ДИДЖИТАЛ СЕРВІСИ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.203-207

Ключові слова:

диджитал сервіси, інформаційно-цифрова компетентність, цифрова грамотність, здобувач

Анотація

Стаття присвячена проблемі застосування диджитал сервісів у науково-педагогічних дослідженнях. Метою статті є обґрунтування важливості та необхідності застосування диджитал сервісів у науково-педагогічних дослідженнях. Методами дослідження є теоретичні (аналіз науково-педагогічних джерел, онлайн-сервісів та платформ, узагальнення результатів); емпіричні (представлення та узагальнення педагогічного досвіду). У статті проаналізовано роль диджитал сервісів у розвитку науки. З’ясовано, що сферу інформатизації та диджиталізації детермінує нормативно-правова база України, що регулює її здійснення. Розкрито на прикладі вивчення навчальної дисципліни «Цифрові сервіси у наукових дослідженнях» важливість формування цифрової грамотності та інформаційно-цифрової компетентності. Обґрунтовано значення вивчення навчальної дисципліни, роль та можливості застосування диджитал-сервісів у сучасних наукових дослідженнях. Наведено змістове наповнення навчальної дисципліни та напрями її вивчення. Окреслено перспективи подальших досліджень.

The article is devoted to the problem of application of digital services in scientific and pedagogical researches. The purpose of the article is to substantiate the importance and necessity of using digital services in scientific and pedagogical research. Research methods applied: theoretical (analysis of scientific and pedagogical sources, online services and platforms, generalization of results); empirical (presentation and generalization of pedagogical experience). The article analyzes the role of digital services in the development of science. It was found out that the sphere of informatization and digitalization is determined by the normative-legal base of Ukraine, which regulates its implementation. It should be noted that in recent years a number of bills, laws of Ukraine in the field of informatization and digitalization have been developed: The study substantiates the feasibility of studying the course «Digital Services in Research» by applicants of the third educational level, which is implemented at the Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda. The importance and necessity of formation of digital literacy and information-digital competence of the citizens of Ukraine, as well as of the applicants of the third educational level are clarified. The importance of studying the discipline, the role and possibilities of using digital services in modern scientific research are substantiated. It is determined that the use of modern digital services is especially important in scientific activities, as scientific and pedagogical research uses scientific and metric databases and other relevant sources of information in academic / professional fields, and a young scientist must be able to determine the level of objectivity, factual basis in different types of sources, to assess its reliability and representativeness. The article presents the content of the discipline and the main aspects of its study. Among them are: creation of a scientific profile at Google Academy, creation of Google − questionnaires for surveying applicants of different levels, use of open electronic resources, Internet resources, scientific-metric databases, specialized information databases and information retrieval tools for scientific publications and regulations in the field scientific research. Prospects for further research are outlined, which are to conduct a study to determine the digital literacy of applicants at all levels of higher education.

Біографії авторів

Тetyana Sobchenko 

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м.Харків, Україна

Tetiana Tverdokhlib 

доктор педагогічних наук, кафедра освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,  м.Харків, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Гущина Н.І. Путівник світом цифрових технологій: посіб. для вчителів початкових класів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. С. 32.

Осадча Л.А. Психологічні особливості впровадження та використання цифрових технологій в освітніх процесах у вузі. Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, науці і освітніх процесах: збірник тез наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Буковель,«18–21» березня 2019 року). Київ: Фінансово-економічна наукова рада, 2019. С.120−123.

Доценко С. О., Собченко Т. М. Цифрова компетентність майбутнього фахівця філологічного та природничого профілю. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2019. Вип. 53. С. 40–55.

Собченко Т. М. Використання цифрових інструментів у післядипломній педагогічній освіті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Вип. 1 (48). С. 384–386.

Lomami L., Kantosalo A., & Lakkala M. What is digital competence? In Linked portal. Brussels: European Schoolnet. URL : http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3 (дата звернення: 21.09.2021).

Вдовиченко Ю.В. Цифрові технології як основа та рушійна сила розвитку сучасної глобальної економіки. Економічна наука. 2018. №1. С.79−82.

Жосан Г. Стан розвитку діджиталізації в Україні. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. № 1. Ч. 2. С. 44-52.

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf (дата звернення: 01.09.2021).

Цифрова адженда України – 2020. М-во економічного розвитку і торгівлі України. (2016). URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 12.07.2021).

Міністерство освіти і науки України. Цифровізація системи освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-aktivno-doluchayetsya-do-proyektiv-cifrovoyi-transformaciyi (дата звернення: 02.10.2021).

Міністерство освіти і науки України. Цифрові інструменти для досліджень та публікацій. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/cifrovi-instrumenti-dlya-doslidzhen-ta-publikacij-mon-ta-google-iniciyuyut-onlajn-seminar-dlya-naukovciv (дата звернення: 02.10.2021).

References

Gushchina, N.I. (2018). Putivnyk svitom tsyfrovykh tekhnolohii: posib. dlia vchyteliv pochatkovykh klasiv [Guide to the world of digital technologies: a guide. for primary school teachers]. Vydavnychyy dim «Osvita». [in Ukrainian].

Osadcha, L.A. (2019). Psykholohichni osoblyvosti vprovadzhennia ta vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v osvitnikh protsesakh u vuzi [Psychological features of introduction and use of digital technologies in educational processes in high school]. Tsyfrova transformatsiya ta innovatsiyi v ekonomitsi, pravi, derzhavnomu upravlinni, nautsi i osvitnikh protsesakh [Digital transformation and innovations in economics, law, public administration, science and educational processes] − Proceedings of International scientific-practical conference (pp.120−123). Finansovo-ekonomichna naukova rada. [in Ukrainian].

Dosenko, S.O., & Sobchenko, T.M. (2019). Tsyfrova kompetentnist maibutnoho fakhivtsia filolohichnoho ta pryrodnychoho profiliu [Digital competence of the future specialist of philological and natural profile]. Means of educational and research work, 53, 40–55. [in Ukrainian].

Sobchenko, T.M. (2021). Vykorystannia tsyfrovykh instrumentiv u pisliadyplomnii pedahohichnii osviti [The use of digital tools in postgraduate pedagogical education]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social work, 1 (48), 384–386. [in Ukrainian].

Lomami, L., Kantosalo, A., & Lakkala, M. (2012). What is digital competence? In Linked portal. Brussels: European Schoolnet. http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3.

Vdovichenko, Yu.V. (2018). Tsyfrovi tekhnolohii yak osnova ta rushiina syla rozvytku suchasnoi hlobalnoi ekonomiky [Digital technologies as the basis and driving force of modern global economy]. Economichna Nauka, 1, 79−82. [in Ukrainian].

Josan, G. (2020). Stan rozvytku didzhytalizatsii v Ukraini [The state of development of digitalization in Ukraine]. Economichnui analiz, 1 (30), 44−52. [in Ukrainian].

Opys ramky tsyfrovoi kompetentnosti dlia hromadian Ukrainy [Description of the framework of digital competence for citizens of Ukraine]. (2021). https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0%9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf. [in Ukrainian].

Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny Digital Agenda of Ukraine – 2020 [Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020]. (2016). https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Tsyfrovizatsiia systemy osvity i nauky Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine. Digitization of the education and science system of Ukraine]. (2021). https://mon.gov.ua/en/news/mon-aktivno-doluchayetsya-do-proyektiv-cifrovoyi-transformaciyi. [in Ukrainian].

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Tsyfrovi instrumenty dlia doslidzhen ta publikatsii [Ministry of Education and Science of Ukraine. Digital tools for research and publications]. (2020). https://mon.gov.ua/en/news/cifrovi-instrumenti-dlya-doslidzhen-ta-publikacij-mon-ta-google-iniciyuyut-onlajn-seminar-dlya-naukovciv. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті