БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК – ШЛЯХ САМОРЕФЕРЕНЦІЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕДАГОГА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.140-144

Ключові слова:

рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів, самореференція, дескриптор, фасилітатор, евалюація

Анотація

У статті розкрито нові можливості творчої самореалізації та самовдосконалення педагога в умовах освітньої реформи із застосуванням Рамки безперервного професійного вдосконалення вчителів. Актуальність цієї теми викликана пошуком механізмів саморефлексії, самоактуалізації, саморозвитку педагога. До цього спонукає Рамка безперервного професійного вдосконалення, яка є орієнтиром для створення інноваційних моделей професійного розвитку вчителів. Метою статті є розкриття нових можливостей творчої самореалізації та самовдосконалення педагога в умовах освітньої реформи із застосуванням Рамки безперервного професійного вдосконалення вчителів. Нами застосовано аналіз наукових розробок та нормативних джерел з проблеми безперервного професійного розвитку педагога, психолого-педагогічної, навчально-методичної літератури, інформаційних джерел з проблеми дослідження. У результаті дослідження нами було констатовано, що підтримка безперервного професійного розвитку педагога із застосуванням Рамки безперервного професійного вдосконалення вчителів є ефективним інструментом для рефлексивного аналізу та реконструкції свого професійного шляху, а відтак – необхідною умовою професійного зростання, тому розвиток умінь підвищення власної мотивації, самоорганізації, усвідомлення вчителем його професійної ролі як фасилітатора учіння є важливою складовою дорожньої карти професійного розвитку педагога. Вмотивований педагог, користуючись Рамкою безперервного вдосконалення вчителів, може передбачити і спроєктувати траєкторію свого зростання, успіхів у педагогічній діяльності, можливостей і перешкод у досягненні цілей – професійного розвитку.

The article deals with the new opportunities for teachers’ creative self-realization and self-improvement in the context of educational reform with the application of the Framework for Continuous Professional Development of Teachers. The relevance of this topic is caused by the search for mechanisms of self-reflection, self-actualization, and self-development of the teacher. This is encouraged by the Teacher Framework for Continuing Professional Development, which is a guideline for creating innovative models of professional development of teachers. The purpose of the article is to reveal new opportunities for teachers’ creative self-realization and self-improvement in terms of educational reform with the application of the Framework for Continuous Professional Development of Teachers. We have used the analysis of scientific developments and the sources on the problem of continuous professional development of a teacher, psychological and pedagogical, educational and methodological literature, information sources on the problem of research. As a result of the study we have found out that supporting the continuous professional development of teachers using the Framework for Continuing Professional Development of Teachers is an effective tool for reflective analysis and reconstruction of their professional path, and therefore − a necessary condition for professional growth. So, an important component of the roadmap of professional development of the teacher is awareness of the teachers of his\her professional role as a facilitator of learning. A motivated teacher, who uses the Framework for Continuing Professional Development, can anticipate and design the trajectory of their growth, success in teaching, opportunities and obstacles to achieving goals The analysis of scientific literature, information sources on the research problem shows that self-reference acquires special significance for teachers of all levels from a novice teacher who has just chosen this profession to a creative professional.

Біографія автора

Tetiana Palko

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Професійна підготовка майбутнього вчителя: форми і методи. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14234/ (дата звернення 22.01.2021).

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci (дата звернення: 15.06.2021)

Glatthorn A. Teacher development: Іnternational Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. London: Pergamon Press, 1995. 198 р.

Day S., Sachs J. International Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers. 2009. London: Open University Press. 320 p.

Day S. Developing Teachers: The Challenge of Lifelong Learning. London: Palmer Press, 1999. 239 p.

Семиченко В.А. Психологічні аспекти професійної підготовки і післядипломної освіти педагогічних кадрів. Післядипломна освіта в Україні. 2001. № 1. С.54–57.

Яцина О.Ф. Самореферентність дискурсивної ідентичності. Проблеми сучасної психології. 2015. Том 30. С.764−775.

МОН України. Профстандарт вчителя початкових класів, вчителя закладу загальної середньої освіти і вчителя з початкової освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti (дата звернення: 15.04.2021)

Куриш Г.М., Куриш С.М., Палько Т.В., Пахомова Т.Г., Уруська Л.В. (укл.). Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів. URL: https://ngschoolteacher.wixsite.com/cpdinsett/cpd-framework (дата звернення: 15.04.2021)

Химинець В.В. Роль інноваційної освіти у сталому розвитку територіальних еколого-економічних систем. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1 (47). Т.2. С.39−44.

References

Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia: formy i metody. (2020). [Professional training of future teachers: forms and methods] https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14234. [in Ukrainian].

Ministry of Education of Ukraine (2020). Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 11.08.2020 № 1/9-430 «Shchodo metodychnykh rekomendatsii pro vykladannia navchalnykh predmetiv u zakladakh zahalnoi serednoi osvity u 2020/2021 navchalnomu rotsi» [Letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 11.08.2020 № 1 / 9-430 «On methodological recommendations on teaching subjects in general secondary education institutions in the 2020/2021 academic year»]. https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci. [in Ukrainian].

Glatthorn, A. (1995). Teacher development: International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Pergamon Press.

Day, S., & Sachs, J. (Eds.). (2009). International Handbook on the Continuing Professional Development of Teachers. Open University Press.

Day, S. (1999). Developing Teachers: The Challenge of Lifelong Learning. Palmer Press.

Semychenko, V.A. (2001). Psykholohichni aspekty profesiinoi pidhotovky i pisliadyplomnoi osvity pedahohichnykh kadriv [Psychological aspects of professional training and postgraduate education of teachers]. Graduate education in Ukraine, 1, 54–57. [in Ukrainian].

Yatsyna, O.F. (2015). Samoreferentnist dyskursyvnoi identychnosti. [Self-referentiality of discursive identity]. Problems of modern psychology, 30, 764−775. [in Ukrainian].

Ministry of Education of Ukraine (2020). Profstandart vchytelia pochatkovykh klasiv, vchytelia zakladu zahalnoi serednoi osvity i vchytelia z pochatkovoi osvity [Professional standard of a primary school teacher, a teacher of a general secondary education institution and a primary education teacher]. https://mon.gov.ua/ua/news/zatverdzheno-profstandart-vchitelya-pochatkovih-klasiv-vchitelya-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-vchitelya-z-pochatkovoyi-osviti [in Ukrainian].

Kurysh, H.M., Kurysh, S.M., Palko, T.V., Pakhomova, T.H., & Uruska, L.V. (Eds.). (2016). Ramka bezperervnoho profesiinoho vdoskonalennia vchyteliv. [Framework for continuous professional development of teachers]. https://ngschoolteacher.wixsite.com/cpdinsett/cpd-framework. [in Ukrainian].

Khymynets, V.V. (2016). Rol innovatsiinoi osvity u stalomu rozvytku terytorialnykh ekoloho-ekonomichnykh system. [The role of innovative education in the sustainable development of territorial ecological and economic systems]. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: Уconomics, 1 (47), 9−44. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті