-turning-points-and-near-death-experiences.

Masson, M. (2014). Benefits of TED Talks. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264800.

1 TED: Ideas worth spreading. https:// www.ted.com.

TED Talks for English language teaching. http://blog.tesol.org/ted-talks-for-english-language-teaching/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті