РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.129-134

Ключові слова:

аспектний аналіз, вища школа, студентоцентризм, умови ефективності реалізації

Анотація

В сучасних умовах розбудови вищої школи у актуалізується проблема реалізації студентоцентризму, що спонукає до проектування освітнього простору для розвитку і становлення особистості майбутнього фахівця, здатного до самостійного конструювання освітньої траєкторії, до постійного саморозвитку і самовдосконалення, самореалізації творчого потенціалу. Сучасне студентство – це активний суб'єкт і учасник міжнародних та вітчизняних наукових і освітніх форумів, громадських ініціатив та соціальних перетворень. Мета дослідження полягала в здійсненні аспектного аналізу студентоцентризму, як характерної ознаки сучасної університетської освіти та розкритті умов ефективності його реалізації. Для досягнення мети використовувались наступні методи дослідження: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація для виокремлення аспектів розгляду студентоцентризму: суспільного (цивілізаційного), філософського, соціального, психологічного, педагогічного, управлінського, особистісного та розкриття сутності кожного з них. Метод моделювання використовувався для проникнення у сутність соціального феномену – студентоцентризму та визначення маркерів для його характеристики та критеріальної оцінки рівнів прояву. Метод інтерпретації результатів опитування дозволив прояснити природу не адаптованості до сприйняття ідеї студентоцентризму. Метод прогнозування використовувався для окреслення стратегічних напрямів розвитку вищої школи на прикладі конкретного університету в умовах студентоцентрованого навчання. Результатом дослідження є формулювання умов ефективності реалізації студентоцентрованого підходу в умовах університетської освіти.

In modern conditions of higher school development the problem of student-centrism realization is actualized, which encourages to design educational environment for the development and formation of personality of future specialist, capable of independent construction of educational trajectory, of constant self-development and self-improvement, self-realization of creative potential. Modern students are an active subject and participants of international and domestic scientific and educational forums, public initiatives and social transformations. The purpose of the study was to carry out an aspect analysis of student-centeredness as a characteristic feature of modern university education and to reveal the conditions for the effectiveness of its implementation. To achieve this goal, the following research methods were applied: analysis, synthesis, generalization, systematization to identify aspects of student-centeredness: social (civilizational), philosophical, social, psychological, pedagogical, managerial, personal and revealing the essence of each. The modeling method was used to penetrate into the essence of the social phenomenon − student-centeredness and to define markers for its characterization and criterion assessment of levels of manifestation. The method of interpreting the results of the survey clarified the nature of non-adaptability to the perception of the idea of student-centeredness. The зкщоусештп method was used to outline the strategic directions of higher school development on the example of a specific university in terms of student-centered learning. The result of the study is the formulation of conditions for the effectiveness of the student-centered approach in the context of university education. The prospects for the further research: to identify markers of student-centeredness, which would make it possible to recognize the levels of its displays and comparative analysis (foreign and domestic) of higher education institutions to implement the idea of student-centeredness.

Біографії авторів

Mahdalyna Opachko

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

Iryna Kozlovska

доктор педагогічних наук, доцент, Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна

Iryna Kliuchkovska

кандидат педагогічних наук, доцент, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою, Національний університет «Львівська політехніка», м.Львів, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Документ 1556-VII, чинний, поточна редакція – Редакція від 02.10.2021, підстава − 1709-IX).

Сосницька Н, Глікман Н. Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства. Науковий вісник Льотної академії;Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 1. С.377−381.

Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті: зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. з міжнар. участю (м.Київ, 2-3 березня 2016 р.). Київ: КНЕУ, 2016. 434 с.

Опитування здобувачів та роботодавців. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/35789 (дата звернення: 02.09.2021 р.)

Федорченко Ю. Ідея студентоцентризму та місія університету. URL: http://education-ua.org/ru/articles/1249-ideya-studentotsentrizmu-ta-misiya-universitetu (дата звернення: 22.09.2018 р.)

References

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Dokument 1556-VII, chynnyi, potochna redaktsiia – Redaktsiia vid 02.10.2021, pidstava − 1709-IX). [in Ukrainian].

Sosnytska, N, & Hlikman, N. (2017). Studentotsentrovanyi pidkhid do profesiinoi osvity v umovakh staloho rozvytku suspilstva [A student-centered approach to professional education in terms of a sustainable community development]. Naukovyy visnyk Lʹotnoyi akademiyi. Seriya: Pedahohichni nauky, 1, 377−381. [in Ukrainian].

Studentotsentryzm u systemi zabezpechennia yakosti osvity v ekonomichnomu universyteti [Student-centeredness in the quality assurance system of education at the University of Economics] (2−3 March 2016). Zbirnuy materialiv Vseukrainskoi naukovo-metodychnoi konferentsii z mizhnarodnoyu uchastiu. KNEU. [in Ukrainian].

Opytuvannia zdobuvachiv ta robotodavtsiv [Survey of applicants and stakeholders]. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/35789 [in Ukrainian].

Fedorchenko, Yu. (2018). Ideia studentotsentryzmu ta misiia universytetu [The idea of student-centeredness and the university mission]. http://education-ua.org/ru/articles/1249-ideya-studentotsentrizmu-ta-misiya-universitetu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті