ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК ОЦІНЮВАЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНІСТІ ПЕДАГОГА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.198-202

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність, оціночно-аналітична компетентність, деонтологічна складова

Анотація

Із затвердженням професійного стандарту вчителя виникла необхідність в якісно іншій підготовці педагога, що дає змогу поєднувати фундаментальність професійних базових знань з інноваційністю мислення і практико-орієнтованим дослідним підходом до реалізації нового формату оцінювання. Аналіз професійного стандарту вчителя спонукає до більш детального визначення й осмислення ціннісної сфери професійної діяльності педагога. Саме тут, на нашу думку, мають бути використані здобутки відносно нової сфери наукового знання – педагогічної деонтології. Метою статті є виявлення і визначення місця деонтологічного складника в межах оцінювально-аналітичної компетентності педагога за формулюванням професійного стандарту вчителя. На основі порівняльного аналізу літературних джерел сформульовано авторські висновки. Мотиваційно-ціннісний (особистісний) компонент структури оцінювально-аналітичної компетентності яскраво виявляє особистісні риси педагога, що дає можливість розкрити мотиви і прагнення учнів. Це дає підставу визначити мотиваційно-ціннісний (особистісний) компонент як деонтологічний складник оцінювально-аналітичної компетентності педагога. Він має стати спусковим механізмом справедливого та мотивувального оцінювання, що дасть змогу учневі/-ці відчути себе цінним/-ою і знаходити сенс у навчанні. Педагог формує у себе певні моделі професійної поведінки, які є виявленням сформованості його оцінювально-аналітичної компетентності.

With the approval of teachers’ professional standard there is a need for a qualitatively different teacher training, which allows to combine the fundamentals of professional basic knowledge with innovative thinking and practice-oriented research approach to the implementation of a new evaluation format. Modernization of the system of education in Ukraine has radically changed the «portrait» of the modern teacher and the requirements for his work. There is a demand for professionals who not only know their subject well, but also have a flexible professional self-awareness, emotional intelligence and communication skills focused on creativity, innovation, entrepreneurship. There is a need to create a route map for the development of teachers` professionalism in Ukraine. The analysis of the teacher’s professional standard encourages to more detailed definition and comprehension of the value sphere of teacher`s professional activity. It is here, in our opinion, that the achievements of a relatively new field of scientific knowledge − pedagogical deontology − should be used. The purpose of the article is to identify and determine the place of the deontological component within the teacher`s evaluative-analytical competence in the formulation of teacher`s professional standard. Based on the comparative analysis of literature sources, the author's conclusions are formulated. Motivational-value (personal) component of the structure of evaluative-analytical competence clearly reveals the personal traits of the teacher, which gives the opportunity to reveal students` motives and aspirations. This gives grounds to define the motivational-value (personal) component as a deontological component of the teacher’s evaluative-analytical competence. It should be a trigger for fair and motivating assessment that enables the student to feel valued and find meaning in learning. The teacher forms certain models of professional behavior, which are a manifestation of the formation of his evaluative-analytical competence.

Біографія автора

Taisa Smagina 

кандидат педагогічних наук, кафедра методики викладання навчальних предметів, завідувачка, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, м.Житомир, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 24.05.2021).

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення 24.05.2021).

Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 грудня 2020 № 2736-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v2736915-20#Text (дата звернення 24.05.2021).

Державний стандарт базової загальної освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 24.05.2021).

Смагін І.І. Структура професійної компетентності педагога: нормативно-функціональний підхід. Народна освіта. Електронне фахове видання. 2017. Випуск 3 (33). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5001 (дата звернення 24.05.2021).

Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика. Монографія / В.В. Ягупов та ін. К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. 176 с.

Шуневич О. М. Умови розвитку оцінювальної компетентності педагогів у закладах післядипломної педагогічної освіти Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 70. Т. 4. С. 67–73.

Мельничук Ю. П. Критерії, показники та рівні сформованості проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 357–361.

Пиріг Л. А., Скакун О. Ф. Деонтологія. Енциклопедія Сучасної України / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін. К.: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26029 (дата звернення 24.05.2021).

Шевченко Ю. М. Педагогічна деонтологія: навч.-метод. посіб. Мелітополь : Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2018. 130 с.

Матеріали семінару «Локалізація освітньої програми і практики оцінювання у школі (5-6 класи) на основі фінського досвіду» 30.10 – 01.11.2019 року. Київ: Б.в. С.34.

Васильєва М. П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога: автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04. Харків., 2004. 38 с.

References

Pro osvitu [On Education]: Zakon Ukrainy vid 5 veresnia 2017 roku № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

Pro povnu zahalnu seredniu osvitu [On Complete General Secondary Education]: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2020 roku № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text [in Ukrainian].

Profesiinyi standart za profesiiamy «Vchytel pochatkovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel zakladu zahalnoi serednoi osvity», «Vchytel z pochatkovoi osvity (z dyplomom molodshoho spetsialista)» [Professional standard for the professions «Primary school teacher of general secondary education», «General secondary school teacher», «Primary education teacher (with a diploma of a junior specialist)»]: Nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 23 hrudnia 2020 № 2736-20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v2736915-20#Text [in Ukrainian].

Derzhavnyi standart bazovoi zahalnoi osvity [State standard of basic general education]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 r. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

Smahin, I. I. (2017). Struktura profesiinoi kompetentnosti pedahoha: normatyvno-funktsionalnyi pidkhid [The structure of professional competence of a teacher: normative-functional approach]. Public education. Electronic professional publication. 3 (33). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5001 [in Ukrainian].

Yahupov, V. V. (Eds.). (2014). Rozvytok informatsiino-analitychnoi kompetentnosti pedahohichnykh pratsivnykiv PTNZ: teoriia i praktyka [Development of information-analytical competence of pedagogical workers of vocational schools: theory and practice]. NVP Polihrafservis [in Ukrainian].

Shunevych, O. M. (2020). Umovy rozvytku otsiniuvalnoi kompetentnosti pedahohiv u zakladakh pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Conditions for the development of evaluative competence of teachers in institutions of postgraduate pedagogical education]. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, 70 (4), 67–73. [in Ukrainian].

Melnychuk, Yu. P. (2018). Kryterii, pokaznyky ta rivni sformovanosti proektno-analitychnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Criteria, indicators and levels of formation of project-analytical competence of future border guards]. Young Scientist, 1 (53), 357–361. [in Ukrainian].

Pyrih, L.A., & Skakun, O.F. (2007). Deontolohiia [Deontology]. In Dziuba, I. M. (Ed.). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Modern Ukraine]. Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=26029 [in Ukrainian].

Shevchenko, Yu. M. (2018). Pedahohichna deontolohiia [Pedagogical deontology]. Lux Publishing and Printing Center. [in Ukrainian].

Materialy seminaru «Lokalizatsiia osvitnoi prohramy i praktyky otsiniuvannia u shkoli (5-6 klasy) na osnovi finskoho dosvidu» [Proceedings of the seminar «Localization of the educational program and assessment practice in school (grades 5-6) based on the Finnish experience»] 30.10 – 01.11.2019. Kyiv. [in Ukrainian].

Vasylieva, M. P. (2004). Teoretychni osnovy deontolohichnoi pidhotovky pedahoha [Theoretical bases of deontological training of the teacher] (Extended abstract of Doctoral dissertation). G.S.Skovoroda Kharkiv State Pedagogical University. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті