ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.178-181

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційні технології, освітні завдання, післядипломна освіта, інформаційні аспекти освітнього процесу, спектр пріоритетних світових тенденцій з активізації аудиторної роботи слухача на основі використання ІКТ, комунікаційні можливості сучасних комп’ютерних засобів

Анотація

Перед системою освіти постає завдання підготовки компетентних фахівців, не лише тісно пов’язаних із професією, а й здатних усвідомлювати та розуміти можливості інформаційно-комунікаційних технологій, використовувати їх під час виконання практичних завдань. Мета статті: проаналізувати інформаційно-комунікаційні технології як практико-орієнтований засіб розв’язання освітніх завдань в умовах післядипломної освіти. Методи дослідження: теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної й методичної літератури для вивчення концептуальних положень, базових понять і категорій дослідження, що вможливлює обґрунтування засадничих положень дослідження. Розкрито сутність інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано найбільш значущі інформаційні аспекти освітнього процесу. Виокремлено найбільш розповсюджені комп’ютерні навчальні програми. Наголошено на спектрі пріоритетних світових тенденцій з активізації аудиторної роботи слухача на основі використання ІКТ передусім ті, що пов’язані з комунікаційними можливостями сучасних комп’ютерних засобів. Запропоновано методику формування у педагогічних працівників операційно-діяльнісних умінь з реалізації світоглядних, освітніх, виховних, діяльнісних і менеджерських цілей у ході інформаційно-управлінської діяльності шляхом застосування дистанційного навчання й інформаційно-комунікаційних технологій як практико-орієнтованого засобу розв’язання освітніх завдань в умовах післядипломної освіти.

The essence of information and communication technologies is revealed. The most significant information aspects of the educational process are analyzed: methodological, which involves ensuring compliance with the basic principles of the educational process to the modern level of information technology by developing new educational standards; economic, which depends on the extent to which the country participates in the information industry; technical, within which the problem of insufficient elaboration of methodological issues in the conditions of continuous creation and implementation of a large number of software and technical developments remains unresolved; technological, as its basis of the information society are telecommunications and information technologies that provide economic growth, create conditions for the free circulation in society of large amounts of information and knowledge, lead to significant socio-economic transformations; methodical: the main advantages of modern information technologies should become the main support of the educational process; strengthening the role of independent work of the student significantly changes the structure and organization of the educational process, increases the efficiency and quality of learning, activates the motivation of cognitive activity. It is emphasized that the computer training programs are the most widespread, in particular, digitized textbooks, diagnostic and test systems, laboratory complexes, expert systems, databases, consulting and information systems, applications. Emphasis is placed on the range of priority global trends in activating the classroom work of the student based on the use of ICT, especially those related to the communication capabilities of modern computer tools. The method of formation of pedagogical workers of operational and activity skills on realization of world outlook, educational, upbringing, activity and managerial purposes in the course of information and management activity by application of distance learning and information and communication technologies as a practice-oriented means of solving educational tasks in conditions of postgraduate education is offered.

Біографія автора

Ihor Sihetii 

кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України, доцент кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород, Україна

 

 

 

Посилання

Список використаної літератури

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Козяр М. М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців / за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. Львів: СПОЛОМ, 2012. 502 с.

Кисилев Г. М., Бочкова Р. В. Информационные технологии в педагогическом образовании: учебник. Москва: Дашков и К., 2012. 308 с.

Кулик О. Є. Інформаційні технології, як чинник управління якістю освіти. Информационно-коммуникационные технологии в управлении: Симпозиум 2015. Scientific World. URL: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/167.pdf. (дата звернення: 8.10.2020)

Кулик О. Є. Управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06 / Київ, 2017. 25 с.

Основні сучасні світові тенденції активізації аудиторної роботи. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/ICT.docx (дата звернення: 10.09.2021)

Пудовкина Н. Г. Значение аналитической деятельности в управленческом цикле. Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2011. № 4. С. 234–236.

Романишина О. Я. Огляд інформаційних технологій та засобів їх реалізації у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». 2013. Вип. 29. С. 179–183.

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навч. посіб. / Г. Г. Швачич, В. В. Толстой, Л. М. Петречук, Ю. С. Іващенко, О. А. Гуляєва, О. В. Соболенко. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

Тарнавська Т. В. Сутність інформаційних технологій в освіті. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. 2013. № 108.1. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_1_108_31.pdf. (дата звернення: 07.09.2021)

References

Hurevych, R.S., Kademiia, M.Yu., & Koziar, M.M. (2012). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v profesiinii osviti maibutnikh fakhivtsiv [Information and communication technologies in professional education of future specialists]. SPOLOM. [in Ukrainian].

Kysylev, H.M., & Bochkova, R.V. (2012). Informacionnye tekhnologii v pedagogicheskom obrazovanii [Information technology in teacher education]. Dashkov і K. [in Russian].

Kulyk O.Ye. (2015). Informatsiini tekhnolohii, yak chynnyk upravlinnia yakistiu osvity [Information technology as a factor in education quality management]. Informacionno-kommunikacionnye tekhnologii v upravlenii: Simpozium. Scientific World. https://www.sworld.com.ua/simpoz4/167.pdf. [in Ukrainian].

Kulyk, O.Ye. (2017). Upravlinnia yakistiu nadannia osvitnikh posluh zahalnoosvitnimy navchalnymy zakladamy na osnovi informatsiinykh tekhnolohii [Quality management of educational services provided by general educational institutions on the basis of information technologies] [Extended abstract of Candidate dissertation]. State Higher Educational University «University of Education Management» of NAPS of Ukraine. [in Ukrainian].

Osnovni suchasni svitovi tendentsii aktyvizatsii audytornoi roboty [The main modern world trends of intensification of classroom work] (b.d.). https://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/ICT.docx. [in Ukrainian].

Pudovkyna, N.H. (2011). Znachenye analytycheskoi deiatelnosty v upravlencheskom tsykle [The importance of analytical activity in the management cycle]. Vektor nauky THU. Seryia: Pedahohyka, psykholohyia, 4, 234–236. [in Ukrainian].

Romanyshyna, O.Ya. (2013). Ohliad informatsiinykh tekhnolohii ta zasobiv yikh realizatsii u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Review of information technologies and means of their implementation in higher educational institutions]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedahohika. Sotsialna robota, 29, 179–183. [in Ukrainian].

Shvachych, H.H., Tolstoi, V.V., Petrechuk, L.M., Ivashchenko, Yu.S., Huliaieva, O.A., & Sobolenko, O.V. (2017). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii [Modern information and communication technologies]. NMetAU. [in Ukrainian].

Tarnavska, T.V. (2013). Sutnist informatsiinykh tekhnolohii v osviti [The essence of information technology in education]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, 108(1). http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_1_108_31.pdf. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті