ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ В СЕРЕДОВИЩІ CAD СИСТЕМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.169-173

Ключові слова:

зміст графічних знань, комп’ютерна графіка, кресленик, тривимірне моделювання

Анотація

Розглянуто графічну підготовку в середовищі CAD-систем, виділено особливості спеціального програмного засобу SolidWorks – CAD. Ми вважаємо, що найбільш прогресивна методика графічної підготовки інженерних фахівців полягає в навчанні, замість трьох класичних частин базової графічної підготовки, двом: нарисній геометрії, яка вивчається традиційним шляхом, завдання виконуються «вручну» олівцем за допомогою креслярського інструменту; інженерної графіки в CAD-системах – дисципліни заснованої на активному застосуванні 2D- і 3D-моделювання, при цьому зберігаючи ті розділи інженерної графіки, які необхідні в сучасному проектуванні, у той же час необхідно навчальний матеріал повідомляти, узгоджуючи з особливостями CAD-систем. Метою статті є обґрунтування змісту графічної підготовку в закладах вищої технічної освіти у взаємозв’язку з спеціальними програмними засобами CAD-системами, зокрема SolidWorks. Методи дослідження: аналіз проблем графічної підготовки майбутніх бакалаврів-механіків, аналіз сучасного програмного забезпечення для виконання графічної документації, узагальнення для отримання висновків та рекомендацій. Проведене дослідження змісту інженерної графіки і особливостей побудови робочих креслеників у SolidWorks дало змогу узгодити зміст другої частини базової графічної підготовки та запропоновано їх послідовність навчання у взаємозв’язку.

The information support of the product life’s cycle requires to produce and to design this product with the help of the modern graphic CAD packages by creating an information model. In this regard, the question of the introduction of information technology in the educational process of the graphic training becomes relevant, as the basic graphic training forms the skills of graphic presentation of information. The purpose of the article is to substantiate the content of graphic training in institutions of higher technical education in conjunction with special software CAD-systems, including SolidWorks. The purpose of the study is to substantiate the content of graphic training in institutions of higher technical education in conjunction with the special software CAD-systems, including the SolidWorks. The methods of the research: analysis of the problems of future bachelors-mechanics’ graphic training, analysis of modern software for the graphic documentation, the generalization to obtain the conclusions and recommendations. The research results demonstrate that the development of modern software to solve problems of automation of three-dimensional design, the design and technological preparation of production of any complexity in various industries allows graduates to be competitive professionally in the labor market. We considered the graphic training in the environment of CAD-systems, also we highlighted the features of a special software SolidWorks-CAD. In the course of research of the content of basic graphic training that includes the descriptive geometry, the engineering and computer graphics in CAD-systems they revealed the most important factors in the formation of methods of mental activity of students. We consider that the most progressive method of the graphic training of engineers is to teach two courses instead of the three classic parts of basic graphic training. The effected research of engineering graphics and the peculiarities of the construction of working drawings in SolidWorks allowed to reconcile their relationship. The mastering of the modern software for solving of the problems of automation of three-dimensional design, the design and technological preparation of production of any complexity in various industries allows for graduates to be competitive professionally in the labor market.

Біографії авторів

Galyna Raykovskaya 

доктор педагогічних наук, професор, кафедра механічної інженерії, Державний університет «Житомирська політехніка», м.Житомир, Україна

Andrii Shostachuk 

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри «Механічна інженерія», Державний університет «Житомирська політехніка», м.Житомир, Україна

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Вольхин К. А., Болбат О.Б., Опыт использования САПР в инженерной графической подготовке студентов технического вуза. Омский Научный вест ник. 2012. Вып. 2 (110). С.282−286.

Горбатюк Р.М. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх педагогічних фахівців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_5. (дата звернення: 02.09.2021)

Горбатюк Р.М. Основні засади графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2008. Вип. 47. С. 256−263.

Кабак В.В. Теоретичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців комп’ютерних спеціальностей. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Тернопіль, 12–13 листопада 2020 р.). Тернопіль: ТНПУ. С.25−28.

Козяр М.М., Парфенюк О.В. Чотиривимірна графіка, як засіб підвищення мотивації навчання здобувачів вищої освіти галузевого машинобудування. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (гол. ред.) та ін.]. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 17. С.42−50.

