ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2021.49.232-235

Ключові слова:

змішане навчання, дистанційне навчання, моделі змішаного навчання, освітній процес, інновації, заклад вищої освіти

Анотація

У статті актуалізовано проблему впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти у період карантину, зумовленого поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Нині увесь світ опинився в умовах жорстких карантинних заходів, а навчання в умовах ізоляції стало викликом для усіх учасників освітнього процесу. Авторами розкрито сутність поняття «змішане навчання». Доведено, що змішане навчання є інноваційною формою організації освітнього процесу у ЗВО, якісно новим підходом, що трансформує структуру і зміст навчання, змінюючи традиційні ролі викладача та здобувачів вищої освіти. Зазначено, що змішане навчання завдяки своїй багатофункційності та наявності широкого спектру засобів навчання утворює різні моделі. Тому для вирішення проблеми використання певної моделі у освітньому процесі розглянуто освітні можливості кожної з них. Окрім того, автори зауважують, що змішане навчання дає змогу поєднувати цифрові освітні ресурси з різноманітними онлайн-послугами для реалізації освітньої діяльності у закладах вищої освіти. Зроблено висновок, що важливим аспектом змішаного навчання є розмежування навчального матеріалу, що вивчається в аудиторії, з тим, який буде вивчатися в електронному інформаційно-освітньому середовищі. Також необхідно чітко визначити види діяльності, які виконуватиме студент, методи навчання при різних формах організації навчальної роботи, систему моніторингу, контролю і самоконтролю. Змішане навчання об’єднує два важливі компоненти – знання, уміння викладача і технологічні інструменти, які дають змогу організувати навчання на високому рівні.

The article actualizes the problem of introduction blended learning in higher education institutions during the quarantine period caused by the spread of corona virus infection COVID-19. Today, the whole world is in the conditions of strict quarantine measures, and learning in isolation has become a challenge for all participants in the educational process.The authors reveal the essence of the concept "blended learning". It is proved that blended learning is an innovative form of the educational process organization in HEI, a qualitatively new approach that transforms the structure and content of education, changing the traditional roles of a teacher and applicants of higher education. It is noted that blended learning due to its versatility and availability of a wide range of learning tools forms different models. That’s why, to solve the problem of using a certain model in the educational process, the educational opportunities of each of them are considered. In addition, the authors note that blended learning makes it possible to combine digital educational resources with a variety of online services for the implementation of educational activities in higher education institutions. It is concluded that an important aspect of blended learning is the separation of educational material studied in the classroom with that which will be studied in the electronic informative-educational environment. It is also necessary clearly defined the activities that a student will perform, teaching methods in various forms of educational work organization, the system of monitoring, control and self-control. Blended learning combines two important components - knowledge, teacher skills and technological tools that allow you to organize learning at a high level.

Біографії авторів

Oksana Tsiuniak 

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ, Україна

Halyna Rozlutska 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Муращенко Т.В. Змішане та дистанційне навчання як спосіб доступу до якісної освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2017. №3. URL: http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/ /openedu/article/view/93#.Wvqe7ojRC71 (дата звернення: 23.09.2021).

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf. (дата звернення: 15.09.2021).

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text. (дата звернення: 20.09.2021).

Цюняк О.П. Професійна підготовка майбутніх педагогів засобами дистанційного навчання в умовах карантину. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2020. Вип. 1 (17). С.106−115.

Bonk C.J., Graham C.R. The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer, 2006. 624 p.

References

Murashchenko, T.V. (2017). Zmishane ta dystantsiine navchannia yak sposib dostupu do yakisnoi osvity [Blended and distance learning as a way to access quality education]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu, 3. http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php//openedu/article/view/93#.Wvqe7ojRC71 [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini. [National report on the state and prospects of education in Ukraine]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf [in Ukrainian].

Natsionalna stratehiia rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku. [National strategy for the development of education in Ukraine until 2021]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text [in Ukrainian].

Tsiuniak, O.P. (2020). Profesiina pidhotovka maibutnikh pedahohiv zasobamy dystantsiinoho navchannia v umovakh karantynu. [Professional training of future teachers by means of distance learning in quarantine.]. Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, 1 (17), 106−115. [in Ukrainian].

Bonk, C.J., & Graham, C.R. (2006). The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local designs. Jossey-Bass/Pfeiffer.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-18

Номер

Розділ

Статті