Нищак І.Д. Реалізація графічної підготовки майбутніх учителів технологій у середовищі педагогічного програмного засобу «Kreslyar» (на прикладі розділу «Креслення з’єднань деталей»). Трудова підготовка в рідній школі. 2019. № 2. С.41–45.

Дидактичні засади відбору і структурування змісту навчального предмета «Креслення» для професій металообробного профілю: метод. посібн. для 136 професій металообробного профілю / [Сидоренко В.К., Голіяд І.С., Кулик Є.В., та ін.]; за ред. В.К. Сидоренка. К.: ВЦ Ін-ту ПТО НАПН України, 2009. 351 с.

Чемоданова Т. Учебно-методический комплекс общеинженерной графической подготовки на основе САПР. САПР и графика. 2004. Вып. 10. URL: https://sapr.ru/article/14928. (дата звернення: 02.09.2021)

References

Volkhyn, K.A., & Bolbat, O.B. (2012). Opyt yspolzovanyia SAPR v ynzhenernoi hrafycheskoi podhotovke studentov tekhnycheskoho vuza [The experience of using the CAD in the engineering graphic training of students of a technical university]. Omskyi Nauchnyi vestnyk, 2 (110), 282−286. [in Russian].

Gorbatyuk, R.M. (2017). Formuvannia informatsiino-komunikatsiinoi kompetentsii maibutnikh pedahohichnykh fakhivtsiv [Formation of information and communication competence of future pedagogical specialists]. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: «Pedagogy», 1. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_5. [in Ukrainian].

Horbatiuk, R.M. (2008). Osnovni zasady hrafichnoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv [Basic principles of graphic training of future engineers-teachers]. Zbirnyk naukovykh prats «Pedahohichni nauky», 47, 256−263. [in Ukrainian].

Kabak, V.V. (2020). Teoretychni aspekty vykorystannia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii u protsesi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv komp’iuternykh spetsialnostei [The theoretical aspects of the using of innovative pedagogical technologies in the process of training of the future specialists in computer specialties]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy − Proceedings of the International scientific−practical conference (pp.25−28). TNPU. [in Ukrainian].

Koziar, M.M., & Parfeniuk, O.V. (2018). Chotyryvymirna hrafika, yak zasib pidvyshchennia motyvatsii navchannia zdobuvachiv vyshchoi osvity haluzevoho mashynobuduvannia [The four-dimensional graphics as a means to increase the motivation of the higher education students in the field of the mechanical engineering]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia: zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny, 17, 42−50. [in Ukrainian].

Nyshchak, I.D. (2019). Realizatsiia hrafichnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv tekhnolohii u seredovyshchi pedahohichnoho prohramnoho zasobu «Kreslyar» (na prykladi rozdilu «Kreslennia z’iednan detalei») [The implementation of graphic training of the future teachers of technology in the environment of the pedagogical software «Kreslyar» (on the example of the section «Drawings of joints»)]. Trudova pidhotovka v ridnii shkoli, 2, 41−45. [in Ukrainian].

Sydorenko, V.K., Holiiad, I.S., Kulyk, Ye.V. et al. (2009). Dydaktychni zasady vidboru i strukturuvannia zmistu navchalnoho predmeta «Kreslennia» dlia profesii metaloobrobnoho profiliu: metod. posibn. dlia 136 profesii metaloobrobnoho profiliu [Didactic principles of the selection and structuring of the contents of the educational subject «drawing» for the professions of the metalworking profile]. Institute of PTO NAPS of Ukraine. [in Ukrainian].

Chemodanova, T. (2004). Uchebno-metodycheskyi kompleks obshcheynzhenernoi hrafycheskoi podhotovky na osnove SAPR [The training and methodical complex of general engineering graphic preparation for the basis of CAD]. SAPR y hrafyka, 10. https://sapr.ru/article/14928. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Як цитувати

Raykovskaya , G., & Shostachuk , A. (2021). ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ В СЕРЕДОВИЩІ CAD СИСТЕМ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(49), 169–173. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.169-173

Номер

Розділ

Статті